ASUS ROG G56JR - ภาพสาธิตการใช้ทัชแพด

background image

ภาพสาธิตการใช้ทัชแพด

การแทป - การแทปบนทัชแพด อนุญาตให้คุณเลือกรายการต่างๆ

บนหน้าจอ และเปิดไฟล์

การคลิก - การคลิกบนทัชแพด จำลองฟังก์ชั่นของปุ่มเมาส์ด้านซ้

าย และปุ่มเมาส์ด้านขวา

การลากและปล่อย - การดำเนินการกระทำ ลาก-และ-ปล่อย

บนทัชแพด อนุญาตให้คุณย้ายรายการบนหน้าจอไปยังตำแหน่งใหม่

คลิกหนึ่งครั้งเพื่อเลือกรายการ

จากนั้นดับเบิลคลิกเพื่อเปิด

คลิกซ้าย

คลิกขวา

คลิกหนึ่งครั้งเพื่อเลือกรายการ

และดูตัวเลือกเมนูของรายการ

ลาก

เลือกรายการโดยการแทปสอง

ครั้ง จากนั้นเลื่อนด้วยนิ้วเดิม

โดยไม่ยกนิ้วขึ้นจากทัชแพด

ยกนิ้วขึ้นจากทัชแพดเพื่อปล่อยร

ายการลงบนตำแหน่งใหม่

ปล่อย

background image

คู่มือผู้ใช้โน้ตบุ๊ค PCการหมุน - การหมุนภาพตามเข็มนาฬิกา/ทวนเข็มนาฬิกา ทำได้บน

ทัชแพดโดยใช้เกสเจอร์พินช์

วางนิ้วทั้งสองบนทัชแพด จากนั้นหมุนโดยเคลื่อนที่เป็นวงกลม โดย

จะหมุนตามเข็มนาฬิกาหรือทวนเข็มนาฬิกาก็ได้ เพื่อหมุนภาพ
การเลื่อน - คุณสามารถเลื่อนภายในรายการตามแนวนอนและแนว

ตั้ง โดยการใช้สองนิ้วบนทัชแพด

การซูม - คุณสามารถขยายหรือลดขนาดของภาพที่เลือก โดย

การใช้สองนิ้วบนทัชแพด

แยกสองนิ้วออกจากกัน/หุบสองนิ้วเข้าหากันเพื่อซูมเข้า/ออก

ในการเปิดทำงานการเลื่อนต่อเนื่อง แตะนิ้วค้างไว้ที่ขอบของทัช

แพดในขณะที่เคลื่อนที่จากบนลงล่าง / ซ้ายไปขวา และในทางกลับ

กัน ตัวชี้ของเมาส์จะเปลี่ยนไปเป็นตัวชี้ที่มีลูกศรสองหัว เมื่อการ

เลื่อนต่อเนื่องเปิดทำงาน

background imageคู่มือผู้ใช้โน้ตบุ๊ค PC

ทัชแพดตอบสนองต่อการเคลื่อนไหว ไม่ใช่ต่อแรงกด ไม่มี

ความจำเป็นต้องแทปพื้นผิวแรงเกินไป การแทปแรงเกินไป ไม่ได้

เพิ่มการตอบสนองของทัชแพด ทัชแพดตอบสนองต่อแรงกด

เบาๆ ได้ดีที่สุด