ASUS ROG G56JR - ด้านขวา

background image

ด้านขวา

แจ็คเอาต์พุตหูฟัง

แจ็คหูฟังสเตอริโอ (1/8 นิ้ว) ใช้เพื่อเชื่อมต่อสัญญาณเสียงอ

อกของโน้ตบุ๊คพีซีไปยังลำโพงที่ มีแอมปลิฟายขับ หรือหูฟัง

การใช้แจ็คนี้จะเป็นการปิดการทำงานลำโพงในตัวโดยอัตโน

มัติ

แจ็คเอาต์พุต SPDIF

แจ็คนี้ใช้สำหรับเชื่อมต่อไปยังอุปกรณ์ที่สอดคล้องกับ SPDIF

(อินเตอร์เฟซโซนี่/ฟิลิปส์ดิจิตอล) สำหรับเอาต์พุตที่เป็นเสียง

ดิจิตอล ใช้คุณสมบัตินี้เพื่อเปลี่ยนโน้ตบุ๊คพีซีไปเป็นระบบควา

มบันเทิงในบ้านแบบไฮไฟ

แจ็คไมโครโฟนเข้า

คุณสามารถใช้แจ็คไมโครโฟนโมโน (1/8 นิ้ว)

เพื่อเชื่อมต่อไมโครโฟนภายนอก หรือสัญญาณ

เสียงภายนอกจากแหล่งกำเนิดเสียงอื่นได้

การใช้แจ็คนี้จะเป็นการปิดการทำงานไมโครโฟนใน

ตัวโดยอัตโนมัติ ใช้คุณสมบัตินี้สำหรับการประชุมทางวิดีโอ

การบรรยายด้วยเสียง หรือการ บันทึกเสียงง่ายๆ

พอร์ต USB 3.0

ยูนิเวอร์แซลซีเรียลบัส นั้นใช้งานร่วมกันได้กับอุปกรณ์ USB

3.0, 2.0 หรือ USB 1.1 เช่น แป้นพิมพ์, อุปกรณ์ชี้,

กล้อง, ฮาร์ดดิสก์, เครื่องพิมพ์ และสแกนเนอร์ที่เชื่อมต่อ

แบบอนุกรม โดยมีความเร็วสูงถึง 4.8Gbits/วินาท (USB

3.0), 480Mbits/วินาที (USB 2.0), และ 12Mbits/วินาที

(USB 1.1) USB ช่วยให้อุปกรณ์หลายอย่างทำงานพร้อมกันไ

ด้บนคอมพิวเตอร์เครื่องเดียว โดยอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ เช่น

แป้นพิมพ์ USB และจอภาพ รุ่นใหม่บางเครื่อง จะทำงานเป็

นไซต์หรือฮับแบบพลักอินเพิ่มเติม USB สนับสนุนคุณสมบัติ

ฮ็อตสว็อปของอุปกรณ์ต่างๆ ซึ่งคุณสามารถเสียบ หรือถอดอุ

ปกรณ์ออกโดยไม่ต้องเริ่มต้น คอมพิวเตอร์ใหม

1

2

3

Combo

2

4

7 8

3

5 6

1

background image

0

คู่มือผู้ใช้โน้ตบุ๊ค PC

5

6

7

ออปติคัลไดรฟ์

โน้ตบุ๊คพีซีมีหลากหลายรุ่น ซึ่งแต่ละรุ่นก็มีออปติคัลไดรฟ์ที่

แตกต่างกัน ออปติคัลไดรฟ์ของโน้ตบุ๊คพีซีอาจสนับ-

สนุนการทำงานของคอมแพคดิสก์ (CD) และ/

หรือดิจิตอลวิดีโอดิสก์ (DVD) และอาจมีความสามารถในก

ารบันทึก (R) หรือเขียนซ้ำ (RW) ได้ด้วย สำหรับรายละเอียด

ของแต่ละรุ่น ให้ดูข้อมูล จำเพาะด้านการตลาด

ปุ่มดีดออกอิเล็กทรอนิกส์ของออปติคัลไดรฟ์

ปุ่มดีดออปติคัลไดรฟ์ออกแบบอิเล็กทรอนิกส์

ใช้สำหรับเปิดถาด ออก นอกจากนี้

คุณยังสามารถเปิดถาดออปติคัลไดรฟ์ออกผ่านทางซอฟต์แ

วร์เครื่องเล่น หรือโดยการคลิกขวาที่ออปติคัลไดรฟ์ใน

“คอมพิวเตอร์” บน Windows และเลือก Eject(นำออก)

ปุ่มดีดออกนี้ ยังทำหน้าที่เป็นไฟแสดงสถานะกิจกรรมของอ

อปติคัลไดรฟ์ ซึ่งแสดงเมื่อข้อมูลกำลังถูกถ่ายโอนโดยออป

ติคัลดิสก์ไดรฟ์ ไฟแสดง สถานะนี้จะสว่างโดยเป็นสัดส่วน

บขนาดของข้อมูลที่มีการถ่ายโอน

ปุ่มดีดออกแบบฉุกเฉินของออปติคัลไดรฟ์

(ตำแหน่งแตกต่างกันในแต่ละรุ่น)

ปุ่มดีดออกแบบฉุกเฉิน ใช้เพื่อดีดถาดของออฟติคัลไดร์ฟ์อ

อ กในกรณีที่ปุ่มดีดออกแบบ อิเล็กทรอนิกส์ไม่ทำงาน

อย่าใช้ปุ่มดีดออกแบบฉุกเฉินแทนการใช้งานปุ่มดีดออกแบบ

อิเล็กทรอนิกส

พลังงาน (DC) เข้า

อะแดปเตอร์พลังงานที่ให้มา แปลงพลังงาน AC

ไปเป็นพลังงาน DC สำหรับใช้กับแจ็คนี้ พลัง งานที่ ี่

จ่ายผ่านแจ็คนี้ให้พลังงานแก่โน้ตบุ๊คพีซี

และชาร์จแบตเตอรี่แพคภายในเพื่อป้องกันความเสียหายที่จ

ะเกิดกับโน้ตบุ๊คพีซี และแบตเตอรี่แพค

ให้ใช้อะแดปเตอร์พลังงานที่ให้มาเสมอ ข้อควรระวัง: อาจอุ่

นหรือร้อนเมื่อใช้งาน ให้แน่ใจว่าไม่มีอะไร

ปกคลุมอะแดปเตอร์ และเก็บให้อยู่ห่างจากร่างกายของคุณ

4

background image

คู่มือผู้ใช้โน้ตบุ๊ค PC

1

8

พอร์ตล็อค Kensington®

พอร์ตล็อค Kensington®

อนุญาตให้คุณรักษาโน้ตบุ๊คพีซีอย่างปลอดภัยโดยใช้ผลิต

ภัณฑ์ ด้านความปลอดภัยของโน้ตบุ๊คพีซีที่คอมแพทิเบิลกับ

Kensington® โดยปกติ ผลิตภัณฑ์

เพื่อความปลอดภัยเหล่านี้จะประกอบด้วยสายเคเบิลโลหะ

ซึ่งป้องกันไม่ให้ดึงโน้ตบุ๊คพีซี ออกจากวัตถุที่ติดตาย

นอกจากนี้ ผลิตภัณฑ์เพื่อความปลอดภัยบางอย่างยังมีตัว

ตรวจจับ ความเคลื่อนไหว

เพื่อส่งเสียงเตือนเมื่อมีการเคลื่อนย้ายอีกด้วย