ASUS ROG G56JR - ด้านล่าง

background image

ด้านล่าง

ปุ่มด้านล่างอาจมีลักษณะแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับรุ่น

ขนาดของแบตเตอรี่แพคจะแตกต่างกันในเครื่องแต่ละรุ่น

คำเตือน! ด้านล่างของโน้ตบุ๊คพีซีสามารถมีความร้อนเพิ่มขึ้นได้

อย่างมาก ใช้ความระมัดระวัง

เมื่อจับโน้ตบุ๊คพีซีในระหว่างที่กำลังทำงาน หรือเพิ่งใช้งานเสร็จ

อุณหภูมิที่สูงเป็นเรื่องปกติ ระหว่างการชาร์จหรือการทำงาน

อย่าใช้เครื่องบนพื้นผิวที่อ่อนนุ่ม เช่น เตียง หรือโซฟา ซึ่ง

อาจปิดกั้นทางระบายอากาศ

อย่าวางโน้ตบุ๊คพีซีบนตักหรือส่วนอื่นๆ ของร่างกายของคุณ

เพื่อหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บเนื่องจากความร้อน.

background image

1

คู่มือผู้ใช้โน้ตบุ๊ค PC

1

แบตเตอรี่แพค

แบตเตอรี่แพคจะถูกชาร์จโดยอัตโนมัติเมื่อเชื่อมต่อเข้ากับแ

หล่งจ่ายไฟ AC และจะให้

พลังงานแก่โน้ตบุ๊คพีซีเมื่อไม่ได้เชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายไฟ

AC ลักษณะเช่นนี้ช่วย ให้สามารถ ใช้งานเครื่อง

ได้ในระหว่างที่กำลังย้ายสถานที่ชั่วคราว

ระยะเวลาการทำงานของ แบตเตอรี่ี่ เตอร ี่ขึ้นอยู่กับการใช้ง

าน และข้อมูลจำเพาะสำหรับโน้ตบุ๊คพีซีนี้

ไม่สามารถถอดชิ้นส่วน แบตเตอรี่ี่ี่แพคได้

และต้องซื้อมาทั้งก้อน

แบตเตอรี่ล็อค - สปริง

แบตเตอรี่ล็อคแบบสปริงใช้เพื่อยึดแบตเตอรี่แพคให้แน่นหนา

เมื่อใส่แบตเตอรี่แพคแล้ว แบตเตอรี่จะถูกล็อคโดยอัตโนมัต

ในการนำแบตเตอรี่แพคออก สปริงล็อคต้องอยู่ในตำแหน่ง

ปลดล็อค

ช่องใส่หน่วยความจำ (RAM)

ช่องใส่หน่วยความจำ

ให้ความสามารถในการเพิ่มหน่วยความจำเพิ่มเติม

หน่วยความจำเพิ่มเติมจะเพิ่ม

สมรรถนะการทำงานของแอปพลิเคชั่น

โดยลดการเข้าถึงฮาร์ดดิสก์ให้น้อยลง BIOS จะตรวจพบหน่

วย ความจำในระบบโดยอัตโนมัติ และตั้งค่าคอนฟิก CMOS

ให้สัมพันธ์กันระหว่างกระบวนการ POST

(Power-On- Self-Test) คุณไม่จำเป็นต้องตั้งค่าฮาร์ดแวร์

หรือซอฟต์แวร์ (รวมทั้ง BIOS) หลังจากที่ติดตั้งหน่วย ความ

จำเข้าไป สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการอัพเกรดหน่วยความจำส

ำหรับโน้ตบุ๊คพีซีของคุณ โปรดเยี่ยมชม

ศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้ง หรือร้านค้าปลีก ซื้อเฉพาะโ

มดูลสำหรับเพิ่มหน่วยความจำจากร้านค้าที่ได้รับ

การแต่งตั้งของโน้ตบุ๊คพีซีนี้ เพื่อให้มั่นใจถึงความเข้ากันได้

และความเชื่อถือได้ที่สูงสุด

ช่องใส่ฮาร์ดดิสก์

ฮาร์ดดิสก์ถูกยึดอยู่ในช่องใส่ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการอัพเ

กรดฮาร์ดดิสก์สำหรับโน้ตบุ๊คพีซีของคุณ

โปรดเยี่ยมชมศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้ง

หรือร้านค้าปลีก

ซื้อเฉพาะฮาร์ดดิสก์จากร้านค้าที่ได้รับการแต่งตั้งของโน้ตบุ๊

คพีซีนี้ เพื่อให้มั่นใจถึงความเข้ากันได้

และความเชื่อถือได้ที่สูงสุด

2

3

4

background image

คู่มือผู้ใช้โน้ตบุ๊ค PC

19