ASUS ROG G56JR - หมายเหตุสำหรับคู่มือฉบับนี้

background image

หมายเหตุสำหรับคู่มือฉบับนี้

มีการใช้หมายเหตุและคำเตือนตลอดคู่มือฉบับนี้ เพื่อช่วยให้ท่านทำงาน

บางอย่าง ให้เสร็จสมบูรณ์ได้อย่างปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ

หมายเหตุเหล่านี้มีระดับความสำคัญแตกต่างกันดังนี้:

คำเตือน! ข้อมูลสำคัญที่ต้องปฏิบัติตามเพื่อการดำเนินการอย่าง

ปลอดภัย

ข้อสำคัญ! ข้อมูลสำคัญยิ่งที่ต้องปฏิบัติตาม เพื่อป้องกันความเสียหาย

ที่อาจเกิดกับข้อมูล ส่วนประกอบ หรือบุคคล

คำแนะนำ: คำแนะนำในการทำงานให้เสร็จสมบูรณ์

หมายเหตุ: ข้อมูลสำหรับสถานการณ์พิเศษ

background image

คู่มือผู้ใช้โน้ตบุ๊ค PC