ASUS ROG G56JR - การดูแลแบตเตอรี่

background image

การดูแลแบตเตอรี่

แบตเตอรี่แพคของโน้ตบุ๊คพีซี มีข้อจำกัดเรื่องจำนวนครั้งที่สามารถชาร์จ

ใหม่ได้ ซึ่งก็เหมือนกับ แบตเตอร์รี่าร์จใหม่ได้ชนิดอื่นๆ

อายุการใช้งานของแบตเตอรี่แพค ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิความชื้นของ

สภาพแวดล้อม และวิธีการที่คุณใช้โน้ตบุ๊คของคุณ

การใช้แบตเตอรี่ในช่วงอุณหภูมิระหว่าง 10˚C ถึง 35˚C (50˚F ถึง 95˚F)

นับว่าเป็น สิ่งที่เหมาะสมที่สุด นอกจากนี้ คุณต้องคำนึงว่าอุณหภูมิภาย

ในของโน้ตบุ๊คพีซีจะสูงกว่าอุณหภูมิภายนอกด้วย

อุณหภูมิที่สูงหรือต่ำกว่าช่วงนี้จะทำให้อายุการใช้งาน

แบตเตอรี่สั้นลง แต่ไม่ว่าจะเป็นเช่นไร ท้ายที่สุด เวลาการใช้แบตเตอรี่แพ

คจะค่อยๆลดลง และคุณจำเป็น

ต้องซื้อแบตเตอรี่แพคใหม่จากตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้ง สำหรับ

โน้ตบุ๊คพซีนี้ีเนื่องจากแบตเตอรร์รี่มีช่วงอายุการวางโชว์บนชั้นสินค้าด้วย

เราจึงไม่แนะนำให้คุณซื้อแบตเตอรี่หลายๆก้อนเก็บไว้ล่วงหน้า

1

2

1

2

background image

0

คู่มือผู้ใช้โน้ตบุ๊ค PC

สำคัญ! เพื่อป้องกันฮาร์ดดิสก์ โปรดรออย่างน้อย 5 วินาทีหลั

งจากปิดเครื่องโน้ตบุ๊คพีซี ก่อน ที่จะเปิดขึ้นมาอีกครั้ง

คำเตือน! อย่าถือ หรือปกคลุมโน้ตบุ๊คพีซีในขณะ

ที่เปิดเครื่องอยู่ด้วยวัสดุใดๆ เนื่องจาก

จะทำให้การระบายอากาศลดลง เช่น การใส่ไว้ในกระเป๋าถือ

ก่อนที่จะบูต หน้าจอแสดงผลจะกะพริบเมื่อเปิดเครื่องขึ้นมา

นี่เป็นส่วนของการทดสอบโน้ตบุ๊ค

พีซีที่ทำเป็นประจำี และไม่ได้เป็นปัญหาของจอแสดงผล