ASUS ROG G56JR - ปุ่มควบคุมมัลติมีเดีย (ในเครื่องบางรุ่น)

background image

ปุ่มควบคุมมัลติมีเดีย (ในเครื่องบางรุ่น)

ปุ่มควบคุมมัลติมีเดีย อนุญาตให้คุณควบคุมแอปพลิเคชั่นมัลติมีเดียไ

ด้ด้วยความสะดวกสบาย

ส่วนต่อไปนี้อธิบายถึงความหมายของปุ่มควบคุมมัลติมีเดียแต่ละปุ่มบ

นโน้ตบุ๊คพีซี

ใช้ปุ่ม [F

n

] ผสมกับปุ่มลูกศร สำหรับฟังก์ชั่นการควบคุม CD

ฟังก์ชั่นของปุ่มควบคุมบางปุ่มอาจแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับรุ่นขอ

งโน้ตบุ๊คพีซี

เล่น CD/หยุดชั่วคราว

ระหว่างที่ CD หยุด, เริ่มเล่น CD

ระหว่างที่ CD กำลังเล่น, หยุดการเล่น CD ชั่วคราว

หยุด CD

ระหว่างที่ CD กำลังเล่น: หยุดการเล่น CD

CD ข้ามไปยังแทร็กก่อนหน้า (ถอยหลัง)

ระหว่างการเล่น CD, ข้ามไปยังแทร็ก/บทภาพยนตร์

ก่อนหน้า

ข้าม CD ไปยังแทร็กถัดไป (เดินหน้าอย่างเร็ว)

ระหว่างการเล่น CD, ข้ามไปยังแทร็ก/บทภาพยนตร์

ถัดไป

background imageคู่มือผู้ใช้โน้ตบุ๊ค PC

สวิตช์