ASUS ROG G56JR - Optički drajv (na izabranim modelima)

background image

Optički drajv (na izabranim modelima)

Ubacivanje optičkog diska

1. Dok je laptop PC uključen, pritisnite taster za izbacivanje drajva

i “nosač” će delimično izaći.

2. Nežno izvucite prednji deo drajva i izvučite “nosač” napolje.

Budite pažljivi da ne bi dodirnuli sočivo za CD drajv i druge

mehanizme. Proverite da nema ničega što bi moglo da se

zaglavi ispod “nosača” drajva.

background image

Uputstvo za korišćenje laptop PC-ja

59

3. Držite disk na ivici i sa stranom sa etiketom naviše. Gurnite

naniže sa obe strane centra diska dok disk ne upadne na

osovinu. HUB treba da je viši od diska kada je disk ubačen

kako treba.

4. Polako gurnite “nosač” drajva nazad. Drajv će početi da čita

sadržaj diska. Kada se drajv zaustavi, disk će biti spreman za

korišćenje.

Normalno je čuti i osetiti CD kako se okreće velikom brzinom u

CD drajvu dok se podaci čitaju.

background image

60

Uputstvo za korišćenje laptop PC-ja

Lokacija se može

razlikovati od modela d

modela.

Hitno izbacivanje

Hitno izbacivanje se nalazi u rupi na optičkom drajvu i koristi se da

se izbaci “nosač” optičkog drajva u slučaju da elektronsko izbacivanje

ne radi. Nemojte da koristite hitno izbacivanje umesto elektronskog

izbacivanja.

Budite pažljivi da ne ubodete pokazatelj aktivnosti koji se nalazi

u istom području.

Uklanjanje optičkog diska

Izbacite “nosač” i nežno povucite ivicu diska naviše pod uglom da bi

uklonili disk sa osovine.

background image

Uputstvo za korišćenje laptop PC-ja

61

Slovo CD drajva treba da je prisutno nezavisno od prisustva CD diska

u drajvu. Nakon što ubacite CD kako treba, podacima možete da

pristupite baš kao sa hard disk drajvovima, omiš što ništa ne može da

se piše ili menja na CD-u. Koristeći odgovarajući softver, CD-RW drajv

ili DVD+CD-RW drajv dozvoliće da CD-RW diskovi budu korisćeni kao

hard disk sa mogućnostima za pisanje, brisanje i uređivanje.
Vibracija je normalna za optičke drajvove velike brzine usled

nebalansiranog CD-a ili CD štampe. Da bi smanjili vibracije, koristite

laptop PC na ravnoj površini i ne stavljajte etikete na CD.

Slušanje audio CD-a

Optički drajvovi mogu da reprodukuju audio CD’e, ali samo DVD-

ROM drajv može da reprodukuje DVD audio. Ubacite audio CD i

Windows automatski otvara audio plejer i počinje sa reprodukcijom.

U zavisnosti od DVD audio diska i instaliranog softvera, možda će

biti potrebno da otvorite DVD plejer da bi slušali DVD audio. Možete

da podesite ton korišćenjem brzih tastera ili ikonice za Windows

zvučnike na liniji sa alatkama.

UPOZORENJE! Ukoliko CD disk nije korektno bloikiran na

centralnu glavčinu, CD se može oštetiti kada se “jezičak” zatvori.

Uvek pažljivo posmatrajte CD dok zatvarate “jezičak” polako,

kako bi sprečili oštećenja.

Korišćenje optičkog drajva

Sa Optičkim diskovima i opremom treba postupati pažljivo

zbog precizne mehanike koja je uključena. Imajte u vidu važna

bezbednosna uputstva koja ste dobili od dostavljača CD-a. Za razliku

od desktop optičkog drajva, laptop PC koristi glavčinu da drži CD

postavljen na mesto, nezavisno od ugla. Kada ubacite CD, važno je

da CD pritisnete na centralnu glavčinu ili “jezičak” optičkog drajva

može da ogrebe CD.

background image

62

Uputstvo za korišćenje laptop PC-ja