ASUS ROG G56JR - การใช้พลังงาน AC

background image

การใช้พลังงาน AC

พลังงานของโน้ตบุ๊คพีซีประกอบด้วยสองส่วน นั่นคืออะแดปเตอร์ไฟฟ้า

และระบบพลังงานแบตเตอร์รี่อะแดปเตอร์ไฟฟ้าจะแปลงพลังงาน AC

จากเต้าเสียบไฟฟ้าที่กำแพงไปเป็นพลังงาน DC ที่โน้ตบุ๊คพีซีต้องการ

โน๊ตบุ๊คพีซีของคุณมาพร้อมกับับ บอะแดปเตอร์ AC-DC สากล

นั่นหมาย ความว่าคุณสามารถเชื่อมต่อสายไฟเข้ากับเต้าเสียบที่มีแรงดัน

ไฟฟ้า 100V-120V และ 220V-240V โดยไม่ต้อง ตั้งค่าสวิตช์

หรือใช้ตัวแปลงไฟใดๆในประเทศที่

แตกต่างกันคุณอาจจำเป็นต้องใช้อะแดปเตอรเพื่อ เชื่อมต่อเข้ากับ

สายไฟ AC มาตรฐาน US เข้ากับ มาตรฐานที่แตกต่างกัน

โรงแรมส่วนมาก จะมีเต้า เสียบสากลให้ เพื่อสนับสนุนการใช้งานสายไฟ

แบบต่างๆ รวมทั้งแรงดันไฟฟ้าที่แตกต่างกัน

คุณควรสอบถามนักเดินทางที่ มีประสบการณ์ เกี่ยวกับแรงดันไฟฟ้า AC

เมื่อนำอะแดปเตอร์ ไฟฟ้าไปยังประเทศอื่น

เทคนิค: คุณสามารถซื้อชุดเดินทางสำหรับโน้ตบุ๊คพีซี

ซึ่งประกอบด้วยอะแดปเตอร์ไฟฟ้า และโมเด็ม

สำหรับใช้ได้ในเกือบทุกประเทศ

คำเตือน! อย่าเชื่อมต่อสายไฟ AC เข้ากับเต้าเสียบ AC

ก่อนที่จะเชื่อมต่อปลั๊ก DC ไปยังโน้ตบุ๊คพีซี

การทำเช่นนั้นอาจทำให้อะแดปเตอร์ AC-DC เสียหาย

ตำแหน่งที่แท้จริงของอินพุตเพาเวอร์แตกต่างกันในแต่ละรุ่น ดูบท

ก่อนหน้า เพื่อค้นหาพอร์ต LAN

1

3

110V-220V

2

background image

คู่มือผู้ใช้โน้ตบุ๊ค PCสำคัญ! ถ้าคุณใช้อะแดปเตอร์ที่แตกต่างให้พลังงานแก่โน้ตบุ๊คพ

ีซี หรือใช้อะแดปเตอร์ของ

โน้ตบุ๊คพีซีเพื่อให้พลังงานแก่อุปกรณ์ไฟฟ้าอื่น

อาจเกิดความเสียหายขึ้นได้ ถ้ามีควัน กลิ่น ไหม้

หรือความร้อนที่สูงมากออกมาจากอะแดปเตอร์ AC-DC

ให้นำไปซ่อม ถ้าคุณสงสัยว่าจะ

มีสิ่งผิดพลาดบนอะแดปเตอร์ AC-DC ให้นำไปซ่อมแซมทันที

เนื่องจากการใช้อะแดปเตอร์ AC-DC ที่เสีย

อาจทำให้ทั้งแบตเตอรี่แพค และโน้ตบุ๊คพีซีเกิดความเสียหาย

หมายเหตุ: โน้ตบุ๊คพีซีอาจมาพร้อมกับปลั๊กสองหรือสา

มขา ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแต่ละประเทศ ถ้ามี ปลั๊กสามขาให้มา

คุณต้องใช้เต้าเสียบ AC ที่มีสายดิน

หรือใช้อะแดปเตอร์สายดินที่เหมาะสม

เพื่อให้มั่นใจถึงการทำงานที่ปลอดภัยของโน้ตบุ๊คพีซี

คำเตือน! อะแดปเตอร์ไฟฟ้าอาจอุ่นหรือร้อนเมื่อใช้งาน

ให้แน่ใจว่า ไม่มีอะไรปกคลุมอะแดป

เตอร์ และเก็บให้อยู่ห่างจากร่างกายของคุณ

ถอดปลั๊กอะแดปเตอร์เพาเวอร์ หรือปิดที่เสียบไฟฟ้า AC

เพื่อลดการสิ้นเปลืองพลังงานเมื่อ ไม่ได้ใช้โน้ตบุ๊คพีซี

background imageคู่มือผู้ใช้โน้ตบุ๊ค PC

สำคัญ! อย่าพยายามถอดแบตเตอรี่แพคออกในขณะที่โน้ตบุ๊ค

พีซีเปิดเครื่องอยู่ เนื่องจาก

การทำเช่นนี้อาจเป็นผลให้ข้อมูลในการทำงานสูญหายได

ในการติดตั้งแบตเตอรี่แพค: