ASUS ROG G56JR - ความสอดคล้องของโมเด็มภายใน

background image

ความสอดคล้องของโมเด็มภายใน

โน้ตบุ๊ค PC ที่มีโมเด็มภายใน สอดคล้องกับมาตรฐาน JATE (ญี่ปุ่น),

FCC (สหรัฐอเมริกา, แคนาดา, เกาหลี, ไต้หวัน) และ CTR21

โมเด็มภายในได้รับการรับรองว่าสอดคล้อ

งกับคำตัดสินของคณะกรรมการ 98/482/EC

สำหรับการเชื่อมต่อเทอร์มินัลเดี่ยว

เข้ากับเครือข่ายโทรศัพท์สลับสายสาธารณะ (PSTN)

สำหรับประเทศในสหภาพยุโรป อย่างไรก็ตาม

เนื่องจากความแตกต่างระหว่าง PSTN แต่ละแห่งในประเทศ

ต่างๆ การรับรองจึงไม่ได้เป็นการประกันถึงการทำงานที่สำเร็จใน

จุดปลายทางของ เครือข่าย PSTN ในทุกๆ จุด ในกรณีที่เกิดปัญหา

คุณควรติดต่อผู้จำหน่ายอุปกรณ์ ของคุณเป็นอันดับแรก

ภาพรวม

ในวันที่ 4 สิงหาคม 1998 คำตัดสินของคณะกรรมการแห่งสหภาพยุ

โรปเกี่ยวกับ CTR 21 ได้ถูกเผยแพร่ในวารสารอย่างเป็นทางการของ

EC CTR 21 ใช้กับอุปกรณ์ เทอร์มินัลที่ไม่ได้เป็นเสียงทุกประเภทที่มี

การโทรแบบ DTMF ซึ่งตั้งใจไว้สำหรับ เชื่อมต่อกับระบบ PSTN

(เครือข่ายโทรศัพท์สลับสายสาธารณะ) แบบอนาล็อก
CTR 21 (ระเบียบด้านเทคนิคร่วม) สำหรับความต้องการในการเชื่อม

ต่อกับเครือข่าย โทรศัพท์สลับสายสาธารณะแบบอนาล็อกของอุปกร

ณ์เทอร์มินัล (ไม่รวมอุปกรณ์ เทอร์มินัลที่สนับสนุนบริการโทรศัพท์ที่

เป็นเสียง) ซึ่งการระบุที่อยู่เครือข่่าย ทำโดยกา รส่งสัญญาณหลายคว

ามถี่แบบดูอัลโทน

การประกาศความเข้ากันได้ของเครือข่าย

ถ้อยแถลงที่สร้างโดยผู้ผลิตไปยังบุคคล และผู้จำหน่ายที่แจ้งให้ทราบ:

“การประกาศนี้

จะระบุเครือข่ายซึ่งอุปกรณ์ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้ทำงานด้วย

และเครือข่ายที่มี

การแจ้งเตือนว่าอุปกรณ์อาจมีความยุ่งยากในการทำงานร่วมกัน”

background image

คู่มือผู้ใช้โน้ตบุ๊ค PC

A-

การประกาศความเข้ากันได้ของเครือข่าย

ถ้อยแถลงที่สร้างโดยผู้ผลิตไปยังผู้ใช้: “การประกาศนี้ จะระบุเครือข่า

ยซึ่งอุปกรณ์ได้

รับการออกแบบมาเพื่อให้ทำงานด้วย และเครือข่ายที่มีการแจ้งเตือนว่

าอุปกรณ์อาจมี

ความยุ่งยากในการทำงานร่วมกัน” นอกจากนี้ ผู้ผลิตยังต้องออกถ้อย

แถลงเพื่อทำให้

มีความชัดเจนด้วยว่า ความเข้ากันได้ของเครือข่ายขึ้นอยู่กับการตั้งค่

าสวิตช์ทางกา

ยภาพและซอฟต์แวร์ นอกจากนี้ ยังแนะนำให้ผู้ใช้ติดต่อผู้จำหน่าย

ถ้าต้องการใช้

อุปกรณ์กับเครือข่ายอื่น”
จนถึงปัจจุบัน เนื้อหาที่ประกาศของ CETECOM มีการออกการอนุมัติ

โดยสหภาพ

ยุโรปหลายฉบับโดยใช้ CTR 21 ผลลัพธ์คือโมเด็มตัวแรกของยุโรป

ซึ่งไม่จำเป็นต้อง

มีการอนุมัติระเบียบข้อบังคับในประเทศแถบยุโรปแต่ละประเทศ

อุปกรณ์ที่ไม่ใช้เสียง

เครื่องตอบรับโทรศัพท์อัตโนมัติ และโทรศัพท์ที่ส่งเสียงผ่านลำโพงข

องเครื่อง

สามารถมีสิทธิ์ รวมทั้งโมเด็ม, แฟกซ์, เครื่องโทรอัตโนมัติ

และระบบการเตือน

ไม่รวมอุปกรณ์ซึ่งคุณภาพของเสียงพูดจากปลายทางถึงปลายทางถูก

ควบคุมโดย

ระเบียบข้อบังคับ (เช่น ตัวเครื่องโทรศัพท์ และในบางประเทศรวมถึงโ

ทรศัพท์ไร้สาย)

background image

A-

คู่มือผู้ใช้โน้ตบุ๊ค PC

ตารางนี้แสดงประเทศต่างๆ ที่อยู่ภายใต้มาตรฐาน CTR21

ในขณะนี้

ประเทศ

มีการใช้

ทดสอบเพิ่มเติม

ออสเตรียออสเตรีย

1

ใช่

ไม่

เบลเยี่ยม

ใช่

ไม่

สาธารณรัฐเชค

ไม่

ไม่ใช้

เดนมาร์ก

1

ใช่

ใช่

ฟินแลนด์

ใช่

ไม่

ฝรั่งเศส

ใช่

ไม่

เยอรมนี

ใช่

ไม่

กรีซ

ใช่

ไม่

ฮังการี

ไม่

ไม่ใช้

ไอซ์แลนด์

ใช่

ไม่

ไอร์แลนด์

ใช่

ไม่

อิตาลี

ยังคงรออยู่

ยังคงรออยู่

อิสราเอล

ไม่

ไม่

ลิกเทนสไตน์

ใช่

ไม่

ลักเซมเบิร์ก

ใช่

ไม่

เนเธอร์แลนด์

1

ใช่

ใช่

นอร์เวย์

ใช่

ไม่

โปแลนด์

ไม่

ไม่ใช้

โปรตุเกส

ไม่

ไม่ใช้

สเปน

ไม่

ไม่ใช้

สวีเดน

ใช่

ไม่

สวิสเซอร์แลนด์

ใช่

ไม่

สหราชอาณาจักร

ใช่

ไม่

background image

คู่มือผู้ใช้โน้ตบุ๊ค PC

A-

ข้อมูลนี้ถูกคัดลอกมาจาก CETECOM

และเตรียมให้โดยไม่มีการรับผิดชอบใดๆ

สำหรับข้อมูลอัปเดตของตารางนี้ คุณสามารถดูข้อมูลได้ที่

http://www.cetecom.de/technologies/ctr_21.html
1 ใช้ความต้องการในประเทศ

เฉพาะเมื่ออุปกรณ์ใช้การโทรแบบพัลซ์ (ผู้ผลิตอาจ

ระบุในคู่มือผู้ใช้ว่าอุปกรณ์ออกแบบมาเพื่อรองรับการส่งสัญญ

าณแบบ DTMF เท่านั้น ซึ่งอาจทำให้การทดสอบเพิ่มเติมอื่นๆ

เกินความจำเป็น)
ในประเทศเนเธอร์แลนด์ จำเป็นต้องมีการทดสอบเพิ่มเติมสำหรับการ

เชื่อมต่อแบบอนุ กรม และความสามารถแสดง ID ผู้โทรเข้า

background image

A-

คู่มือผู้ใช้โน้ตบุ๊ค PC

คำเตือน! จำเป็นต้องใช้สายไฟชนิดที่มีฉนวนหุ้ม

เพื่อให้ข้อจำกัดการแผ่พลังงานตรงตามกฎของ FCC

และเพื่อป้องกันการรบกวนต่อการรับสัญญาณวิทยุ

และโทรทัศน์ที่อยู่ใกล้เคียง จำเป็นต้องใช้เฉพาะสาย

ไฟที่ให้มา ใช้เฉพาะสายเคเบิลที่มีฉนวนหุ้มเพื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์ I/O

เข้ากับอุปกรณ์นี้ คุณต้องระมัดระวังว่า

การเปลี่ยนแปลงหรือดัดแปลงที่ไม่ได้รับการเห็นชอบโดยองค์กรที่มีหน้า

ที่รับผิดชอบเรื่องความสอดคล้อง

จะทำให้สิทธิ์ในการใช้อุปกรณ์ของผู้ใช้สิ้นสุด