ASUS ROG G56JR - ออปติคัลไดรฟ์ (ในเครื่องบางรุ่น)

background image

าร รูปภาพ และไฟล์อื่นๆ ลงใน

background image

คู่มือผู้ใช้โน้ตบุ๊ค PC

9

3. ถือแผ่นดิสก์ที่ขอบ และหงายด้านที่พิมพ์ ของแผ่นดิสก์ขึ้น

ผลักลงที่ด้านทั้งสองของ ศูนย์กลางแผ่นดิสก์

จนกระทั่งดิสก์ยึดกับฮับ ฮับควรอยู่สูงกว่าดิสก์เมื่อวางแผ่นอย่า

งถูกต้อง

4. ค่อยๆ ผลักถาดของไดรฟ์กลับเข้าไปด้าน ใน

ไดรฟ์จะเริ่มอ่านสารบัญ (TOC) บนดิสก์ เมื่อไดรฟ์หยุด

ดิสก์ก็พร้อมที่จะถูกใช้งาน

เป็นเรื่องปกติที่จะได้ยิน และรู้สึกถึงการหมุนของ CD ที่หนักแน่น

ใน CD ไดรฟ์ใน ขณะที่เครื่องกำลังอ่านข้อมูล

background image

0

คู่มือผู้ใช้โน้ตบุ๊ค PC

การนำออกฉุกเฉิน

ปุ่มดีดออกแบบฉุกเฉินมีลักษณะเป็นรูอยู่บนตัวออป ติคัลไดรฟ์

และใช้เพื่อดีดถาดออปติคัลไดรฟ์ออก

ในกรณีที่ปุ่มดีดออกแบบอิเล็กทรอนิกส์ ไม่ทำงาน

อย่าใช้ปุ่มดีดออกแบบฉุกเฉินแทนการใช้งานปุ่ม

ดีดออกแบบอิเล็กทรอนิกส

หมายเหตุ: ให้แน่ใจ ว่าไม่แทงเข้าไปในไฟแสดงสถานะกิจกรรม

ซึ่ง อยู่ในบริเวณเดียวกัน

การนำออปติคัลดิสก์ออก

ดีดถาดวางแผ่นออกมา และค่อยๆ เอียงขอบ ของแผ่นดิสก์ขึ้นเป็นมุม

เพื่อนำแผ่นดิสก์ออก จากฮับ

ตำแหน่งที่แท้จริงแตกต่างกันใน

แต่ละรุ่น

background image

คู่มือผู้ใช้โน้ตบุ๊ค PC

1

ตัวอักษรไดรฟ์ของ CD ควรมีอยู่ โดยไม่คำนึงว่าจะมีแผ่น CD

อยู่ในไดรฟ์หรือไม่ หลังจากที่ใส่ CD อย่าง เหมาะสมแล้ว

คุณจะสามารถเข้าถึงข้อมูลได้เหมือนกับที่ทำกับฮาร์ดดิสก์ ยกเว้นว่า

ไม่สามารถเขียน หรือเปลี่ยนแปลงเนื้อหาบน CD ได้

ด้วยการใช้ซอฟต์แวร์ที่เหมาะสม ไดรฟ์ CD-RW หรือไดรฟ์ DVD+

CD-RW สามารถทำให้แผ่น CD-RW ใช้งานได้เหมือนฮาร์ดดิสก์

นั่นคือมีความสามารถในการเขียน ลบ และแก้ไขข้อมูลได้
การสั่นสะเทือนเป็นเรื่องปกติสำหรับออปติคัลไดรฟ์ความเร็วสูงทุกชนิ

ด เนื่องจากความไม่สมดุลของ แผ่น CD หรือลายพิมพ์บน CD

เพื่อที่จะลดการสั่นสะเทือน ให้ใช้โน้ตบุ๊คพีซีบนพื้นผิวที่สม่ำเสมอ

และ อย่าแปะฉลากใดๆ บนแผ่น CD

การฟัง CD เพลง

ออปติคัลไดรฟ์สามารถเล่น CD เพลงได้ แต่เฉพาะไดรฟ์ DVD-

ROM ที่สามารถเล่นแผ่น DVD เพลงได้ ใส่แผ่น CD เพลง และ

Windows จะเปิดเครื่องเล่นเพลงขึ้นมา และเริ่มเล่นโดยอัตโนมัติ

ขึ้นอยู่กับแผ่น DVD เพลงและซอฟต์แวร์ที่ติดตั้งในเครื่อง

คุณอาจต้องเปิดเครื่องเล่น DVD เองเพื่อฟังเพลงจากแผ่น DVD

เพลง คุณสามารถปรับระดับเสียงโดยใช้ฮ็อตคีย์

หรือไอคอนลำโพงของ Windows ในบริเวณการแจ้งเตือน

คำเตือน! ถ้าแผ่น CD ไม่ล็อคบนฮับที่อยู่ตรงกลางอย่างเหมาะสม

CD สามารถเสียหายได้เมื่อ ปิดถาดวาง มอง CD

ด้วยความระมัดระวังในขณะที่ปิดถาดช้าๆ เพื่อป้องกันความเสียห

าย

การใช้ออปติคัลไดรฟ์

คุณต้องจับออปติคัลดิสก์และอุปกรณ์ด้วยความระมัดระวัง

เนื่องจากมีความเกี่ยวข้องกับกลไกที่ละเอียด

อ่อน พึงระลึกถึงขั้นตอนเพื่อความปลอดภัยที่สำคัญที่ได้รับจากผู้จำห

น่าย CD ของคุณ ไม่เหมือนกับ ออปติคัลไดรฟ์ของเครื่องเดสก์ทอป

โน้ตบุ๊คพีซีใช้ฮับเพื่อจับ CD ให้อยู่กับที่ โดยไม่คำนึงถึงมุมเมื่อ

ใส่แผ่น CD จึงต้องแน่ใจว่าได้กด CD ที่ศูนย์กลางของฮับ ไม่เช่นนั้นถ

background imageคู่มือผู้ใช้โน้ตบุ๊ค PC