ASUS ROG G56JR - การประกาศและความสอดคล้องกับระเบียบข้อบังคับด้านสิ่งแวดล้อมของโลก 

background image

เราในการสร้างมาตรฐานสูงสุดสำหรับการปกป้องสิ่งแวดล้อมของเรา

เราเชื่อว่าการให้ทางแก้ปัญหาแก่ลูกค้าของเรา จะทำให้สามารถรีไ

ซเคิลผลิตภัณฑ์ แบตเตอรี่ และชิ้นส่วนอื่นๆ รวมทั้งวัสดุบรรจุหีบห่อ

ของเราอย่างมีความรับผิดชอบ โปรดไปที่ http://csr.asus.com/

english/Takeback.htm สำหรับข้อมูลในการรีไซเคิลอย่างละเอียด