ASUS ROG G56JR - ประกาศผลิตภัณฑ์ของ Macrovision Corporation

background image

ประกาศผลิตภัณฑ์ของ Macrovision

Corporation

ผลิตภัณฑ์นี้ใช้เทคโนโลยีการป้องกันด้านลิขสิทธิ์ ซึ่งได้รับการป้องกันโดย

วิธีที่มีการระบุในสิทธิบัตรของ

สหรัฐอเมริกาบางฉบับ และสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ที่เป็นของ

Macrovision Corporation และ

เจ้าของสิทธิ์อื่นๆ การใช้เทคโนโลยีการป้องกันด้านลิขสิทธิ์นี้ ต้องได้รับอน

ุญาตจาก Macrovision

Corporation และตั้งใจให้ใช้ภายในบ้าน และใช้ในการรับชมที่จำกัดอื่นๆ เ

ท่านั้น ถ้าไม่ได้รับอนุญาต

จาก Macrovision Corporation ห้ามไม่ให้ทำกระบวนการวิศวกรรมย้อ

นกลับ หรือถอดชิ้นส่วนใดๆ

background image

A-

คู่มือผู้ใช้โน้ตบุ๊ค PC

การอนุมัติ CTR 21