ASUS ROG G56JR - ประกาศเกี่ยวกับความสอดคล้องข้อกำหนด R&TTE (199/5/EC)

background image

ประกาศเกี่ยวกับความสอดคล้อง

ข้อกำหนด R&TTE (199/5/EC)

รายการต่อไปนี้มีความสมบูรณ์ และได้รับการพิจารณาว่ามีความเกี่ยวข้อง

และเพียงพอ:

• ข้อกำหนดที่สำคัญ ใน [บทความ 3]

• ข้อกำหนดในการป้องกันสำหรับสุขภาพ และความปลอดภัย ใน [บทความ 3.1a]

• การทดสอบความปลอดภัยทางไฟฟ้า ที่สอดคล้องกับ [EN 60950]

• ข้อกำหนดในการป้องกัน สำหรับความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า ใน [บท

ความ 3.1b]

• การทดสอบความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า ใน [EN 301 489-1] & [EN

301 489-17]

• การใช้คลื่นสเปกตรัมวิทยุอย่างมีประสิทธิภาพ ใน [บทความ 3.2]

• ชุดการทดสอบวิทยุ ที่สอดคล้องกับ [EN 300 328-2]

background image

A-

คู่มือผู้ใช้โน้ตบุ๊ค PC

ถ้อยแถลงการสัมผัสถูกการแผ่รังสี IC

สำหรับแคนาดา

อุปกรณ์นี้สอดคล้องกับข้อจำกัดในการสัมผัสถูกการแผ่รังสี IC

ที่ตั้งขึ้นสำหรับสภาพแวดล้อมที่ไม่มีการควบคุม

เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดความสอดคล้องกับการสัมผัสถูก RF ของ IC,

โปรดหลีกเลี่ยงการสัมผัสถูกเสาอากาศรับส่งโดยตรงระหว่างที่กำลังรับส่งข้อมูล

ผู้ใช้ต้องปฏิบัติตามขั้นตอนการทำงานเฉพาะ เพื่อให้สอดคล้องกับการสัมผัสถูก RF

ในระดับที่พอใจ
การทำงานต้องเป็นไปตามเงื่อนไขสองข้อต่อไปนี้:
• อุปกรณ์ต้องไม่ก่อให้เกิดการรบกวน และ
• อุปกรณ์ต้องสามารถทนต่อการรบกวนใดๆ

รวมทั้งการรบกวนที่อาจก่อให้เกิดการทำงานที่ไม่พึงประสงค์ของอุปกรณ์

เพื่อป้องกันการรบกวนทางคลื่นวิทยุต่อบริการที่ได้รับใบอนุญาต (เช่น

ระบบดาวเทียมเคลื่อนที่แชนเนลร่วม) อุปกรณ์นี้ตั้งใจให้ใช้ในอาคาร

ในบริเวณที่ห่างจากหน้าต่าง เพื่อการป้องกันที่สูงที่สุด อุปกรณ์

(หรือเสาอากาศรับส่ง) ที่ติดตั้งภายนอกอาคาร ต้องได้รับใบอนุญาต