ASUS ROG G56JR - ไฟแสดงสถานะ

background image

ไฟแสดงสถานะ

ไฟแสดงสถานะเพาเวอร์

LED สีเขียวติด เป็นการระบุว่าโน้ตบุ๊คพีซีเปิดอยู่ และกะพริบช้าๆ

เมื่อโน้ตบุ๊คพีซีอยู่ในโหมด Suspend-to-RAM (เตรียมพร้อม)

LED นี้จะดับ เมื่อโน้ตบุ๊คพีซีปิด หรืออยู่ในโหมด

Suspend-to-Disk (ไฮเบอร์ เนชั่น)

background imageคู่มือผู้ใช้โน้ตบุ๊ค PC

ไฟแสดงสถานะการชาร์จแบตเตอรี่ (สองสี)

ไฟแสดงสถานะการชาร์จแบตเตอรี่สองสี

แสดงถึงสถานะของพลังงาน แบตเตอรี่ ดังต่อไปนี้:

สีเขียว ติด: พลังงานแบตเตอรี่อยู่ระหว่าง 95% ถึง 100%

(เมื่อเสียบไฟ AC)

สีส้ม ติด: พลังงานแบตเตอรี่มีน้อยกว่า 95% (เมื่อเสียบไฟ AC)

สีส้ม กะพริบ: พลังงานแบตเตอรี่มีน้อยกว่า 10%

(เมื่อไม่ได้เสียบไฟ AC)

ดับ: พลังงานแบตเตอรี่อยู่ระหว่าง 10% ถึง 100%

(เมื่อไม่ได้เสียบไฟ AC)

ไฟแสดงสถานะกิจกรรมของไดรฟ์

แสดงว่าโน้ตบุ๊คพีซีกำลังเข้าถึงอุปกรณ์เก็บข้อมูลตัวใดตัวหนึ่งอยู่

เช่น ฮาร์ดดิสก์ไฟจะ กะพริบโดยสัมพันธ์กับ เวลาการเข้าถึง

Bluetooth / ไฟแสดงสถานะระบบไร้สาย

ใช้เฉพาะกับรุ่นที่มีบลูทูธภายใน (BT) และ LAN

ไร้สายในตัวเท่านั้น ไฟ

แสดงสถานะนี้จะสว่างเพื่อแสดงว่าฟังก์ชั่นบลูทูธ (BT)

ในตัวของโน้ตบุ๊ค PC เปิดทำงาน ใช้เฉพาะกับรุ่นที่มี LAN

ไร้สายในตัว และ/หรือบลูทูธในตัวเท่านั้น เมื่อเปิดการทำงาน

LAN ไร้สายในตัว และ/หรือบลูทูธในตัว ไฟแสดงสถานะนี้จะติด

(จำเป็นต้องตั้งค่าซอฟต์แวร์ใน Windows)

ไฟแสดงสถานะ Capital Lock

เมื่อสว่าง เป็นการแสดงว่าการล็อคตัวพิมพ์ใหญ่ [Caps Lock]

เปิดทำงานอยู่ Capital lock อนุญาตให้ตัวอักษร บนแป้นพิมพ์

พิมพ์โดยใช้ตัวพิมพ์ใหญ่ (เช่น A, B, C) เมื่อไฟ Capital lock

ดับ ตัวอักษรที่พิมพ์จะอยู่ใน รูปแบบตัวพิมพ์เล็ก (เช่น a, b, c)

background image

คู่มือผู้ใช้โน้ตบุ๊ค PC