ASUS ROG G56JR - เครื่องหมาย CE

background image

เครื่องหมาย CE

เครื่องหมาย CE สำหรับอุปกรณ์ที่ไม่มี LAN ไร้สาย/บลูทูธ
รุ่นที่ส่งมอบของอุปกรณ์นี้ สอดคล้องกับความต้องการของ

ข้อกำหนด EEC ที่ 2004/108/EC “ความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า”

และ 2006/95/EC “ข้อกำหนดแรงดันไฟฟ้าต่ำ”

เครื่องหมาย CE สำหรับอุปกรณ์ที่มี LAN ไร้สาย/บลูทูธ
อุปกรณ์นี้สอดคล้องกับความต้องการของข้อกำหนด 1999/5/EC

ของรัฐสภาและคณะกรรมการแห่ง สหภาพยุโรป ตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม