ASUS ROG G56JR - ถ้อยแถลงข้อควรระวังการสัมผัสถูกความถี่วิทยุของ FCC

background image

ถ้อยแถลงข้อควรระวังการสัมผัสถูกความถี่วิทยุของ

FCC

การเปลี่ยนแปลงหรือการดัดแปลงที่ไม่ได้รับการเห็นชอบโดยองค์กร

ที่มีหน้าที่รับผิดชอบเรื่องความสอดคล้อง

จะทำให้สิทธิ์ในการใช้งานอุปกรณ์นี้ของผู้ใช้

สิ้นสุด “ผู้ผลิตประกาศว่าอุปกรณ์นี้ถูกจำกัดในแชนเนล 1 ถึง 11

ในความถี่ 2.4GHz โดยเฟิร์มแวร์ที่ระบุที่ควบคุมในสหรัฐอเมริกา”

อุปกรณ์นี้สอดคล้องกับข้อจำกัดในการสัมผัสถูกการแผ่รังสี FCC

ที่ตั้งขึ้นสำหรับสภาพแวดล้อมที่ไม่มีการควบคุม

เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดความสอดคล้องกับการสัมผัสถูก RF ของ FCC,

โปรดหลีกเลี่ยงการสัมผัสถูกเสาอากาศรับส่งโดยตรงระหว่างที่กำลังรับส่งข้อมูล

ผู้ใช้ต้องปฏิบัติตามขั้นตอนการทำงานเฉพาะ

เพื่อให้สอดคล้องกับการสัมผัสถูก RF ในระดับที่พอใจ