ASUS ROG G56JR - ข้อมูลความปลอดภัยจากเลเซอร์

background image

ข้อมูลด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับออปติคัลไดรฟ
ข้อมูลความปลอดภัยจากเลเซอร์

ออปติคัลไดรฟ์ภายในหรือภายนอกที่จำหน่ายมากับโน้ตบุ๊คพีซีนี้ ประกอบด

้วยผลิตภัณฑ์เลเซอร์คลาส 1

คุณสามารถพบการจำแนกประเภทของเลเซอร์ในส่วนคำศัพท์ ที่ท้ายของ

คู่มือฉบับน

คำเตือน: การปรับแต่ง หรือดำเนินขั้นตอนใดๆ ที่นอกเหนือจากที่

ระบุในคู่มือนี้ อาจทำให้เกิด

อันตรายการจากสัมผัสถูกเลเซอร์ได้ อย่าพยายามถอดชิ้นส่วนอ

อปติคัลไดรฟ์ เพื่อความ

ปลอดภัยของคุณ ให้นำออปติคัลไดรฟ์เข้ารับบริการจากผู้ให้บริก

ารที่ได้รับการแต่งตั้ง

เท่านั้น