ASUS ROG G56JR - การควบคุมพลังงานความร้อน

background image

การควบคุมพลังงานความร้อน

มีวิธีการควบคุมพลังงาน 3

วิธีสำหรับควบคุมสถานะด้านความร้อนของโน้ตบุ๊คพีซี

ปุ่มควบคุมเหล่านี้ ไม่สามารถใช้ในการตั้งค่าคอนฟิกการควบคุมพลัง

งานเหล่านี้ แต่ควรทราบข้อมูลไว้ ในกรณีที่โน้ตบุ๊คพีซีเกิดเข้าสู่

สถานะเหล่านี้ อุณหภูมิต่อไปนี้ หมายถึงอุณหภูมิของตัวเครื่อง (ไม่ใ

ช่ CPU)

• พัดลมเปิด เพื่อระบายความร้อนโดยตรง

เมื่ออุณหภูมิถึงขีดจำกัดความปลอดภัยด้านบน

• CPU จะลดความเร็วลง เพื่อทำให้เครื่องเย็นลงทางอ้อม

เมื่ออุณหภูมิเกินขีดจำกัดความปลอดภัย ด้านบน

• ระบบจะปิดเครื่องเพื่อระบายความร้อนโดยเร็วที่สุด

เมื่ออุณหภูมิเกินจุดสูงสุดของขีดจำกัดความปลอดภัย ด้านบน

background image

คู่มือผู้ใช้โน้ตบุ๊ค PC

9

ตำแหน่งของฮ็อตคีย์ในฟังก์ชั่นคีย์อาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับรุ่น

แต่ ฟังก์ชั่นควรจะเหมือนกัน

ไอคอน “Zz” (F1): ส่งโน้ตบุ๊คพีซีเข้าสู่โหมดซัสเพนด์

(ไม่ว่าจะเป็น Save-to-RAM หรือ Save-to-Disk

ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าปุ่มสลีปในการตั้งค่าการจัดการพลังงาน)
เสาวิทยุ (F2): โหมดไร้สายเท่านั้น: สลับระหว่างการเปิด

หรือปิด LAN ไร้สายหรือบลูทูธ (เฉพาะบางรุ่น)

โดยมีการแสดงผลบนหน้าจอ เมื่อเปิดการทำงาน

ไฟแสดงสถานะไร้สายที่ สัมพันธ์กันจะสว่างขึ้น

จำเป็นต้องตั้งค่าซอฟต์แวร์ของ Windows เพื่อใช้ LAN

ไร้สายหรือ บลูทูธ
ไอคอนดวงอาทิตย์เต็ม (F5): ลดความสว่างของหน้าจอ

Decreases the display brightness
ไอคอนดวงอาทิตย์เปิด (F6): เพิ่มความสว่างของหน้าจอ

ไอคอน LCD (F7): สลับระหว่างการเปิดและปิดจอแสดงผล

(ในเครื่องบางรุ่น; จะยืดบริเวณหน้าจอจนเต็มจอแสดงผลเม

ื่อใช้โหมดความละเอียดต่ำ)
ไอคอน LCD/จอภาพ (F8): สลับระหว่างจอแสดงผล

LCD ของโน้ตบุ๊คพีซี และจอภาพภายนอกตามลำดับดังนี้:

LCD โน้ตบุ๊คพีซี -> จอภาพภายนอก -> ทั้งสองจอ

(ฟังก์ชั่นนี้ไม่ทำงานในโหมด 256 สี, ให้เลือก High

Color (สีสูง) ใน Display Property Settings

(การตั้งค่าคุณสมบัติของหน้าจอ)) หมายเหตุ: ต้องเชื่อมต่อ

จอภาพภายนอก “ก่อน” การบูตระบบ