ASUS ROG G56JR - ข้อบังคับ CDRH

background image

ข้อบังคับ CDRH

ศูนย์กลางสำหรับอุปกรณ์ และสุขภาพเกี่ยวกับรังสี (CDRH) ขององค์การ

อาหารและยา สหรัฐอเมริกา

ได้ออกกฎข้อบังคับสำหรับผลิตภัณฑ์เลเซอร์ตั้งแต่วันที่ 2 สิงหาคม 1976

กฎข้อบังคับเหล่านี้ ใช้กับ

ผลิตภัณฑ์เลเซอร์ที่ผลิตตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 1976 ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่จำห

น่ายในสหรัฐอเมริกาต้อง มีคุณสมบัติสอดคล้องกับกฎระเบียบนี้

ข้อควรระวัง: การใช้ตัวควบคุม หรือการปรับแต่ง หรือกระบวนกา

รอื่น ที่นอกเหนือจากที่ระบุไว้ใน

คู่มือการติดตั้งผลิตภัณฑ์เลเซอร์ อาจเป็นผลให้เกิดการสัมผัสถูก

รังสีที่เป็นอันตรายได

background image

คู่มือผู้ใช้โน้ตบุ๊ค PC

A-