ASUS ROG G56JR - ด้านซ้าย

background image

ด้านซ้าย

สล็อตหน่วยความจำแฟลช

โดยปกติคุณต้องซื้อเครื่องอ่านการ์ดหน่วยความจำภายนอ

กแยกต่างหากเพื่อให้ สามารถใช้การ์ดหน่วย

ความจำจากอุปกรณ์ต่างๆ เช่น กล้องดิจิตอล, เครื่องเล่น

MP3, โทรศัพท์มือถือ และ PDA โน้ตบุ๊คพีซีนี้ี้มี ี

เครื่องอ่านการ์ดหน่วยความจำความเร็ว

สูงในตัวซึ่งสามารถอ่านและเขียนการ์ดหน่วยความจำแฟลช

ได้หลายอย่างตามที่จะมีการอธิบาย ในคู่มือฉบับนี้

1

1

1

background imageคู่มือผู้ใช้โน้ตบุ๊ค PC