ASUS ROG G56JR - Servis a podpora

background image

Október 2013

SK8708

background image

2

Návod na obsluhu notebooku

Obsah

Kapitola1 Predstavenie notebooku

O tomto návode na obsluhu .......................................................................... 6
Poznámky k tomuto návodu .......................................................................... 6
Bezpečnostné opatrenia .................................................................................. 7
Príprava notebooku .........................................................................................11

Kapitola 2

Spoznanie súčastí

Horná strana .......................................................................................................14
Spodná strana ...................................................................................................17
Pravá strana ........................................................................................................19
Ľavá strana ..........................................................................................................21
Zadná strana ......................................................................................................23
Predná strana .....................................................................................................23
Pripojenie subwoofera ..................................................................................24

Kapitola 3

Začíname

Systém napájania .............................................................................................26

Používanie napájania striedavým prúdom ...........................................26
Používanie napájania batériou ..................................................................28
Starostlivosť o batériu ...................................................................................29
Zapnutie notebooku .....................................................................................30
Samotestovanie pri zapnutí (POST) .........................................................30
Kontrola výkonu batérie ..............................................................................32
Nabíjanie batérie ............................................................................................33
Voľby pre napájanie .......................................................................................34
Režim správy napájania ................................................................................36
Spánok a hybernácia .....................................................................................36
Regulácia teplotného výkonu ....................................................................38

Funkcie špeciálnej klávesnice ......................................................................39

Farebné aktivačné klávesy(csak bizonyos modelleken) ...................39
Klávesy Microsoft Windows ........................................................................42
Rozšírená klávesnica (na vybraných modeloch) .................................42
Klávesy multimediálnych ovládačov (na vybraných modeloch) ...43

Prepínače a indikátory stavu ........................................................................44

background image

Návod na obsluhu notebooku

3

Prepínače ...........................................................................................................44
Indikátory stavu ..............................................................................................45

Používanie funkcie Instant Key ...................................................................47

Prvé používanie funkcie Instant Key ........................................................47

Kapitola 4

Používanie notebooku

Dotykový nástroj ..............................................................................................52

Používanie Touchpadu .................................................................................53
Obrázky znázorňujúce používanie touchpadu ....................................54
Starostlivosť o touchpad ..............................................................................56
Automatické zablokovanie touchpadu ..................................................57

Pamäťové zariadenia .......................................................................................58

Optická mechanika (na vybraných modeloch) ....................................58
Čítačka pamäťovej karty ..............................................................................62
Mechanika pevného disku ..........................................................................63
Pamäť (RAM) .....................................................................................................66

Pripojenia ............................................................................................................67

Sieťové pripojenie ..........................................................................................67
Pripojenie k bezdrôtovej LAN (na vybraných modeloch) ................69
Bezdrôtové sieťové pripojenie v rámci Windows ................................71
Bezdrôtové pripojenie pomocou Bluetooth (na vybraných modeloch) 73

USB Charger+ ....................................................................................................76

Príloha

Voliteľné príslušenstvo ................................................................................. P-2

Voliteľné pripojenia (pokračovanie) ...................................................... P-2

Operačný systém a softvér.......................................................................... P-3

Nastavenia pre systém BIOS ..................................................................... P-4
Bežné problémy a riešenia ......................................................................P-10

Obnova systému notebooku ...................................................................P-16

Používanie segmentu obnovy ..............................................................P-16
Používanie DVD pre obnovenie (na vybraných modeloch) ........P-17

Informácie o DVD-ROM mechanike ......................................................P-19
Informácie o Blu-ray ROM mechanike (na vybraných modeloch) P-21
Zhoda interného modemu .......................................................................P-22
Vyhlásenia a bezpečnostné prehlásenia ..............................................P-26

Prehlásenie Amerického federálneho výboru pre

background image

4

Návod na obsluhu notebooku

telekomunikácie (FCC) .............................................................................P-26
Prehlásenie FCC s upozornením týkajúcim sa vystaveniu

rádiovej frekvencii (RF) .............................................................................P-27
Vyhlásenie o zhode (R&TTE directive 1999/5/EC) ...........................P-27
Označenie CE ...............................................................................................P-28
Prehlásenie týkajúce sa vystavenia IC žiareniu platné pre Kanadu ..P-28
Kanál pre bezdrôtovú prevádzku pre rôzne domény ....................P-29
Vyhradené frekvenčné pásma pre bezdrôtové spojenia

vo Francúzsku .............................................................................................P-29
Bezpečnostné upozornenia podľa normy UL ..................................P-31
Bezpečnostná požiadavka týkajúca sa napájania...........................P-32
Upozornenia ohľadne TV tunera(na vybraných modeloch) .......P-32
Oznámenia ohľadne REACH ...................................................................P-32
Škandinávske upozornenia týkajúce sa lítia (pre lítium iónové batérie) P-33
Bezpečnostné informácie týkajúce sa optickej mechaniky ........P-34
Bezpečnostné informácie týkajúce sa lasera ....................................P-34
Výstražný štítok pre servis .......................................................................P-34
Nariadenia Strediska pre prístroje a rádiologické zdravotníctvo

(CDRH) .........................................................................................................P-34
Oznam o výrobku spoločnosti Macrovision Corporation ............P-35
Upozornenie o povrchovej úprave ......................................................P-35
Prevencia pred stratou sluchu ...............................................................P-35
Schválenie podľa CTR 21(pre notebook so zabudovaným

modemom) ..................................................................................................P-36
Ekologický štítek Evropské Unie ...........................................................P-38
Výrobok, ktorý vyhovuje požiadavkám programu ENERGY STAR ....P-38
Vyhlásenie zhody so svetovými nariadeniami ohľadne ochrany

životného prostredia ................................................................................P-39
Recyklačný program ASUS / Služby spätného prevzatia výrobkov .P-39

Informácie o autorských právach ...........................................................P-40
Obmedzenie zodpovednosti ...................................................................P-41
Servis a podpora ...........................................................................................P-41

background image

1

Predstavenie notebooku

Kapitola

background image

6

Návod na obsluhu notebooku

O tomto návode na obsluhu

Práve čítate návod na obsluhu notebooku. Tento návod poskytuje

informácie o rôznych prvkoch nachádzajúcich sa v notebooku a o

tom, ako tieto prvky používať. Hlavné časti návodu na obsluhu sú:
1. Predstavenie notebooku

Predstavenie notebooku a tohto návodu na obsluhu.

2. Spoznanie súčastí

Poskytuje informácie o prvkoch notebooku.

3. Začíname

Poskytuje informácie o tom, ako začať pracovať s notebookom.

4. Používanie notebooku

Poskytuje informácie o používaní prvkov notebooku.

5. Príloha

Predstavuje voliteľné príslušenstvo a poskytuje dodatočné

informácie.

Aktuálne aplikácie, ktoré sú súčasťou sa odlišujú v závislosti na

modeli a na geografickej oblasti predaja. Medzi vašim Eee PC a

nákresmi v tomto návode môžu byť rozdielnosti. Prosíme vás,

berte za to, že váš Eee PC je v poriadku.

Poznámky k tomuto návodu

V rámci návodu sa vyskytuje niekoľko poznámok a výstrah, ktoré

vám umožňujú bezpečné a účinné dokončenie určitých úloh. Tieto

poznámky majú rôzne stupne dôležitosti, ako je to popísané ďalej:

POZNÁMKA: Informácie o výnimkách z popisovaných situácií.

TIP: Tipy pre vykonanie úloh.

VÝSTRAHA! Dôležité informácie, ktoré je potrebné dodržiavať

kvôli bezpečnej prevádzke.

DÔLEŽITÉ! Životne dôležité informácie, ktoré je treba dodržať, aby

ste zabránili poškodeniu údajov, prvkov alebo poraneniu osôb.

background image

Návod na obsluhu notebooku

7

Bezpečnostné opatrenia

Nasledujúce bezpečnostné opatrenia zvýšia životnosť notebooku.

Postupujte podľa všetkých opatrení a pokynov. Okrem činností

popísaných v manuáli, všetky ostatné servisné činnosti zverte do rúk

kvalifikovanému personálu.

Bezpečnostné upozornenia

týkajúce sa batérie:
Batériu NEVHADZUJTE

do ohňa. Kontakty

NESKRATUJTE. Batériu

NEODPÁJAJTE.

Notebook NENECHÁVAJTE

na svojom lone alebo

akejkoľvek časti svojho tela,

čím zabezpečíte vlastné

pohodlie a zabránite

vystaveniu vysokým

teplotám.

NEVYSTAVUJTE pôsobeniu

prašných alebo špinavých

prostredí. NEPREVÁDZKUJTE

v prípade unikania plynu.

NEVYSTAVUJTE silným

magnetickým ani

elektrickým

poliam.

NEVYSTAVUJTE vplyvom

ani NEPOUŽÍVAJTE pod

vplyvom

kvapalín, dažďa alebo

vlhkosti. Modem

NEPOUŽÍVAJTE počas

búrky s výskytom bleskov.

Panel displeja NESTLÁČAJTE

a ani sa ho NEDOTÝKAJTE.

Neumiestňujte v blízkosti

malých predmetov, ktoré by

mohli zapríčiniť poškrabanie

alebo by mohli vniknúť do

notebooku.

NEUMIESTŇUJTE na

nerovné a nestabilné

pracovné povrchy. V

prípade poškodenia

skrinky vyhľadajte pomoc

servisného strediska.

Na vrchnú časť notebooku

NEUMIESTŇUJTE žiadne

predmety a žiadne

predmety do

notebooku NESTRKAJTE.

Pred čistením odpojte prívod striedavého prúdu a vyberte

batériu (batérie). Notebook utrite čistou celulózovou špongiou

alebo semišovou tkaninou namočenou v roztoku niekoľkých

kvapiek horúcej vody a čistiaceho prostriedku, ktorý nemá

brusné účinky. Prebytočnú vlhkosť odstráňte suchou tkaninou.

background image

8

Návod na obsluhu notebooku

BEZPEČNÉ TEPLOTY:

Tento notebook by sa

mal používať v

prostrediach s teplotou

okolia medzi 5°C (41°F)

až 35°C (95°F).

Notebook, ktorý je

pripojený do elektrickej

siete NEPRENÁŠAJTE a

ani ho NEZAKRÝVAJTE

materiálmi (ako je

napríklad brašna), ktoré

by mohli znížiť obeh

vzduchu.

Notebook NEVYHADZUJTE do komunálneho odpadu.

Tento výrobok bol navrhnutý tak, aby sa zabezpečilo

správne opätovné použitie súčastí a recyklovanie. Symbol

preškrtnutého odpadkového koša na kolieskach znamená,

že výrobok (elektrické alebo elektronické zariadenie a

článková batéria s obsahom ortuti) nie je možné likvidovať

spolu s bežným komunálnym odpadom. Overte si mieste

nariadenia týkajúce sa likvidácie elektronických výrobkov.

Batériu NEVYHADZUJTE do komunálneho odpadu. Symbol

preškrtnutého odpadkového koša na kolieskach znamená,

že batériu by ste nemali likvidovať spolu s komunálnym

odpadom.

VSTUPNÉ HODNOTY:

Pozrite sa na štítok so

vstupnými hodnotami

na spodnej strane

notebooku a uistite

sa, že vami používaný

sieťový adaptér je

v súlade s týmito

hodnotami.

Nesprávna inštalácia

batérie môže spôsobiť

výbuch a poškodenie

notebook.

NEPOUŽÍVAJTE sieťové

káble, príslušenstvo

alebo periférne

zariadenia, ktoré sú

poškodené.

Na povrchu notebooku,

alebo v jeho blízkosti

NEPOUŽÍVAJTE silné

rozpúšťadlá, ako sú

riedidlá, benzín, alebo

ostatné chemikálie.

background image

Návod na obsluhu notebooku

9

Opatrenia pri preprave

Notebook pripravíte na prepravu tak, že ho vypnete a odpojíte

všetky periférne zariadenia, čím zabránite poškodeniu

konektorov (prípojných článkov). Pri vypnutí sa hlava jednotky

pevného disku vtiahne, čím sa zabráni poškriabaniu povrchu

pevného disku počas prepravy. Preto by ste notebook nemali

prepravovať počas doby, kedy je zapnutý. Zatvorte panel displeja a

skontrolujte, že je bezpečne zablokovaný v polohe zatvorenia, čím

ochránite klávesnicu a panel displeja.

DÔLEŽITÉ! K strate lesku povrchu notebooku môže dôjsť v

prípade nesprávnej starostlivosti. Dávajte si pozor, aby ste

povrch notebooku nepoškriabali alebo neotierali.

Upozornenie na akustický tlak
Nadmerný akustický tlak zo slúchadiel alebo náhlavných slúchadiel

môže spôsobiť poškodenie alebo stratu sluchu. Dôležité je vedieť,

že nastavením regulátora hlasitosti alebo vyrovnávača nad strednú

polohu sa môže zvýšiť výstupné napätie zo slúchadiel alebo

náhlavných slúchadiel a tým úroveň akustického tlaku.

Informácie týkajúce sa adaptéra (líši sa podľa zakúpeného

modelu):
Vstupné napätie: 100–240V striedavý prúd
Vstupná frekvencia: 50-60Hz
Menovitý výstupný prúd: 4.74A (90W); 6.32A (120W)
Menovité výstupné napätie: 19V jednosmený prúd

Upozornenie na ventilátor napájaný jednosmerným prúdom
Nezabúdajte, že ventilátor na jednosmerný prúd je pohyblivá súčasť,

ktorá môže byť nebezpečná. Nepribližujte sa telom k pohybujúcim

sa lopatkám ventilátora.

background image

10

Návod na obsluhu notebooku

Upozornenia pre používanie na palubách lietadiel

Ak si želáte svoj notebook používať na palube lietadla, spojte sa

so zastúpením leteckej spoločnosti. Väčšina leteckých spoločností

má zavedené obmedzenia týkajúce sa používania elektronických

zariadení. Väčšina leteckých spoločností povolí používanie

elektronických zariadení v čase medzi vzletom a pristávaním, avšak

nie počas vzletu a pristávania.

DÔLEŽITÉ! Existujú tri hlavné typy zariadení bezpečnosti

letísk: Röntgenové zariadenia (používané v prípade položiek

umiestnených na prepravných pásoch), magnetické detektory

(používané v prípade osôb prechádzajúcich bezpečnostnou

kontrolou) a magnetické snímače (príručné zariadenia

používané v prípade ľudí alebo jednotlivých položiek). Svoj

notebook alebo diskety môžete nechať prejsť cez röntgenové

zariadenia používané na letiskách. Odporúča sa však, aby

ste svoj notebook alebo diskety nenechali prechádzať

magnetickými detektormi alebo magnetickými snímačmi

používanými na letiskách.

Batérie vymieňajte

Ak mienite využívať napájanie batériami, pred dlhou cestou sa

presvedčte, že tieto batérie, ako aj náhradné batérie sú úplne nabité.

Zapamätajte si, že sieťovým adaptérom nabíjate batérie počas doby

jeho pripojenia k sieti a k počítaču. Uvedomte, si, že nabiť batériu

počas doby, kedy sa notebook používa trvá dlhšiu dobu.

Notebook chráňte

Aby ste notebook ochránili pred špinou, vodou, nárazmi alebo

poškriabaním, zakúpte si brašnu určenú na prenášanie.

background image

Návod na obsluhu notebooku

11

Príprava notebooku

Pre používanie notebooku existuje iba niekoľko krátkych pokynov.

Nainštalujte batériu

Pripojte sieťový adaptér striedavého prúdu

1

2

1

3

110V-220V

2

background image

12

Návod na obsluhu notebooku

Otvorenie panela LCD displeja

1. Panel displeja opatrne zdvihnite palcom.
2. Panel displeja pomaly nakloňte dopredu alebo dozadu tak, aby

bol uhol sledovania pre vás pohodlný.

Zapnutie napájania

1. Stlačte a uvoľnite tlačidlo na spodnej strane LCD displeja.
2. Jas LCD nastavte pomocou [Fn]+[F5] alebo [Fn]+[F6].

background image

2

Ch

Spoznanie súčastí

Kapitola

background image

14

Návod na obsluhu notebooku

Horná strana

Typ klávesnice bude iný pre každú inú lokalitu.

esc

f1

f2

f3

f4

f5

f6

f7

f8

f9

f10

f11

f12

pause

prt sc

sysrq

delete

backspace

home

num lk
scr lk

pgup

pgup

pgdn

pgdn

enter

enter

shift

shift

ctrl

alt

ctrl

fn

alt

end

insert

delete

insert

break

7

8

9

4

5

6

1

2

0

3

tab

caps lock

home

end

2

4

3

5

6

8

9

7

1

background image

Návod na obsluhu notebooku

15

Mikrofón (zabudovaný)

Zabudovaný mono mikrofón je možné používať počas

video konferencií, na hlasové rozhovory alebo na

jednoduché zvukové nahrávky.

Kamera

Zabudovaná kamera umožňuje zachytávanie snímok

alebo nahrávanie videa. Je možné ju používať počas video

konferencií a v prípade ostatných interaktívnych aplikácií.

Indikátor kamery

Indikátor kamery ukazuje, kedy sa zabudovaná kamera

používa.

Panel displeja

Funkcie panela displeja sú také isté ako u stolového

monitora. Notebook využíva aktívny maticový TFT LCD,

ktorý poskytuje vynikajúce sledovanie, podobné ako v

prípade stolových monitorov. Na rozdiel od stolových

monitorov v prípade LCD panela nedochádza k vzniku

žiarenia alebo kmitania a preto je to aj prijateľnejšie pre oči.

Na čistenie panela displeja používajte mäkkú tkaninu bez

akýchkoľvek chemikálií (v prípade potreby používajte čistú

vodu). Klávesy pre okamžitý prístup

Klávesy pre okamžitý prístup vám umožňujú spustenie

často používaných aplikácií jediným stlačením tlačidla.

Podrobnosti sú uvedené v časti 3.

Sieťový vypínač

Sieťový vypínač umožňuje ZAPNUTIE a VYPNUTIE napájania

notebooku a obnovenie zo stavu STD. Pomocou vypínača

ZAPNETE alebo VYPNETE notebook. Sieťový vypínač je

funkčný iba v prípade, ak je panel displeja otvorený.

3

4

5

1

2

6

background image

16

Návod na obsluhu notebooku

Klávesnica

Klávesnica poskytuje klávesy plných rozmerov s pohodlným

pohybom (hĺbka do akej je možné kláves stlačiť) a opierku

na dlane oboch rúk. Dva funkčné klávesy pre Windows

pomáhajú v jednoduchej navigácii v rámci operačného

systému Windows.

Dotyková podložka a tlačidlá

Dotyková podložka so svojimi tlačidlami predstavuje

dotykové zariadenie poskytujúce tie isté funkcie, aké

poskytuje stolová myš. Rolovacia funkcia riadená softvérom

je dostupná po nastavení priloženého obslužného

programu tak, aby umožňovala jednoduchú navigáciu v

rámci Windows alebo internetu.

Indikátory stavu (predné)

Indikátory stavu predstavujú rôzne podmienky hardvéru

alebo softvéru. Podrobnosti o indikátoroch nájdete v časti 3.

8

9

7

background image

Návod na obsluhu notebooku

17

Spodná strana

Spodná strana sa môže líšiť v závislosti od modelu.

Rozmer batérie sa líši v závislosti na modeli.

VÝSTRAHA! Spodná strana notebooku sa môže prehriať. Buďte

opatrní pri narábaní s notebookom, ktorý je v prevádzke, alebo

ktorého prevádzka sa práve skončila. Vysoké teploty sú bežným

javom počas nabíjania alebo počas prevádzky. Nepoužívajte

na mäkkých povrchoch, akými sú postele alebo pohovky, ktoré

môžu zablokovať vetracie otvory. NOTEBOOK NEKLAĎTE

NA SVOJE LONO ALEBO INÚ ČASŤ SVOJHO TELA, ČÍM

ZABRÁNITE PORANENIAM SPÔSOBENÝM TEPLOM.

background image

18

Návod na obsluhu notebooku

Batéria

Batéria sa po pripojení notebooku k zdroju striedavého prúdu

začne automaticky nabíjať a počas pripojenia notebooku

k zdroju striedavého prúdu udržiava napájanie notebooku

na tento zdroj. Takto je možné notebook dočasne používať

počas presunov medzi jednotlivými miestami používania.

Doba činnosti batérie závisí na používaní a na technických

špecifikáciách tohto notebooku. Zostavu batérie nemožno

rozoberať a je potrebné zakúpiť ju ako jednu celistvú jednotku.

Zámok – pružina batérie

Zámok batérie s pružinou sa používa na zaistenie batérie. Po

vložení batérie sa automaticky uzamkne. V prípade vyberania

batérie je potrebné tento zámok podržať v odomknutej

polohe.

Priehradka pre mechaniku pevného disku

Mechanika pevného disku je zaistená v tejto priehradke.

Informácie o možnostiach modernizácie mechaniky pevného

disku pre svoj notebook získate v autorizovanom servisnom

stredisku alebo u predajcu. Aby ste zabezpečili maximálnu

kompatibilitu a spoľahlivosť, je potrebné, aby ste mechaniky

pevného disku zakúpili u autorizovaných predajcov tohto

notebooku.

Priehradka pre pamäť (RAM)

Priehradka pre pamäť je vybavená pre rozšírenie pamäte, a

to pomocou prídavnej pamäte. Prídavná pamäť zvýši výkon

aplikácie znížením prístupu na pevný disk. BIOS automaticky

zisťuje objem pamäte v systéme a na základe tohto zistenia

vykonáva konfiguráciu. Po nainštalovaní pamäte nie je

potrebné žiadne nastavenie hardvéru alebo softvéru (vrátane

BIOS). Informácie o možnostiach modernizácie pamäte pre

svoj notebook získate v autorizovanom servisnom stredisku

alebo u predajcu. Aby ste zabezpečili maximálnu kompatibilitu

a spoľahlivosť, je potrebné, aby ste moduly pre rozšírenie

zakúpili u autorizovaných predajcov tohto notebooku.

1

2

3

4

background image

Návod na obsluhu notebooku

19

Pravá strana

1

2

3

2

4

7 8

3

5 6

1

Výstupný konektor pre slúchadlá

Konektor pre stereo slúchadlá (1/8 palcový) sa používa na

pripojenie výstupného zvukového signálu z notebooku

k reproduktorom so zosilňovačom alebo k slúchadlám.

Používanie tohto konektoru automaticky deaktivuje

zabudované reproduktory.

Výstupný konektor SPDIF

Tento konektor poskytuje spojenie pre digitálny zvukový

výstup pre zariadenia zhodné s SPDIF (Digitálne rozhranie

Sony/Philips). Touto funkciou prepnete svoj notebook na

domáci hi-fi systém zábavy.

Vstupný konektor pre mikrofón

Pre pripojenie externého mikrofónu alebo pre výstupné

signály z audio zariadení je možné použiť konektor pre

pripojenie mono mikrofónu (1/8 palcový). Používanie tohto

konektoru automaticky deaktivuje zabudovaný mikrofón.

Túto funkciu môžete využívať pre video konferencie, hlasové

rozhovory alebo na jednoduché zvukové nahrávky.

USB Port 3.0

USB (univerzálna sériová zbernica) port je kompatibilný so

zariadeniami vybavenými USB 3.0, 2.0 alebo USB 1.1, akými sú

klávesnice, dotykové zariadenia, kamery, mechaniky pevných

diskov, tlačiarne a skenery sériovo pripojené, a to až do

hodnoty 12Mbitov/sek (USB 1.1), 480Mbitov/sek (USB 2.0), a

4.8Gbitov/sek (USB 3.0). USB umožňuje simultánne fungovanie

mnohých zariadení na jednom počítači s niekoľkými

perifériami fungujúcimi ako dodatočné miesta pre pripojenie

alebo ako rozbočovače. USB podporuje aktívne odpojenie

zariadení, a tak mnoho periférií je možné pripojiť alebo odpojiť

bez reštartovania počítača.

Co

m

bo

background image

20

Návod na obsluhu notebooku

5

6

4

7

Optická mechanika

Notebook je v rámci rôznych modelov dodávaný s rôznymi

optickými mechanikami. Optická mechanika notebooku

môže podporovať kompaktné disky (CD) a/alebo digitálne

video disky (DVD) a môže podporovať nahrávanie (R) alebo

prepisovanie (RW). Informácie pre každý model nájdete v

marketingových špecifikáciách.

Elektronické vysunutie optickej mechaniky

Elektronické vysunutie optickej mechaniky je vybavené

tlačidlom pre vysunutie, ktoré slúži na otvorenie zásobníka.

Zásobník optickej mechaniky dokážete vysunúť pomocou

akéhokoľvek softvérového prehrávača alebo pravým

kliknutím na optickú mechaniku v systéme Windows™ pod

položkou “počítač”

Núdzové vysunutie optickej mechaniky

(umiestnenie sa líši v závislosti od modelu)

Núdzové vysunutie sa používa na vysunutie zásobníka

optickej mechaniky v prípadoch, kedy nefunguje

elektronické vysunutie. Núdzové vysunutie nepoužívajte

ako náhradu elektronického vysunutia.

Vstup pre napájanie (DC)

Dodávaný sieťový adaptér konvertuje striedavý prúd

na jednosmerný, čím je možné využívať tento konektor.

Elektrická energia dodávaná prostredníctvom tohto

konektora napája notebook a nabíja internú batériu.

Aby ste zabránili poškodeniu notebooku a batérie, vždy

používajte dodávaný sieťový adaptér.

VAROVANIE: POČAS POUŽÍVANIA MÔŽE BYŤ PREHRIATY.

ADAPTÉR NEZAKRÝVAJTE A DODRŽUJTE DOSTATOČNÚ

VZDIALENOSŤ OD SVOJHO TELA.

background image

Návod na obsluhu notebooku

21

1

Ľavá strana

Soket Subwoofer (pada model tertentu)

Soket subwoofer khusus digunakan untuk

menyambungkan subwoofer yang HANYA diberikan

bersama PC Notebook. Subwoofer ini memungkinkan

Anda menikmati suara bass yang luar biasa (frekuensi

rendah) dalam aplikasi multimedia.

4

5

1

3

2

6

7

Port pre zámok Kensington®

Port pre zámok Kensington® umožňuje zabezpečiť

notebook pomocou zabezpečovacích zariadení určených

pre notebook, ktoré sú kompatibilné so zabezpečovacími

zariadeniami typu Kensington®.Tieto zabezpečovacie

výrobky zvyčajne obsahujú kovový kábel a zámok, ktorý

zabraňuje preniesť notebook z upevneného objektu.

Niektoré zabezpečovacie výrobky taktiež obsahujú

detektor pohybu, ktorý pri pohybe vydáva zvukový alarm.

JANGAN sambungkan perangkat lain ke soket ini. Jika

melakukannya, dapat merusak soket subwoofer atau PC

Notebook.

8

Výstup pre displej (monitor)

15 kolíkový D-sub port pre monitor podporuje štandardné

VGA kompatibilné zariadenie, akým je monitor alebo

projektor a umožňuje sledovanie na väčšom externom

displeji.

2

background image

22

Návod na obsluhu notebooku

5

Port LAN

Port RJ-45 LAN port s ôsmimi kolíkmi je väčší ako port pre

modem RJ-11 a podporuje štandardný kábel Ethernet

používaný na pripojenie k miestnej sieti. Zabudovaný konektor

umožňuje bežné používanie bez prídavných adaptérov.

HDMI

HDMI Port

HDMI (Multimediálne rozhranie s vysokým rozlíšením) je

nekomprimované celo digitálne audio/video rozhranie

medzi zdrojom audio/video, akým je digitálny dekodér, DVD

prehrávač, A/V prijímač a audio a/alebo video monitorom,

akým je digitálny TV prijímač (DTV). Podporuje štandardné,

vylepšené video alebo video s vysokým rozlíšením a

viackanálový zvuk, a to v rámci jedného kábla. Prenáša všetky

ATSC HDTV štandardy a podporuje 8 kanálový digitálny zvuk

pri šírke pásma, ktorá umožňuje prenášať ešte ďalšie vylepšenia

alebo požiadavky.

USB csatlakozó 3.0

USB csatlakozó 3.0

Funkcia USB Charger+ (na vybraných modeloch)

Pomocou tejto funkcie môžete nabíjať mobilné telefóny

alebo digitálne zvukové prehrávače, keď je Eee PC

prepnutý do režimu spánku, hibernácie, alebo je vypnutý.

6

4

3

Presvedčte sa, že papier, knihy, odevy, káble alebo iné predmety
neblokujú žiadny z týchto vetracích otvorov. V opačnom prípade
môže dôjsť k prehrievaniu notebooku.

Vetracie otvory

Vetracie otvory umožňujú vstup chladného vzduchu do a

unikanie horúceho vzduchu z notebooku.

7

background image

Návod na obsluhu notebooku

23

Zadná strana

Batéria

Batéria sa po pripojení notebooku k zdroju striedavého

prúdu začne automaticky nabíjať a počas pripojenia

notebooku k zdroju striedavého prúdu udržiava napájanie

notebooku na tento zdroj. Takto je možné notebook

dočasne používať počas presunov medzi jednotlivými

miestami používania. Doba činnosti batérie závisí

na používaní a na technických špecifikáciách tohto

notebooku. Zostavu batérie nemožno rozoberať a je

potrebné zakúpiť ju ako jednu celistvú jednotku.

1

Predná strana

Štrbina pre pomocnú pamäť

Aby bolo možné používať pamäťové karty zo zariadení

akými sú digitálne fotoaparáty, MP3 prehrávače, mobilné

telefóny a PDA je bežne potrebné zvlášť zakúpiť externú

čítačku pamäťových kariet. Tento notebook je vybavený

zabudovanou vysoko rýchlostnou čítačkou pamäťových

kariet, ktorá dokáže pohodlne čítať množstvo pamäťových

kariet. Tie sú uvedené v ďalších častiach tohto návodu.

1

1

1

background image

24

Návod na obsluhu notebooku

Pripojenie subwoofera

Subwoofer, ktorý je dodaný spolu s vašim prenosným počítačom,

má malé rozmery a ľahko sa prenáša. Subwoofer stačí len

pripojiť do požadovaného konektora pre sobwoofer vo vašom

prenosnom počítači a vychutnávať si úžasné basové tóny vo vašich

multimediálnych aplikáciách.

Tento patentovaný subwoorer NEZAPÁJAJTE nasilu do iného

zvukového konektora, ako je konektor určený pre tento

subwoofer a ktorý je vyobrazený v používateľskej príručke. Ich

zapojením by sa mohol poškodiť konektor subwoofera alebo

zvukový konektor.

background image

3

Začíname

Kapitola

background image

26

Návod na obsluhu notebooku

Systém napájania

Používanie napájania striedavým prúdom

Napájanie notebooku obsahuje dve súčasti, systém napájania

sieťovým adaptérom a batériou. Sieťový adaptér konvertuje

striedavý prúd dodávaný prostredníctvom stenovej zásuvky na

jednosmerný prúd hodnoty požadovanej pre napájanie notebooku.

Váš notebook sa dodáva s univerzálnym AC-DC adaptérom. To

znamená, že sieťový kábel môžete pripojiť k akejkoľvek zásuvke 100

– 120 V, ako aj 220 - 240 V, a to bez nastavenia prepínačov alebo

používania sieťových konvertorov. V rôznych

krajinách sa môže požadovať, aby adaptér používaný na pripojenie

pomocou sieťového AC kábla podľa normy USA bol zamenený

za kábel vyhovujúci inej norme. Väčšina hotelov je vybavená

univerzálnymi zásuvkami podporujúcimi rôzne sieťové káble ako

aj napätia. Vždy je najlepšie opýtať sa skúseného cestovateľa na

napätia výstupu striedavého prúdu, a to v prípade, ak zo sebou

sieťové adaptéry beriete do inej krajiny.

Je možné zakúpiť si cestovnú súpravu určenú pre notebook, ktorá

obsahuje sieťové a modemové adaptéry pre takmer každú krajinu.

VAROVANIE! NEPRIPÁJAJTE sieťový AC kábel k AC výstupu pred

zasunutím DC zástrčky do notebooku. V opačnom prípade môže

dôjsť k poškodeniu AC-DC adaptéra.

Skutočné umiestnenie vstupu napájania sa líši podľa modelov.

Umiestnenie portu pre LAN si pozrite v predchádzajúcej kapitole.

1

3

110V-220V

2

background image

Návod na obsluhu notebooku

27

DÔLEŽITÉ! Môže dôjsť k poškodeniu v prípade, ak pre napájanie

notebooku použijete iný adaptér, alebo ak použijete adaptér

slúžiaci na napájanie notebooku na napájanie aj iných

elektrických zariadení. V prípade že z AC-DC adaptéra vystupuje

dym, je cítiť zápach spálenia alebo ak z adaptéra uniká nadmerné

teplo, vyhľadajte pomoc servisného strediska. Pomoc servisného

strediska vyhľadajte aj v prípade, ak máte podozrenie, že AC-DC

adaptér je chybný. Chybným AC-DC adaptérom môžete poškodiť

ako batériu(e), tak aj notebook..

Tento notebook môže byť dodávaný so zástrčkou s jedným,

dvoma alebo troma vetvami, a to v závislosti na lokalite. Ak

je dodaný so zástrčkou s troma vetvami, je potrebné použiť

uzemnenú zásuvku striedavého prúdu, alebo je potrebné

použiť správne uzemnený adaptér, čím sa zabezpečí bezpečná

prevádzka notebooku..

VÝSTRAHA! SIEŤOVÝ ADAPTÉR MÔŽE BYŤ POČAS POUŽÍVANIA

TEPLÝ AŽ HORÚCI. ADAPTÉR NEZAKRÝVAJTE A DODRŽUJTE

DOSTATOČNÚ VZDIALENOSŤ OD SVOJHO TELA.

Sieťový adaptér odpojte alebo vypnite vývod AC s cieľom

minimalizovať spotrebu energie počas doby, kedy sa notebook

nepoužíva.

background image

28

Návod na obsluhu notebooku

DÔLEŽITÉ! Nikdy sa nepokúšajte batériu vybrať počas doby, kedy

je notebook zapnutý, pretože môže dôjsť k strate pracovných

údajov.

Používanie napájania batériou

Notebook bol navrhnutý tak, aby mohol pracovať aj s odpojiteľnou

súpravou batérie. Súprava batérie pozostáva zo sady batériových

článkov, ktoré sú spolu zmontované. Úplne nabitá súprava batérie

zabezpečí niekoľko hodín životnosti batérie, ktorú možno následne

predĺžiť pomocou funkcie správy napájania v rámci nastavenia BIOS.

Voliteľné sú prídavné batérie, ktoré možno samostatne zakúpiť u

predajcu notebooku.

Inštalácia a vybratie batérie

Váš notebook môže a nemusí mať súpravu batérie nainštalovanú.

Ak batéria nie je v notebooku nainštalovaná, postupujte podľa

nasledujúcich krokov.

Vloženie batérie:

1

2

1

2

background image

Návod na obsluhu notebooku

29

DÔLEŽITÉ! Používajte jedine batérie a sieťové adaptéry

dodávané spolu s týmto notebookom alebo tie, ktoré boli

špeciálne schválené výrobcom alebo predajcom pre používanie

s týmto modelom. V opačnom prípade môže dôjsť k poškodeniu

notebooku.

Vybratie batérie:

VÝSTRAHA! Z bezpečnostných dôvodov batériu NEVHADZUJTE

do ohňa, NESKRATUJTE kontakty a NESNAŽTE sa batériu

rozmontovať. Ak dôjde k nie bežnej činnosti alebo k poškodeniu

batérie, ktoré bolo spôsobné nárazom, notebook vypnite a

spojte sa s autorizovaným servisným strediskom..

Starostlivosť o batériu

Batéria notebooku, podobne ako všetky nabíjateľné batérie, má

obmedzený počet cyklov nabíjania. Praktická životnosť batérie bude

závisieť od teploty prostredia, vlhkosti a spôsobu, akým sa notebook

používa. Je ideálne, ak sa batéria používa v teplotnom rozmedzí od 5

°C do 35°C (od 41°F do 95°F). Je potrebné vziať do úvahy skutočnosť,

že vnútorná teplota notebooku je vyššia, než je teplota okolia.

Akékoľvek teploty nad alebo pod týmto rozsahom skrátia životnosť

batérie. Avšak v každom prípade, ak dôjde k zníženiu životnosti

batérie, je potrebné zakúpiť novú batériu u autorizovaného predajcu

tohto notebooku. Pretože batérie majú aj svoju skladovú životnosť,

neodporúča sa kupovať batérie za účelom skladovania.

1

2

1

2

background image

30

Návod na obsluhu notebooku

DÔLEŽITÉ! Aby ste ochránili mechaniku pevného disku, vždy po

vypnutí vyčkajte do opätovného zapnutia notebooku aspoň 5

minút.

VÝSTRAHA! Notebook, ktorý je pripojený do elektrickej siete,

neprenášajte a ani ho nezakrývajte materiálmi (ako je napríklad

brašna), ktoré by mohli znížiť obeh vzduchu.

Po zapnutí napájania a pred začatím zavádzania operačného

softvéru bude panel displeja blikať. Ide o súčasť testovacieho

programu notebooku a nejde o problém displeja.

Zapnutie notebooku

Ak notebook zapnete, na obrazovke sa objaví hlásenie oznamujúce

skutočnosť, že notebook je zapnutý. Ak je to potrebné, jas nastavte

pomocou aktivačných klávesov. Ak potrebujete spustiť nastavenie

BIOS, za účelom nastavenia alebo úpravy konfigurácie systému,

počas zavádzania stlačte tlačidlo [F2], čím vstúpite do nastavenia

pre BIOS. Ak v rámci úvodnej obrazovky stlačíte [Tab], budete môcť

vidieť štandardné informácie pre zavedenie operačného softvéru,

ako je napríklad verzia BIOS. Stlačením [ESC] sa dostanete do menu

pre zavádzanie operačného softvéru s možnosťami pre zavedenie

operačného softvéru z dostupných mechaník.

Samotestovanie pri zapnutí (POST)

Po zapnutí najprv notebook prejde sériou softvérom riadených

diagnostických testov nazývaných ‘samotestovanie pri zapnutí

(POST)‘. Softvér riadiaci POST je nainštalovaný ako trvalá súčasť

stavby notebooku. POST obsahuje záznam o hardvérovej

konfigurácii notebooku, ktorý sa používa na vykonanie

diagnostického testu systému. Tento záznam sa vytvára pomocou

programu pre nastavenie BIOS. Ak POST zistí rozdiel medzi

záznamom a existujúcim hardvérom, dôjde k zobrazeniu hlásenia

navádzajúceho k opraveniu konfliktu spustením programu pre

nastavenie BIOS. Vo väčšine prípadov by mal byť záznam pri

obdržaní notebooku správny. Po ukončení testu sa môže zobraziť

hlásenie “Žiadny operačný systém nebol nájdený”, a to v prípade,

ak bol pevný disk predbežne zaťažovaný bez operačného systému.

Toto hlásenie znamená, že pevný disk bol zistený správne a je

pripravený na inštaláciu nového operačného systému.

background image

Návod na obsluhu notebooku

31

DÔLEŽITÉ! Ak sa výstražné hlásenia aj naďalej zobrazujú počas

zavádzania operačného softvéru a po spustení pomocného

programu na kontrolu disku, mali by ste svoj notebook zaniesť

do servisného strediska. Ďalšie používanie by mohlo spôsobiť

stratu údajov.

Technológa vlastného monitorovania a ohlasovania

S.M.A.R.T. (Technológia vlastného

monitorovania ohlasovania)

kontroluje mechaniku pevného

disku počas POST a v prípade, ak

pevný disk potrebuje vykonanie

servisnej údržby, odošle výstražné

hlásenie. Ak sa počas zavádzania

operačného softvéru zobrazí

akékoľvek výstražné hlásenie

týkajúce sa kritickej mechaniky

pevného disku, okamžite

vykonajte zálohovanie svojich

údajov a spustite program

kontroly disku, ktorý je súčasťou

Windows. Spustenie programu

kontroly disku, ktorý je súčasťou Windows: Kliknite na Start (Štart)

> zvoľte Computer (Počítač) > kliknite pravým tlačidlom na ikonu

pevného disku > zvoľte Properties (Vlastnosti) > kliknite na záložku

Tools (Nástroje) > kliknite na Check Now (Skontrolovať teraz) >

kliknite Start (Štart). Omnoho účinnejšie preskúmanie a vykonanie

opráv vykonáte, ak zvolíte “Scan...sectors (Preskúmať ... sektory)“. V

takom prípade však bude proces pomalší.

background image

32

Návod na obsluhu notebooku

V prípade nedostatočného nabitia batérie budete varovaní.

Ak budete pokračovať v ignorovaní varovaní týkajúcich sa

nedostatočného nabitia batérie, notebook môže prejsť do

režimu dočasného zastavenia (prednastavenie Windows používa

STR).

Tu zobrazené zobrazenia obrazovky predstavujú iba príklady a

nemusia odrážať to, čo vidíte v rámci vášho systému.

Kontrola výkonu batérie

Systém batérie obsahuje v rámci prostredia Windows štandard

modernej batérie, ktorý umožňuje batérii presne oznamovať

hodnotu jej zostávajúceho nabitia. Úplne nabitá batéria poskytuje

pre notebook niekoľko hodín pracovného výkonu. Avšak presné

číslo sa mení v závislosti na tom, ako využívate funkcie úspory

energie, v závislosti na vašich pracovných návykoch, CPU, veľkosti

systémovej pamäte a veľkosti panela displeja.

Umiestnite kurzor na ikonu batérie bez

sieťového adaptéra.

Kliknite pravým tlačidlom myši na ikonu

batérie

Kliknite ľavým tlačidlom myši na ikonu

batérie

VÝSTRAHA! Pozastavenie RAM (STR) netrvá dlho počas doby,

kedy dôjde k vyčerpaniu batérie. Pozastavenie disku (STD) nie

je to isté, ako vypnutie napájania. STD vyžaduje malú hodnotu

napájania a zlyhá v prípade, že žiadne napájanie nie je k

dispozícii, a to vzhľadom k úplnému vybitiu batérie, alebo ak

neexistuje žiadne napájanie (napríklad odpojenie ako sieťového

adaptéra, tak aj batérie).

Umiestnite kurzor na ikonu batérie bez

sieťového adaptéra.

background image

Návod na obsluhu notebooku

33

VÝSTRAHA! Nenechávajte batériu vybiť sa. Batéria sa časom

vybije. Ak batériu nepoužívate, je potrebné ju raz za tri mesiace

nabiť, aby sa predĺžila jej obnovovacia kapacita. V opačnom

prípade môže dôjsť k zlyhaniu nabíjania.

Nabíjanie batérie sa zastaví ak je teplota veľmi vysoká, alebo ak

je napätie batérie veľmi vysoké.

Nabíjanie batérie

Pred používaním batérie na cestách je potrebné batériu nabiť.

Nabíjanie batérie začne akonáhle notebook pomocou sieťového

adaptéra pripojíte k externému napájaniu . Pred prvým použitím

batériu úplne nabite. Novú batériu je potrebné úplne nabiť pred

odpojením notebooku od externého napájania. Ak je notebook

vypnutý, nabíjanie batérie trvá niekoľko hodín; ak je notebook

zapnutý, nabíjanie batérie trvá dvakrát dlhšie. Svetlo nabíjania

batérie zhasne po nabití batérie.

Batéria sa začne nabíjať akonáhle nabitie batérie poklesne pod

hodnotu nabitia rovnajúcu sa 95%. Tým sa zabráni častému

nabíjaniu batérie. Minimalizovanie počtu cyklov nabíjania

pomôže predĺžiť životnosť batérie.

background image

34

Návod na obsluhu notebooku

DÔLEŽITÉ! Aby ste ochránili pevný disk, pred opätovným

zapnutím vyčkajte aspoň 5 sekúnd od vypnutia.

Voľby pre napájanie

Sieťovým vypínačom zapnete

(ON) a vypnete (OFF) notebook

alebo notebook prepnete do

režimu spánku alebo hybernácie.

Aktuálne funkcie sieťového

spínača dokážete prispôsobiť vo

Windows Control Panel (Ovládací

panel Windows). „Power Options

(Možnosti napájania).“
Ďalšie možnosti ako „Switch User (Prepnúť užívateľa), Restart

(Reštartovať), Sleep (Spánok), alebo Shut Down (Vypnúť),” získate

kliknutím hrotom šípky na ikonu zámku

Reštartovanie a opätovné zavedenie

Po vykonaní zmien v operačnom systéme vám bude prikázané

reštartovať systém. V rámci niektorých inštalačných procesov sa

zobrazia dialógové okná umožňujúce reštartovanie. Manuálne

reštartovanie systému vykonáte stlačením tlačidla Štart Windows.

Následne zvoľte Vypnúť a následne Reštartovať.

background image

Návod na obsluhu notebooku

35

Núdzové vypnutie

V prípade, ak nedokážete svoj operačný systém správne vypnúť

alebo reštartovať, existuje ďalší spôsob vypnutia notebooku:

Podržte sieťový vypínač
počas doby dlhšej ako 4

sekundy, alebo.

DÔLEŽITÉ! Núdzové vypnutie nepoužívajte počas zapisovania

údajov, v opačnom prípade dôjde k strate alebo k zničeniu

údajov.

background image

36

Návod na obsluhu notebooku

Spánok a hybernácia

Nastavenia týkajúce sa správy

napájania je možné nájsť vo

Windows > Control Panel

(Ovládací panel) > Power

Options (Možnosti napájania).

V systémových nastaveniach

dokážete zadefinovať

Sleep (Spánok)/Hibernate

(Hybernácia)” alebo “Shut Down

(Vypnutie)” pre prípad zatvorenie panelu displeja alebo stlačenie

sieťového tlačidla. “Sleep (Spánok)” a “Hibernate (Hybernácia)” šetrí

elektrickú energiu v prípade, ak sa notebook nepoužíva, a to vypnutím

určitých prvkov. Ak svoju prácu obnovíte, váš posledný stav (napríklad

dokument narolovaný do polovice alebo e-mail napísaný do polovice) sa

objaví tak, ako keby ste vôbec od práce neodišli. “Vypnutie (Shut down)

zatvorí všetky aplikácie a systém sa opýta, či si želáte uložiť neuloženú

prácu.

Režim správy napájania

Notebook má množstvo automatických alebo nastaviteľných funkcií

úspory energie, ktoré môžete využívať pre predĺženie životnosti batérie

a kvôli zníženiu celkových prevádzkových nákladov (TCO). Niektoré z

týchto funkcií dokážete ovládať prostredníctvo menu Napájanie (Power),

ktoré sa nachádza v nastaveniach BIOS. Nastavenia pre správu napájania

ACPI sa vykonávajú v rámci operačného systému. Funkcie pre správu

napájania sú navrhnuté tak, aby ušetrili čo najviac elektrickej energie, a to

prepnutím prvkov do režimu nízkej spotreby energie tak často, ako je to

len možné, avšak pri umožnení plnej funkčnosti v prípade potreby.

background image

Návod na obsluhu notebooku

37

Režim Sleep (Spánok) je totožný

s pozastavením RAM (STR). Táto

funkcia uloží vaše aktuálne údaje

a stav do pamäte RAM a mnoho

prvkov vypne. Pretože pamäť RAM

je nestála, na podržanie (obnovenie)

údajov potrebuje energiu. Kliknite

na tlačidlo Windows a hrotom šípky

vedľa ikony zámku, čím uvidíte túto

možnosť. Pre aktiváciu tohto režimu môžete použiť aj klávesovú skratku

[Fn F1]. Obnovenie vykonáte stlačením ktoréhokoľvek klávesu okrem

[Fn]. (POZNÁMKA: Indikátor napájania bude v tomto režime blikať.)
Režim Hibernate (Hybernácia) je totožný s pozastavením disku

(STD) a vaše aktuálne údaje a stav uloží na pevný disk. Jeho

zavedením nie je nutné pamäť RAM pravidelne obnovovať a zároveň

aj spotreba energie je vo veľkej miere znížená. Napájanie však nie

je úplne eliminované, pretože určité budené prvky ako napríklad

LAN musia byť elektrickou energiou napájané. Režim “Hibernate

(Hybernácia)” ušetrí v porovnaní s režimom “Sleep (Spánok)” viac

elektrickej energie. Kliknite na tlačidlo Windows a hrotom šípky

vedľa ikony zámku, čím uvidíte túto možnosť. Obnovenie vykonáte

stlačením tlačidla pre zapnutie. (POZNÁMKA: Indikátor napájanie

bude v tomto režime vypnutý.)

background image

38

Návod na obsluhu notebooku

Regulácia teplotného výkonu

Existujú tri metódy regulácie teplotného výkonu slúžiace na

reguláciu teplotného stavu notebooku. Tieto ovládače teplotného

výkonu nemôžu byť nakonfigurované užívateľom a mali by byť

známe pre prípad, ak notebook prejde do týchto teplotných stavov.

Nasledujúce teploty predstavujú teploty skrinky (nie jednotky

centrálneho procesora (CPU).

Ventilátor sa zapne za účelom aktívneho chladenia ak teplota

dosiahne bezpečnú hornú hranicu.

Jednotka centrálneho procesora (CPU) zníži z dôvodu pasívneho

chladenia rýchlosť v prípade, ak teplota presiahne bezpečnú

hornú hranicu.

Systém sa z dôvodu kritického chladenia vypne ak teplota

presiahne maximálnu bezpečnú hornú hranicu.

background image

Návod na obsluhu notebooku

39

Funkcie špeciálnej klávesnice

Farebné aktivačné klávesy(csak bizonyos

modelleken)

V nasledujúcej časti sú zadefinované farebné aktivačné klávesy na

klávesnici notebooku. K farebným príkazom budete mať prístup

po tom, ako najprv stlačíte a podržíte funkčný kláves a následne

súčasne stlačíte kláves s farebným príkazom.

Umiestnenia aktivačných klávesov na funkčných klávesoch

sa môžu líšiť v závislosti od modelu, avšak funkcie by mali byť

rovnaké. Namiesto funkčných klávesov sledujte ikony.

Ikona "Zz" (F1): Zavádza režim dočasného pozastavenia

(buď zastavenie RAM alebo zastavenie disku, a to v závislosti

od nastavenia tlačidla pre spánok v rámci nastavenia

spravovania napájania).
Rozhlasová veža (F2): Iba v prípade modelov s možnosťou

bezdrôtového pripojenia: Zapína alebo vypína bezdrôtovú

LAN alebo Bluetooth (na vybraných modeloch) pomocou

obrazovkového displeja. V prípade aktivovania sa rozsvieti

zodpovedajúci indikátor bezdrôtového pripojenia. Pre

používanie bezdrôtovej LAN alebo Bluetooth je potrebné

vykonať nastavenia Windows.
Ikona západu slnka (F5): Znižuje jas displeja

Ikona východu slnka (F6): Zvyšuje jas displeja

Ikona LCD (F7): Zapína a vypína panel displeja. Pomocou

tohto klávesu dôjde k roztiahnutiu plochy obrazovky (v

prípade niektorých modelov), čím dôjde k vyplneniu celého

displeja počas používania režimov s nízkym rozlíšením.

background image

40

Návod na obsluhu notebooku

Ikony LCD/Monitor (F8): Prepína medzi LCD displejom

notebooku a externým sériovo zapojeným monitorom: Iba

LCD -> Iba CRT (Externý monitor) -> Klonovať LCD + CRT

-> Rozšíriť LCD + CRT. (Táto funkcia nie je funkčná pri 256

farbách; v rámci Nastavení vlastností displeja zvoľte Vysokú

kvalitu farieb. DÔLEŽITÉ: Externý monitor pripojte pred

vykonaním zavedenia operačného softvéru notebooku.
Preškrtnutá dotyková plocha (F9):
Prepína zamknutie

(zablokovanie) a odomknutie (odblokovanie) dotykovej

plochy. Zablokovanie dotykovej podložky zabráni

náhodnému pohybu kurzora počas písania a najlepšie

sa používa s externým dotykovým nástrojom ako je myš.

POZNÁMKA: Na vybraných modeloch sa medzi tlačidlami

na dotykovej ploche nachádza indikátor, ktorý sa rozsvieti

v prípade, ak bude dotyková plocha ODOMKNUTÁ

(odblokovaná) a nebude svietiť v prípade, ak bude dotyková

plocha ZAMKNUTÁ (zablokovaná).
Ikony s reproduktorom (F10):

Zapína a vypína reproduktory (iba v operačnom systéme

Windows)
Ikona zníženia hlasitosti reproduktora (F11):

Znižuje hlasitosť reproduktora (iba v operačnom systéme

Windows)
Ikona zvýšenia hlasitosti reproduktora (F12):

Zvyšuje hlasitosť reproduktora (iba v operačnom systéme

Windows)
Num Lk (Ins): Zapína a vypína numerickú klávesnicu

(zámok čísiel). Umožňuje využívať väčšiu časť klávesnice,

a to kvôli zadávaniu čísel. (na vybraných modeloch)

Scr Lk (Del): Zapína a vypína „Scroll Lock“. Umožňuje

využívať väčšiu časť klávesnice, a to kvôli pohybe v rámci

buniek. (na vybraných modeloch)

background image

Návod na obsluhu notebooku

41

Fn+C: Zapína a vypína funkciu inteligentnej technológie

Splendid. Umožňuje prepínanie medzi rôznymi režimami

vylepšenia farieb displeja s cieľom vylepšenia kontrastu,

jasu, farebného tónu pokožky a nezávislého vylepšenia

farebnej sýtosti pre červenú, zelenú a modrú. Aktuálne

nastavený režim si môžete pozrieť prostredníctvom

obrazovkového displeja (OSD).

Fn+V (na vybraných modeloch):

Zapína softvérovú aplikáciu „Life Frame“.

Táto funkcia je u niektorých typoch dostupná len vtedy, keď

kameru aktivujete.

Fn+A (na vybraných modeloch):

Växlar mellan PÅ/AV för miljöljussensorn.

Power4 Gear Hybrid (Fn + medzerník): Tlačidlom

Power4 Gear+ prepínate úspory napájania v rámci

rôznych režimov úspor napájania elektrickou energiou.

Režimy úspory napájania riadia mnoho aspektov

notebooku s cieľom maximalizovať výkon v závislosti

od doby používania batérie. Použitie alebo odpojenie

sieťového adaptéra automaticky prepne systém na režim

striedavého prúdu a režim napájania batériou. Aktuálne

nastavený režim si môžete pozrieť prostredníctvom

obrazovkového displeja (OSD).

Fn+Enter: (rozšírená klávesnica): Zapína a vypína

„Kalkulačku“. (na vybraných modeloch)

background image

42

Návod na obsluhu notebooku

Rozšírená klávesnica (na vybraných modeloch)

Rozšírená klávesnica

sa dodáva s vybranými

modelmi. Rozšírená

klávesnica obsahuje

priradenú numerickú

klávesnicu slúžiacu na

rýchle zadávanie čísel.

Pomocou skratky [Num Lk

/ Scr Lk] dokážete prepínať

medzi používaním rozšírenej

klávesnice na zadávanie čísel

alebo pohyb kurzora. Klávesy

pre pohyb kurzora sa používajú

pre pohyb medzi poľami alebo bunkami podobnými tým, ktoré sa

používajú v tabuľkovom procesore alebo v tabuľke.

Klávesy Microsoft Windows

Na klávesnici sa nachádzajú dva špeciálne klávesy Windows. Tie sú

popísané v ďalšej časti.

Kláves s logom Windows aktivuje menu Štart umiestnené

na spodnej ľavej strane pracovnej plochy Windows.

Druhý kláves, ktorý vyzerá ako menu Windows s malým

kurzorom, aktivuje menu s vlastnosťami a je rovnocenný

so stlačením pravého tlačidla myši na objekte Windows.

background image

Návod na obsluhu notebooku

43

Klávesy multimediálnych ovládačov

Klávesy multimediálnych ovládačov umožňujú pohodlné ovládanie

multimediálnych aplikácií. V nasledujúcej časti sú zadefinované

funkcie pre každý z klávesov multimediálnych ovládačov

nachádzajúcich sa na notebooku.

Pre funkcie ovládania CD použite kláves [Fn] v kombinácii s

klávesmi so šípkami.

Niektoré funkcie ovládacích klávesov sa môžu líšiť v závislosti na

modeli notebooku.

Prehrávanie / pozastavenie prehrávania CD
Ak je prehrávanie CD zastavené,
začne sa

prehrávanie CD.
Počas prehrávania CD sa pozastaví prehrávanie CD.

Zastavenie prehrávania CD
Počas prehrávania CD
sa zastaví prehrávanie CD.

Prejsť na predchádzajúcu stopu v rámci CD (Pre-

sun naspäť)
Počas prehrávania CD disku dôjde k prechodu na

previous (predchádzajúcu) audio skladbu/kapitolu

filmu.

Prejsť na nasledujúcu stopu v rámci CD (Presun

dopredu)
Počas prehrávania CD disku dôjde k prechodu na next

(nasledujúcu) audio skladbu/kapitolu filmu.

background image

44

Návod na obsluhu notebooku

Prepínače

Prepínače a indikátory stavu

Sieťový vypínač

Sieťový vypínač umožňuje ZAPNUTIE a VYPNUTIE napájania

notebooku a obnovenie zo stavu STD. Pomocou vypínača

ZAPNETE alebo VYPNETE notebook. Sieťový vypínač je funkčný

iba v prípade, ak je panel displeja otvorený.

background image

Návod na obsluhu notebooku

45

Indikátory stavu

Indikátor napájania

Indikátor napájania sa rozsvieti pri zapnutí notebooku a bliká

pomaly v prípade, ak je notebook v režime pozastavenia RAM

(režim spánku). Indikátor nesvieti ak je notebook vypnutý alebo

je v režime pozastavenia disku (Hybernácia).

Indikátor nabíjania batérie (dvojfareb.)

Dvojfarebné indikátory nabíjania batérie zobrazujú stav nabitia

batérie podľa nasledujúceho:

nabitie batérie je v rozsahu 95 % až 100 % (pri napájaní

striedavým prúdom).

nabitie batérie je menej ako 95% (pri napájaní striedavým

prúdom).

nabitie batérie je menej ako 10% (pri napájaní striedavým

prúdom).

nabitie batérie je v rozsahu 10 % až 100 % (bez napájania

striedavým prúdom)

background image

46

Návod na obsluhu notebooku

Indikátor činnosti mechaniky

Naznačuje, že notebook získava prístup k jednému alebo k

viacerým pamäťovým zariadeniam, akým je napríklad pevný

disk. Blikanie svetla je úmerné dobe prístupu.

Indikátor Bluetooth / bezdrôtovej LAN

Nachádza sa jedine na modeloch so zabudovanou bezdrôtovou

LAN. Ak je zabudovaná bezdrôtová LAN odblokovaná, indikátor

sa rozsvieti. (Je potrebné vykonať nastavenia Windows.)

Indikátor zámku veľkých písmen

Ak svieti, znamená to, že zámok veľkých písmen [Caps Lock]

bol aktivovaný. Zámok veľkých čísel umožňuje písanie veľkých

písmen pomocou niektorých klávesov s písmenami (napr. A, B,

C). Ak svetlo zámku veľkých písmen nesvieti, písané písmená

budú vo forme malých písmen (napr. a, b. c)

background image

Používanie funkcie Instant Key

Keď sa používa funkcia Instant Key, na rýchle aktivovanie

prednastavenej funkcie Instant Key jednoducho stlačte tlačidlo.

Naraz môžete konfigurovať jednu funkciu Instant Key.

Prvé používanie funkcie Instant Key

Keď prvý raz stlačíte tlačidlo Instant Key, zobrazí sa uvítacia

obrazovka, na ktorej môžete konfigurovať funkcie tlačidla Instant

Key.
Pri prvom používaní funkcie Instant Key:
1. stlačte tlačidlo Instant Key na opačnej strane sieťového

vypínača.

background image

3. Na obrazovke Nastavenie kliknite na ktorúkoľvek ikonu,

nakonfigurujte nastavenie a potom kliknite na tlačidlo Použiť.

Kliknutím tlačidlami so šípkami si môžete prezerať funkcie

Instant Key, ktoré môžete konfigurovať.

2. Ak chcete spustiť obrazovku Nastavenie, na uvítacej obrazovke

kliknete na možnosť Nastaviť.

background image

Konfigurovať môžete tieto funkcie Instant Key:

Funkcia

Popis

Zoslabovač hlasitosti
Hlasitosť zosilňuje/zoslabuje alebo prepína do

režimu stlmenia.

Aplikácia Instant
Rýchle spúšťa často používanú aplikáciu alebo

kancelárske súbory.
Instant Web
Rýchle spúšťa vaše obľúbené internetové stránky.

Splendid Preset
Umožňuje vám vyberať zo šiestich prednastavení

farebného displeja.
Video Magic
Rýchle spúšťa aplikáciu Video Magic na prehrávanie,

úpravu a konverziu formátu videa.
Countdown Timer
Rýchle spúšťa časovač odpočítavania pre režim spánku,

vypnutia alebo hibernácie.
Touchpad Lock
Umožňuje vám aktivovať alebo zablokovať

touchpad. Táto funkcia napodobňuje funkčné

klávesy <Fn> + <F9> na aktivovanie/zablokovanie

touchpadu.

background image

Ak chcete konfigurovať Instant Key, stlačte a podržte tlačidlo

Instant Key asi na tri sekundy, čím sa spustí obrazovka

Nastavenie Instant Key.

Funkcia

Popis

Volič výstupného displeja
Rýchle prepína medzi prenosným počítačom,

externým monitorom a duplicitným monitorom.
Táto funkcia napodobňuje funkčné klávesy <Fn> +

<F8> na zapínanie Touchpadu/LCD monitora.

Bezdrôtové pripojenie
Umožňuje vám aktivovať alebo zablokovať Wi-Fi

a Bluetooth. Táto funkcia napodobňuje funkčné

klávesy <Fn> + <F2> na zapínanie WLAN/Bluetooth.

Ovládanie médií
Rýchle spúšťa prehrávač médií Windows a prehráva/

pozastavuje počas prehrávania média.

background image

4

Používanie notebooku

Kapitola

background image

52

Návod na obsluhu notebooku

Dotykový nástroj

Na ovládanie NEPOUŽÍVAJTE žiadne predmety namiesto

svojich prstov. Tieto predmety by mohli poškodiť povrch

touchpadu.

Polohovacie zariadenie touchpad, ktoré je v prenosnom počítači

integrované, je citlivé na tlak a neobsahuje žiadne pohyblivé diely.

Aby mohol fungovať s niektorými aplikačnými softvérmi, potrebný

je ešte ovládač zariadenia.

Ľavé tlačidlo

(vo vnútri oblasti vyznačenej bodkovanou

čiarou)

Pravé tlačidlo

(mimo oblasti vyznačenej bodkovanou

čiarou)

background image

Návod na obsluhu notebooku

53

Používanie Touchpadu

Touchpad je interaktívne zariadenie, ktoré simuluje funkcie

normálnej myši. Pomocou neho môžete gestami jedného alebo

viacerých prstov pohybovať indikátorom tak, aby ste mohli vyberať

a klikať na položky, otáčať a zväčšovať obrázky, rolovať v zoznamoch,

ako aj ťahať a prepínať medzi oknami.

Posúvanie indikátora

Ak chcete tento indikátor aktivovať, na touchpad môžete kdekoľvek

ťuknúť alebo kliknúť, a potom posúvaním prsta na touchpade

indikátorom pohybujte po obrazovke.

Horizontálne posúvanie

Vertikálne posúvanie

Diagonálne posúvanie

background image

54

Návod na obsluhu notebooku

Položku vyberte jedným

ťuknutím.

Vybranú položku otvorte

ťuknutím dvakrát.

Obrázky znázorňujúce používanie touchpadu

Ťuknutie - Ťuknutím na touchpad môžete vyberať položky na

obrazovke a otvárať súbory.

Kliknutie - Kliknutie na touchpad simuluje funkcie ľavého a pravého

tlačidla myši.

Ťahanie a pustenie - Ťahaním a pustením na touchpade môžete

položky na obrazovke presúvať na nové miesto.

Kliknutie ľavým tlačidlom

Ťahať

Položku vyberte jedným

kliknutím a potom otvorte

kliknutím dvakrát.

Položiť

Kliknutie pravým tlačidlom

Položku vyberte jedným

kliknutím a preskúmajte jej

ponukové možnosti.

Položku vyberte ťuknutím

dvakrát, a potom ten istý prst

posúvajte bez toho, aby ste ho

odtiahli od touchpadu.

Položku položte na jej nové

miesto odtiahnutím prsta od

touchpadu.

background image

Návod na obsluhu notebooku

55

Otáčanie - Gestom štipnutia môžete obrázky na touchpade otáčať

doprava/doľava.

Priložte dva prsty na touchpad, a potom obrázok otáčajte krúživým

pohybom buď doprava, alebo doľava.

Rolovanie - Pomocou dvoch prstov môžete na touchpade rolovať v

zoznamoch vertikálne a horizontálne.

Zväčšenie - Pomocou dvoch prstov môžete na touchpade

veľkosť zobrazenia vybraného obrazu zväčšiť alebo zmenšiť.

Roztiahnutím alebo spojením dvoch prstov môžete obraz zväčšiť

alebo zmenšiť.

Ak chcete súčasne rolovať, pri pohybe zhora nadol/zľava doprava a

opačne prsty pridržiavajte na okraji touchpadu. Keď je aktivované
rolovanie, indikátor myši sa zmení na dvojitý indikátor so šípkou .

background image

56

Návod na obsluhu notebooku

Touchpad reaguje na pohyb a nie na silu. Na jeho povrch

sa nemusí ťukať. Schopnosť touchpadu reagovať sa nezvýši

príliš silným ťuknutím. Touchpad najlepšie reaguje na ľahké

zatlačenie.

Starostlivosť o touchpad

Touchpad je citlivý na tlak. Pri nesprávnej starostlivosti sa môže

ľahko poškodiť. Vezmite na vedomie nasledovné bezpečnostné

opatrenia.

• Zabezpečte, aby touchpad neprichádzal do kontaktu s nečistotami,

tekutinami alebo tukom.

• Touchpadu sa nedotýkajte so špinavými a vlhkými prstami.
• Na touchpad alebo na jeho tlačidlá neklaďte ťažké predmety.
• Zabráňte poškrabaniu touchpadu nechtami na prstoch alebo ťažký-

mi predmetmi.

Ťahanie troma prstami - Na touchpade môžete troma prstami

stránky ťahať zľava doprava/zprava doľava. Týmto gestom môžete

tiež prepínať medzi aktívnymi oknami na vašej pracovnej ploche.

background image

Návod na obsluhu notebooku

57

Automatické zablokovanie touchpadu

Keď je pripojená externá USB myš, touchpad môžete automaticky

zablokovať.
Ak chcete touchpad zablokovať:
1.

Vojdite do možnosti Ovládací panel. Nastavenia zmeňte na

Veľké ikony, a potom vyberte možnosť Myš.

2.

Vyberte zložku ELAN .

3.

Zaškrtnite políčko s možnosťou Zablokovať pri zapojení

externého polohovacieho zariadenia.

4.

Na uloženie aktuálnych zmien vyberte možnosť Použiť,

alebo zmeny uložte vybratím možnosti OK , a potom

ukončite.

background image

58

Návod na obsluhu notebooku

Pamäťové zariadenia

Pamäťové zariadenia umožňujú notebooku načítať alebo zapísať

dokumenty, obrázky a ostatné súbory na rôzne zariadenia pre

uloženie údajov do pamäte.

Optická mechanika (na vybraných modeloch)

Vloženie optického disku

1. Kým je napájanie notebooku zapnuté, stlačte tlačidlo pre

vysunutie mechaniky. Zásobník sa čiastočne vysunie.

2. Jemne vytiahnite predný panel mechaniky a zásobník úplne

vytiahnite. Dávajte si pozor, aby ste sa nedotkli šošoviek CD

mechaniky a ostatných mechanizmov. Presvedčte sa, že sa pod

zásobník mechaniky nedostanú žiadne prekážky, ktoré by ju

mohli upchať.

background image

Návod na obsluhu notebooku

59

3. Disk držte za okraje tak, aby jeho strana s potlačou smerovala

nahor. Zatlačte na obe strany stredného otvoru disku tak, aby sa

disk zachytil o hrdlo. V prípade správneho uloženia by malo

byť hrdlo vyššie ako disk.

4. Pomaly zatlačte zásobník mechaniky dovnútra. Mechanika

začne načítavať obsah (TOC) disku. Ak sa mechanika zastaví,

disk je pripravený na používanie.

Je bežné, ak budete počuť aj cítiť ako CD disk v CD mechanike

počas načítania údajov rotuje s veľkou intenzitou.

background image

60

Návod na obsluhu notebooku

Núdzové vysunutie

Núdzové vysunutie sa nachádza v otvore na optickej mechanike a

používa sa na vysunutie zásobníka optickej mechaniky v prípade, ak

elektronické vysunutie zlyhá. Núdzové vysunutie nepoužívajte ako

náhradu elektronického vysunutia.

Poznámka: Dávajte pozor na to, aby ste nepichli do indikátora

činnosti, ktorý sa nachádza na tom istom mieste.

Vybratie optického disku

Vysuňte zásobník a jemne vypáčte okraj disku smerom nahor, a to

pod uhlom, ktorý umožní vybratie disku z hrdla.

Skutočné umiestnenie

môže byť pre každý

model iné.

background image

Návod na obsluhu notebooku

61

Písmeno označujúce CD mechaniku bude zobrazené bez ohľadu na

to, či sa v mechanike CD nachádza alebo nie. Po správnom vložení

CD bude prístup k údajom na CD rovnaký ako v prípade pevného

disku; výnimkou je, že nič nemožno na CD zapisovať ani meniť.

Pomocou správneho softvéru je možné, aby CD-RW mechanika

alebo DVD+CD-RW mechanika umožnila používať CD-RW disky ako

pevné disky, a to s umožnením zapisovania, mazania a editovania.
Vibrácie sú bežným javom všetkých vysoko rýchlostných optických

mechaník a sú spôsobené nevyrovnanými CD diskami alebo

potlačou na povrchu CD. Kvôli zníženiu vibrácií používajte notebook

na rovnom povrchu a na CD nenalepujte žiadne nálepky.

Počúvanie zvukového CD

Optické mechaniky dokážu prehrávať CD disky, avšak iba DVD-

ROM dokáže prehrávať zvukové DVD disky. Zvukové CD vložte do

mechaniky; Windows™ automaticky otvorí prehrávač zvuku a začne

prehrávanie. V závislosti na zvukovom DVD disku a nainštalovanom

softvéri sa môže stať, že na počúvanie zvukového DVD budete

musieť otvoriť DVD prehrávač. Hlasitosť dokážete nastaviť pomocou

aktivačných klávesov alebo pomocou ikony reproduktora Windows™

na lište úloh.

VÝSTRAHA! Ak sa disk správne neuchytí o hrdlo v strede, môže

dôjsť k Poškodeniu CD po zatvorení zásobníka. Počas pomalého

zatvárania zásobníka sledujte dôkladne CD, aby ste takto

zabránili jeho poškodeniu.

Používanie optickej mechaniky

S optickými diskami a zariadeniami je potrebné zaobchádzať

opatrne, pretože ich súčasťou sú presné mechaniky. Zoberte do

úvahy všetky dôležité bezpečnostné pokyny uvádzané dodávateľmi

CD. Na rozdiel od stolových optických mechaník využíva notebook

na pridržanie CD hrdlo, ktoré CD pridržiava pri akomkoľvek uhle. Pri

vkladaní CD je dôležité zatlačiť CD na hrdlo v strede mechaniky. V

opačnom prípade dôjde k poškriabaniu CD optickou mechanikou.

background image

62

Návod na obsluhu notebooku

Čítačka pamäťovej karty

Aby bolo možné používať pamäťové karty zo zariadení, akými sú

digitálne fotoaparáty, MP3 prehrávače, mobilné telefóny a PDA, je bežne

potrebné zvlášť zakúpiť čítačku pamäťových kariet. Tento notebook

je vybavený jednou zabudovanou čítačkou pamä ových kariet, ktorá

dokáže čítať množstvo pamäťových kariet. Tie sú uvedené v dolu

uvedenom príklade. Zabudovaná čítačka pamäťových kariet nie je

len pohodlná, ale je aj rýchlejšia ako väčšina ostatných typov čítačiek

pamäťových kariet, pretože využíva internú širokopásmovú zbernicu PCI.

VÝSTRAHA! Aby ste zabránili strate

údajov, pred vybratím pamäťovej

karty použite príkaz „Safely Remove

Hardware and Eject Media

nachádzajúci sa na lište úloh.

DÔLEŽITÉ! Kompatibilita pamäťovej karty je rôzna a závisí na

modeli notebooku a technických špecifikáciách pamäťovej

karty. Špecifikácie pamäťových kariet sa vždy menia a tak sa

kompatibilita môže bez upozornenia zmeniť.

DÔLEŽITÉ! Kartu nikdy nevyberajte počas alebo ihneď po

načítaní, kopírovaní, formátovaní alebo vymazaní údajov z karty,

pretože môže dôjsť ku strate údajov.

MS / MS Pro

SD / MMC

background image

Návod na obsluhu notebooku

63

Mechanika pevného disku

Mechaniky pevných diskov majú väčšie kapacity a fungujú pri

omnoho vyšších rýchlostiach ako disketové mechaniky alebo optické

mechaniky. Notebook sa dodáva s vymeniteľnou mechanikou

pevného disku. Aktuálne mechaniky pevných diskov podporujú

S.M.A.R.T. (Technológia vlastného monitorovania a ohlasovania) pre

zistenie chýb alebo porúch disku. Kvôli výmene alebo modernizácii

mechaniky pevného disku vždy navštívte autorizované servisné

stredisko alebo predajcu tohto notebooku.

DÔLEŽITÉ! Zlé zaobchádzanie s notebookom môže spôsobiť

poškodenie mechaniky pevného disku. S notebookom

zaobchádzajte jemne a chráňte ho pred vplyvom statickej

elektrickej energie, silnými vibráciami a nárazmi. Mechanika

pevného disku predstavuje chúlostivejší prvok a bude zvyčajne

prvým prvkom, ktorý sa poškodí pri páde notebooku.

VÝSTRAHA! Pred sňatím krytu pevného disku odpojte všetky

pripojené periférne zariadenia, telefónne alebo telekomunikačné

linky a sieťový konektor (ako je externý sieťový prívod, batéria

atď.).

DÔLEŽITÉ!

Kvôli výmene alebo modernizácii mechaniky

pevného disku vždy navštívte autorizované servisné

stredisko alebo predajcu tohto notebooku.

Počet mechaník pevného disku sa líši podľa vášho zakúpeného

modelu. Druhá mechanika pevného disku môže zostať prázdna

background image

64

Návod na obsluhu notebooku

Vybratie mechaniky pevného disku

Umiestnenie pevných diskových jednotiek

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

background image

Návod na obsluhu notebooku

65

Nainštalovanie mechaniky pevného disku

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

background image

66

Návod na obsluhu notebooku

Pamäť (RAM)

Prídavná pamäť zvýši výkon aplikácie znížením prístupu na

pevný disk. Informácie o možnostiach modernizácie pamäte

pre svoj notebook získate v autorizovanom servisnom stredisku

alebo u predajcu. Aby ste zabezpečili maximálnu kompatibilitu a

spoľahlivosť, je potrebné, aby ste moduly pre rozšírenie zakúpili u

autorizovaných predajcov tohto notebooku.
BIOS automaticky zisťuje veľkosť pamäte systému a na základe toho

počas procesu POST (samotestovanie pri zapnutí) nakonfiguruje

CMOS. Po nainštalovaní pamäte nie je potrebné žiadne nastavenie

hardvéru alebo softvéru (vrátane BIOS).

VÝSTRAHA! Pred

inštaláciou alebo

odinštalovaním pamäte

odpojte všetky pripojené

periférne zariadenia,

telefónne alebo

telekomunikačné linky a

sieťový konektor (ako je

externý sieťový prívod,

batéria atď.).

Nainštalovanie pamäťovej karty: Vybratie pamäťovej karty:

3

3

(Toto je iba príklad.)

(Toto je iba príklad.)

background image

Návod na obsluhu notebooku

67

Zabudovaný modem a sieť nie je možné nainštalovať počas

neskoršej modernizácie. Po zakúpení modemu a/alebo siete je

možné vykonať inštaláciu formou prídavnej karty.

Pripojenia

Sieťové pripojenie

Jeden koniec sieťového kábla s konektormi typu RJ-45 na oboch

koncoch pripojte k vstupnému/výstupnému otvoru pre modem/sieť

na notebooku a druhý koniec pripojte k sieťovému rozbočovaču

alebo k sieťovej prípojke. Pre rýchlosti 100 BASE-TX / 1000 BASE-T

je potrebné, aby bol váš kábel kategórie 5 alebo vyššej (nie

kategória 3) s točeným dvojžilovým vedením. Ak plánujete používať

rozhranie pri rýchlosti 100/1000Mb za sekundu, je potrebné vykonať

pripojenie k sieťovému rozbočovaču 100 BASE-TX / 1000 BASE-T (nie

k rozbočovaču BASE-T4). Pre 10Base-T použite točené dvojžilové

vedenie kategórie 3, 4, alebo 5. Tento notebook podporuje plný

prenos oboma smermi rýchlosťou 10/100 Mb za sekundu, avšak

vyžaduje pripojenie k sieťovému rozbočovaču s prepínačom, ktorý

umožňuje funkciu “v oboch smeroch”. Softvér je prednastavený

tak, aby využíval najrýchlejšie nastavenie. Z tohto dôvodu nie je

potrebný zásah užívateľa.

1000BASE-T (alebo Gigabit) podporujú iba vybrané modely.

background image

68

Návod na obsluhu notebooku

Točený dvojžilový kábel

Kábel, ktorý sa používa na pripojenie karty Ethernet k hostiteľovi

(vo všeobecnosti ide o sieťový rozbočovač alebo prípojku), sa

nazýva priamy točený dvojžilový Ethernet (TPE) kábel. Koncové

konektory sa nazývajú aj konektory RJ-45 a nie sú kompatibilné s

telefónnymi konektormi RJ-11. Ak spájate spolu dva počítače bez

sieťového rozbočovača medzi nimi, je potrebné použiť krížový LAN

kábel (model s rýchlym Ethernetom). (Modely Gigabit podporujú

automatické kríženie a preto krížový LAN kábel je v tomto prípade

voliteľný.)

Príklad notebooku pripojeného k sieťovému rozbočovaču alebo

sieťovej prípojke pre použitie v spojení so zabudovaným ovládačom

Ethernet.

Sieťový kábel s konektormi

typu RJ-45

Sieťový rozbočovač alebo

sieťová prípojka

background image

Návod na obsluhu notebooku

69

Pripojenie k bezdrôtovej LAN (na vybraných

modeloch)

Voliteľná zabudovaná bezdrôtová LAN predstavuje kompaktný, na

používanie jednoduchý, adaptér Ethernet. Implementujúc normu

IEEE 802.11 pre bezdrôtové LAN (WLAN) je voliteľná zabudovaná

bezdrôtová LAN schopná prenosu údajov pri vysokých rýchlostiach

prenosu a využíva technológiu priamej sekvencie v rozprestretom

spektre (Direct Sequence Spread Spectrum (DSSS)) a technológiu

viacnásobného delenia pravouhlého kmitočtu (Orthogonal

Frequency Division Multiplexing (OFDM)) na frekvenciách 2,4GHz/

5GHz. Voliteľná zabudovaná bezdrôtová LAN je spätne kompatibilná

so staršími normami IEEE 802.11 umožňujúcimi využívať rozhranie

bezdrôtových štandardov LAN.
Voliteľná zabudovaná bezdrôtová LAN predstavuje používateľský

adaptér, ktorý podporuje režim infraštruktúry a účelový režim a

v rámci konfigurácii vašej existujúcej alebo budúcej bezdrôtovej

siete ponúka flexibilitu, a to pre vzdialenosti medzi klientom a

prístupovým bodom do hodnoty 40 metrov.
Pre poskytnutie účinného zabezpečenia vašej bezdrôtovej

komunikácie je voliteľná zabudovaná LAN dodávaná so šifrovacím

64-bitovým/128-bitovým protokolom Wired Equivalent Privacy (WEP)

a je vybavená funkciami Wi-Fi Protected Access (WPA).

Kvôli bezpečnosti NEVYKONÁVAJTE pripojenie k nezabezpečenej

sieti; v opačnom prípade môže byť prenos informácií bez

zakódovania viditeľný pre ostatných.

background image

70

Návod na obsluhu notebooku

Účelový režim

Účelový režim umožňuje notebooku pripojiť sa k inému

bezdrôtovému zariadeniu. V rámci tohto bezdrôtového spojenia

nie je potrebný žiadny prístupový bod (AP).
(Všetky zariadenia musia

mať nainštalované

voliteľné adaptéry typu

802.11 pre bezdrôtovú

LAN.)

Režim infraštruktúry

Režim infraštruktúry umožňuje, aby sa notebook a ostatné

bezdrôtové zariadenia pripojili k bezdrôtovej sieti vytvorenej

prístupovým bodom (AP) (predáva sa samostatne). Tento bod

poskytuje centrálne spojenie pre bezdrôtových klientov a umožňuje

ich vzájomnú komunikáciu alebo ich komunikáciu s drôtovou sieťou.
(Všetky zariadenia musia

mať nainštalované

voliteľné adaptéry typu

802.11 pre bezdrôtovú

LAN.)

PDA

Notebook

Stolový počítač

PDA

Notebook

Stolový počítač

Prístupový bod

background image

Návod na obsluhu notebooku

71

Bezdrôtové sieťové pripojenie v rámci Windows

Pripojenie k sieti

1. Ak je to v prípade vášho modelu potrebné, prepnite spínač

bezdrôtového pripojenia

do polohy ON (ZAPNUTÉ)

(pozrite si spínače v časti 3).

2. Opakovane stláčajte [FN+F2]

dokiaľ sa nezobrazí ikona

bezdrôtovej LAN a ikona

Bluetooth.

Na ploche s notifikáciami vo

Windows môžete taktiež kliknúť

na ikonu Konzola bezdrôtovej

komunikácie a zvoliť ikonu

bezdrôtovej LAN.

3. Kliknite na ikonu bezdrôtovej siete s oranžovou hviezdičkou

,

a to v rámci plochy s upozorneniami Windows®.

4. Zo zoznamu vyberte

bezdrôtový prístupový bod,

ku ktorému sa chcete pripojiť

a kliknite na Pripojiť pre

realizáciu spojenia.

Pokiaľ nedokážete nájsť

požadovaný prístupový

bod, kliknite na ikonu

Obnoviť v pravom

hornom rohu a opätovne

vykonajte obnovenie

a vyhľadanie v rámci

zoznamu.

background image

72

Návod na obsluhu notebooku

5. Možno bude potrebné, aby ste počas pripojenia zadali heslo.

6. Po zrealizovaní spojenia sa spojenie zobrazí v rámci zoznamu.
7. Na ploche s notifikáciami budete môcť vidieť ikonu bezdrôtovej

siete

.

Prečiarknutá ikona bezdrôtovej siete

sa zobrazí po stlačení

<Fn> + <F2> s cieľom zablokovať funkciu WLAN.

background image

Návod na obsluhu notebooku

73

Bezdrôtové pripojenie pomocou Bluetooth (na

vybraných modeloch)

Notebook vybavený technológiou Bluetooth eliminuje potrebu

káblov pre pripojenie zariadení s podporou Bluetooth.

Ak váš notebook nebol dodaný so zabudovaným Bluetooth, je

pre používanie Bluetooth potrebné pripojiť modul USB alebo

modul ExpressCard Bluetooth.

Mobilné telefóny s podporou Bluetooth

Môžete sa bezdrôtovo pripojiť k svojmu mobilnému telefónu. V

závislosti na možnostiach mobilného telefónu dokážete presúvať

údaje z telefónneho zoznamu, fotografie, zvukové súbory, alebo ho

môžte používať ako modem pre pripojenie k internetu. Môžete ho

používať aj na písanie SMS správ.

Počítače alebo PDA s podporou Bluetooth

Môžete sa bezdrôtovo pripojiť k inému počítaču alebo k PDA a

vymieňať súbory, zdieľať periférie, alebo zdieľať internetové alebo

sieťové spojenia. Môžete taktiež používať bezdrôtovú klávesnicu

alebo myš podporujúcou Bluetooth

Zapnutie a spustenie pomocného programu pre Bluetooth

Tento proces sa používa v prípade pridania väčšiny zariadení typu

Bluetooth.

1. Ak je to v prípade vášho modelu potrebné, prepnite spínač

bezdrôtového pripojenia

do polohy ON (ZAPNUTÉ)

(pozrite si spínače v časti 3).

2. Opakovane stláčajte [FN+F2]

dokiaľ sa nezobrazí ikona

bezdrôtovej LAN a ikona

Bluetooth.

background image

74

Návod na obsluhu notebooku

Na ploche s notifikáciami vo

Windows môžete taktiež kliknúť

na ikonu Konzola bezdrôtovej

komunikácie a zvoliť ikonu

Bluetooth.

3. V rámci Ovládací panel

prejdite na Sieť a internet

> Centrum sietí a následne

kliknite na Zmeniť

nastavenia adaptéra v

ľavom modrom okne.

4. Pravým tlačidlom kliknite

na Sieťové pripojenie

Bluetooth a zvoľte Zobraziť

sieťové zariadenia

Bluetooth.

5. Kliknutím na Pridať

zariadenie vyhľadáte nové

zariadenia.

background image

Návod na obsluhu notebooku

75

6. V zozname zvoľte zariadenie

s aktívnou funkciou

Bluetooth a kliknite na Ďalej.

7. Zadajte zabezpečovací

kód pre Bluetooth pre

svoje zariadenie a začnite

párovanie.

8. Spárovaný vzťah sa úspešne

zrealizoval. Kliknutím

na Zatvoriť nastavenie

dokončíte.

background image

76

Návod na obsluhu notebooku

USB nabíjačka+

USB nabíjačka+ pomáha nabíjať vaše zariadenia s rozhraním USB,

kompatibilné so špecifikáciami verzie nabíjania batérií 1.1 (BC 1.1)

bez ohľadu na to, či je váš notebook zapnutý alebo vypnutý. Môžete

sa podľa vlastných potrieb rozhodnúť a nastaviť kritickú kapacitu

nabitia batérie pre zastavenie nabíjania.

Sadaptérom

USB nabíjačka+ je vždy k dispozícii na

určenom porte USB 3.0 po pripojení

notebooku pomocou adaptéra.

Bez adaptéra

Ak chcete povoliť USB nabíjačku+
1. Kliknite na ikonu USB nabíjačky+

v oblasti oznámení a zvoľte

Nastavenia.

2. Kliknite na Povoliť funkciu USB

nabíjačky v režime batérie.

• Notebook zastaví nabíjanie vášho pripojeného zariadenia s

rozhraním USB keď nabitie batérie poklesne pod vami

nastavenú kritickú kapacitu nabitia batérie.

• USB port, ktorý podporuje USB nabíjačku+ nepodporuje

funkciu zobudenia zariadenia s rozhraním USB.

• Ak sa vami pripojené zariadenie prehrieva, dymí, alebo

vydáva nadmerný zápach, zariadenie okamžite odpojte.

3. Podľa vlastných potrieb

kliknite na povolenie rýchleho

nabíjania počas zapnutia

notebooku alebo v režime

spánku/hlbokého spánku/

vypnutia.

4. Posunutím posúvača nastavte

kritickú kapacitu nabitia batérie

pre zastavenie funkcie USB nabíjačky+.

background image

P

Príloha

background image

P-2

Návod na obsluhu notebooku

Voliteľné príslušenstvo

Nasledujúce položky sa v prípade potreby dodávajú ako voliteľné

položky a dopĺňajú váš notebook.

USB rozbočovač (voliteľný)
Pripojenie voliteľného USB rozbočovača zvýši počet USB portov a vy

budete mať možnosť pomocou jedného kábla rýchlo pripojiť alebo

odpojiť akékoľvek periférie podporujúce USB
Disk pomocnej pamäte s podporou USB
Disk pomocnej pamäte s podporou USB predstavuje voliteľnú

položku, ktorá poskytuje niekoľko stoviek megabajtov, vyššie

prenosové rýchlosti a vyššiu trvanlivosť. Pri používaní v spojení so

súčasnými operačnými systémami nie sú potrebné žiadne ovládače.
Disketová mechanika s podporou USB
Voliteľná disketová mechanika s rozhraním USB dokáže pojať

štandardnú disketu o veľkosti 1,44 MB (alebo 720 KB) a 3,5 palcov.

VÝSTRAHA! Aby ste zabránili chybám systému, pred odpojením

disketovej mechaniky s podporou USB používajte Windows „

Bezpečné odpojiť hardvér“ na lište úloh. Disketu pred prepravou

notebooku vyberte, čím zabránite poškodeniu spôsobenému

nárazmi.

Voliteľné pripojenia (pokračovanie)

V prípade potreby je možné nasledujúce položky zakúpiť od iných

dodávateľov / predajcov.

Klávesnica a myš podporujúce USB
Pripojenie externej klávesnice podporujúcej USB umožní

pohodlnejšie zadávanie údajov. Pripojenie externej myši

podporujúcej USB umožní pohodlnejšiu navigáciu v rámci

Windows. Ako externá klávesnica podporujúca USB, tak aj externá

myš, budú pracovať simultánne s klávesnicou a myšou zabudovanou

v notebooku.

Pripojenie tlačiarne
Na ktoromkoľvek USB porte alebo USB rozbočovači je možné

simultánne používať jednu alebo viac tlačiarní s podporou USB.

background image

Návod na obsluhu notebooku

P-3

Operačný systém a softvér

Tento notebook môže svojim užívateľom (je to teritoriálne

podmienené) ponúkať možnosť vopred nainštalovaného

operačného systému Microsoft Windows. Možnosti a jazyky budú

teritoriálne podmienené. Stupne hardvérovej a softvérovej podpory

sa môžu líši na základe nainštalovaného operačného systému.

Stabilitu a kompatibilitu iných operačných systémov nemožno

zaručiť.

Podporný softvér

Tento notebook je dodávaný s podporným CD nosičom, ktorý

obsahuje BIOS, ovládače a aplikácie pre aktivovanie funkcií hardvéru,

rozšírenie funkčnosti, pomoc pri spravovaní notebooku, alebo

pridanie funkčnosti, ktorú neposkytuje pôvodne nainštalovaný

operačný systém. Ak je potrebné vykonať aktualizácie alebo vymeniť

podporný CD nosič, spojte sa so svojim predajcom a požiadajte

ho o adresy internetových stránok z ktorých je možné stiahnuť si

jednotlivé ovládače a pomocné programy.
Podporný CD nosič obsahuje všetky ovládače, pomocné programy

a softvér pre všetky obľúbené operačné systémy, a to vrátane tých,

ktoré neboli vopred nainštalované. Podporný CD nosič neobsahuje

vlastný operačný systém. Podporný CD nosič je potrebný aj vtedy,

ak bol notebook dodaný ako predbežne nakonfigurovaný. CD preto

obsahuje dodatočný softvér, ktorý predbežná inštalácia vykonaná

počas výroby neobsahuje.
Obnovovacie CD nie je súčasťou a obsahuje obraz pôvodného

operačného systému, ktorý bol na pevný disk nainštalovaný počas

výroby. Obnovovacie CD poskytuje riešenie pre celkové obnovenie,

ktoré rýchlo obnoví operačný systém notebooku do jeho pôvodného

prevádzkového stavu, a to v prípade ak je pevný disk v dobrom

prevádzkovom stave. Ak potrebujete takéto riešenie, spojte sa so

svojim predajcom.

Niektoré z prvkov notebooku a niektoré jeho funkcie nemusia by

funkčné Dokiaľ nenainštalujete ovládače zariadení a pomocné

programy.

background image

P-4

Návod na obsluhu notebooku

Nastavenia pre systém BIOS

Zavádzacie zariadenie

1. Na obrazovke Boot (Zavádzanie) vyberte Boot Option #1

(Možnosť zavádzania č. 1).

2. Stlačte tlačidlo [Enter] (Vstup) a vyberte zariadenie ako

Boot

Option #1 (Možnosť zavádzania č. 1).

Obrazovky BIOS uvádzané v tejto časti sú len na porovnanie.

Skutočné obrazovky sa môžu líšiť podľa modelu a oblastí.

: Select Screen

:

Select Item

Enter: Select
+/—: Change Opt.
F1: General Help
F9: Optimized Defaults
F10: Save ESC: Exit

Version 2.01.1208. Copyright (C) 2011 American Megatrends, Inc.

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2011 American Megatrends, Inc.
Main Advanced Chipset

Boot

Security Save & Exit

Boot Configuration

UEFI Boot

[Enabled]

Launch PXE OpROM

[Disabled]

Boot Option Priorities

Boot Option #1

[P0: WDC WD7500BPKT...]

Boot Option #2

[P2: MATSHITABD-MLT...]

Boot Option #3

[Windows Boot Manager]


CD/DVD ROM Drive BBS Priorities
Hard Device BBS Priorities
Add New Boot Option

Delete Boot Option

Enables/Disables UEFI boot from
disks.

: Select Screen

:

Select Item

Enter: Select
+/—: Change Opt.
F1: General Help
F9: Optimized Defaults
F10: Save ESC: Exit

Version 2.01.1208. Copyright (C) 2011 American Megatrends, Inc.

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2011 American Megatrends, Inc.
Main Advanced Chipset

Boot

Security Save & Exit

Boot Configuration

UEFI Boot

[Disabled]

PXE ROM

[Disabled]

Boot Option Priorities

Boot Option #1

[Windows Boot Manager]

Boot Option #2

[P0: ST9750423AS ...]

Boot Option #3

[P0: WDC WD7500BPKT...]


CD/DVD ROM Drive BBS Priorities
Hard Device BBS Priorities
Add New Boot Option

Delete Boot Option

E n a b l e s / D i s a b l e s Q u i e t B o o t
option.

Boot Option #1

P2: MATSHITABD-MLT UJ240AFW
Windows Boot Manager
P0: ST9750423AS
Disabled

background image

Návod na obsluhu notebooku

P-5

Bezpečnostné nastavenia

Nastavenie hesla:
1. Na obrazovke

Security (Zabezpečenie) vyberte Setup

Administrator Password (Heslo správcu nastavenia) alebo

User Password (Heslo používateľa).

2. Napíšte heslo a stlačte [Enter].
3. Opätovne napíšte heslo a stlačte [Enter].
4. Heslo je týmto nastavené.
Vymazat’ heslo:
1. Na obrazovke Security (Zabezpečenie) vyberte Setup

Administrator Password (Heslo správcu nastavenia) alebo

User Password (Heslo používateľa).

2. Vložte aktuálne heslo a stlačte tlačidlo [Enter] (Vstup).
3. Políčko

Create New Password (Vytvoriť nové heslo) nechajte

prázdne a stlačte tlačidlo [Enter] (Vstup).

4. Políčko

Confirm New Password (Potvrdiť nové heslo) nechajte

prázdne a stlačte tlačidlo [Enter] (Vstup).

5. Týmto dôjde k vymazaniu hesla.

Pri každom zapnutí prenosného počítača (vstup do BIOSu alebo

operačného systému) budete požiadaný vložiť Používateľské

heslo. Heslo správcu sa požaduje len vtedy, ak chcete vstúpiť

do BIOSu a konfigurovať jeho nastavenia.

: Select Screen

:

Select Item

Enter: Select
+/—: Change Opt.
F1: General Help
F9: Optimized Defaults
F10: Save ESC: Exit

Version 2.01.1208. Copyright (C) 2011 American Megatrends, Inc.

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2011 American Megatrends, Inc.
Main Advanced Boot

Security

Save & Exit

If ONLY the Administrator’s password is set,
then this only limits access to Setup and is
only asked for when entering Setup.
If ONLY the user’s password is set, then this
is a power on password and must be entered to
boot or enter Setup. In Setup, the User will
have Administrator rights.
The password length must be
in the following range:
Minimum length

3

Maximum length

20

Administrator Password

User Password

Secure Boot control

[Enabled]

HDD Password Status :

NOT INSTALLED

Set Master Password
Set User Password

I/O Interface Security
Security Boot Policy

Set User Password

background image

P-6

Návod na obsluhu notebooku

Zabezpečenie rozhrania vstup/výstup

Zablokovanie rozhrania vstup/výstup:
1. Na obrazovke

Zabezpečenie vyberte možnosť Zabezpečenie

rozhrania vstup/výstup.

2. Vyberte rozhranie, ktoré chcete zablokovať a kliknite na tlačidlo

Zablokovať.

Nastavenia Zabezpečenie rozhrania vstup/výstup sa dajú

zmeniť len vtedy, keď sa prihlásite s oprávnením správcu.

: Select Screen

:

Select Item

Enter: Select
+/—: Change Opt.
F1: General Help
F9: Optimized Defaults
F10: Save ESC: Exit

Version 2.01.1208. Copyright (C) 2011 American Megatrends, Inc.

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2011 American Megatrends, Inc.

Security

I/O Interface Security

LAN Network Interface

[UnLock]

Wireless Network Interface

[UnLock]

HD AUDIO Interface

[UnLock]

SATA ODD Interface

[UnLock]

USB Interface Security

I f L o c k e d , 2 n d S A T A H D D w i l l
be disabled.

LAN Network Interface

Lock
UnLock

background image

Návod na obsluhu notebooku

P-7

Zabezpečenie USB rozhrania

Zablokovanie USB rozhrania:
1. Na obrazovke

Zabezpečenie vyberte možnosť Zabezpečenie

rozhrania vstup/výstup > Zabezpečenie USB rozhrania.

2. Vyberte rozhranie, ktoré chcete zablokovať a kliknite na tlačidlo

Zablokovať.

Nastavenia Zabezpečenie USB rozhrania sa dajú zmeniť len

vtedy, keď sa prihlásite s oprávnením správcu.

Ak možnosť USB rozhranie nastavíte na [Zablokovať], zablokujú

sa a súčasne skryjú Externé porty a CMOS kamera.

: Select Screen

: Select Item

Enter: Select

+/—: Change Opt.

F1: General Help

F9: Optimized Defaults

F10: Save ESC: Exit

Version 2.01.1208. Copyright (C) 2010 American Megatrends, Inc.

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2010 American Megatrends, Inc.

Security

USB Interface Security

USB Interface

[UNLOCKED]

External Ports

[UNLOCKED]

Bluetooth

[UNLOCKED]

CMOS Camera

[UNLOCKED]

Card Reader

[UNLOCKED]

I f Lo c k e d, a l l U S B d e v i ce w i l l

be disabled.

USB Interface

UNLOCKED

LOCKED

background image

P-8

Návod na obsluhu notebooku

HDD ochrana heslom

Nastavenie HDD ochrany heslom:
1. Na obrazovke

Zabezpečenie kliknite na možnosť Nastaviť

hlavné heslo, vpíšte heslo a stlačte tlačidlo [Enter].

2. Heslo potvrďte jeho opätovným zapísaním a stlačte tlačidlo

[Enter].

3. Kliknite na možnosť

Nastaviť používateľské heslo a na

nastavenie používateľského hesla zopakujte predchádzajúce

kroky.

4. Týmto je heslo nastavené.

• HDD ochrana heslom sa dá zmeniť len vtedy, keď sa

prihlásite s oprávnením správcu.

• Skôr ako nastavíte Používateľské heslo, musíte nastaviť

Hlavné heslo.

Po zapnutí prenosného počítača budete najskôr požiadaný vložiť

heslo (ak sa používa), potom používateľské heslo HDD a keď

vložíte nesprávne heslo, nebudete môcť vstúpiť do operačného

systému.

: Select Screen

:

Select Item

Enter: Select
+/—: Change Opt.
F1: General Help
F9: Optimized Defaults
F10: Save ESC: Exit

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2011 American Megatrends, Inc.
Main Advanced Boot

Security

Save & Exit

If ONLY the Administrator’s password is set,
then this only limits access to Setup and is
only asked for when entering Setup.
If ONLY the user’s password is set, then this
is a power on password and must be entered to
boot or enter Setup. In Setup, the User will
have Administrator rights.
The password length must be
in the following range:
Minimum length

3

Maximum length

20

Administrator Password

User Password
Secure Boot control

[Enabled]

HDD Password Status :

NOT INSTALLED

Set Master Password

Set User Password

I/O Interface Security
Security Boot Policy

Set the system boot order.

***Advanced to Power Cycle

System after Setting Hard Disk

Passwords***

Create New Password

background image

Návod na obsluhu notebooku

P-9

Zmeny uložte

Ak si želáte ponechať svoje konfiguračné nastavenia, je potrebné,

aby ste zmeny uložili pred opustením pomocného programu pre

nastavenie BIOS.

: Select Screen

:

Select Item

Enter: Select
+/—: Change Opt.
F1: General Help
F9: Optimized Defaults
F10: Save ESC: Exit

Version 2.01.1208. Copyright (C) 2011 American Megatrends, Inc.

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2011 American Megatrends, Inc.
Main Advanced Chipset Boot

Security

Save & Exit

Save Changes and Exit

Discard Changes and Exit

Save Options

Save Changes

Discard Changes

Restore Defaults

Boot Override

P2: MATSHITABD-MLT UJ240AFW
Windows Boot Manager
P0: WDC WD7500BPKT-80PK4T0

Launch EFI Shell from filesystem device

Exit system setup after saving
the changes.

background image

P-10

Návod na obsluhu notebooku

Bežné problémy a riešenia

Problém hardvéru – optická mechanika

Optická mechanika nedokáže načítať ani zapísať disk.

1. Aktualizujte BIOS na jeho najnovšiu verziu a pokúste sa o

načítanie/zápis opäť.

2. Ak aktualizácia BIOS nepomáha, vyskúšajte disk lepšej kvality a

pokúste sa o načítanie/zápis opäť.

3. Ak problém pretrváva, spojte sa so svojim miestnym servisným

strediskom a o pomoc požiadajte technika.

Neznámy dôvod – systém je nestabilný

Nie je možné prebudenie zo stavu hybernácie.

1. Odinštalujte aktualizované súčasti (RAM, HDD, WLAN, BT), ak tie

boli nainštalované po zakúpení.

2. Ak to nie je tento prípad pokúste sa systém obnoviť do stavu

skoršieho dátumu.

3. Ak problém pretrváva, pokúste sa o obnovu systému pomocou

obnovovacej časti alebo DVD.

POZNÁMKA: je potrebné, aby ste pred obnovovaním vykonali

zálohu všetkých svojich údajov na inom mieste.

4. Ak problém pretrváva, spojte sa so svojim miestnym servisným

strediskom a o pomoc požiadajte technika.

Problém hardvéru – klávesnica / aktivačný kláves

Aktivačný kláves (FN) je zablokovaný.
A. Pomocou CD vykonajte opätovnú inštaláciu ovládača “ATK0100”

alebo na inštaláciu využite internetovú stránku spoločnosti ASUS.

background image

Návod na obsluhu notebooku

P-11

Problém hardvéru – zabudovaná kamera

Zabudovaná kamera nepracuje správne.

1. Skontrolujte “Device Manager (Správca zariadenia)”, či sa

vyskytujú nejaké problémy.

2. Aby ste problém vyriešili, pokúste sa o preinštalovanie ovládača

web kamery.

3. Ak sa problém nevyriešil, zaktualizujte BIOS na jeho najnovšiu

verziu a vyskúšajte kameru opäť.

4. Ak problém pretrváva, spojte sa so svojim miestnym servisným

strediskom a o pomoc požiadajte technika.

Problém hardvéru – batérie

Údržba batérie

1. Pomocou nasledujúcej internetovej stránky zaregistrujte svoj

notebook, a to kvôli jednoročnej záruke: http://member.asus.

com/login.aspx?SLanguage=en-us

2. Počas používania notebooku v spojení so sieťovým adaptérom

batériu nevyberajte. V opačnom prípade by mohlo dôjsť k

poškodeniu spôsobenému náhodným výpadkom napájania.

Batéria ASUS je vybavená ochrannými obvodmi chrániacimi

pred nadmerným nabitím. preto k poškodeniu batérie nedôjde,
ak ju necháte v notebooku.

Problém hardvéru – chyba pri zapnutí a vypnutí

Nedokážem notebook zapnúť.
Diagnostika:

1. Zapne sa iba pomocou batérie? (Y (Áno) = 2, N (Nie) = 4)
2. Dokážete vidieť BIOS (logo ASUS)? (Y (Áno) = 3, N (Nie) = A)
3. Je možné spustiť operačný systém? (Y (Áno) = B, N (Nie) = A)
4. Svieti LED dióda napájania adaptérom? (Y (Áno) = 5, N (Nie) = C)
5. Zapne sa iba pomocou adaptéra? (Y (Áno) = 6, N (Nie) = A)
6. Dokážete vidieť BIOS (logo ASUS)? (Y (Áno) = 7, N (Nie) = A)
7. Je možné spustiť operačný systém? (Y (Áno) = D, N (Nie) = A)

background image

P-12

Návod na obsluhu notebooku

Príznak a riešenia:

A. Problém môže by v MB, HDD, alebo NB; pomoc vyhľadajte v

miestnom servisnom stredisku.

B. Problém spôsobený operačným systémom, pokúste sa o

obnovenie systému pomocou obnovovacej časti alebo

pomocou disku

DÔLEŽITÉ: Je potrebné, aby ste pred obnovovaním vykonali

zálohu všetkých svojich údajov na inom mieste.

C. Problém adaptéra; skontrolujte pripojenia sieťového kábla alebo

navštívte miestne servisné stredisko a požiadajte o výmenu.

D. Problém batérie; skontrolujte kontakty batérie alebo navštívte

miestne servisné stredisko a požiadajte o opravu.

Problém hardvéru – Karta bezdrôtovej komunikácie

Ako mám skontrolovať , že notebook je vybavený kartou pre

bezdrôtové pripojenie?

A. Vstúpte do Control Panel (Ovládací panel)-> Device Manager

(Správca zariadenia). V položke „Network Adapter (Sieťový

adaptér) uvidíte, či je váš notebook vybavený kartou WLAN.

Mechanický problém - ventilátor / teplotný

Prečo je ventilátor vždy zapnutý a teplota je vysoká?

1. Presvedčte sa, že ventilátor funguje v prípade ak je teplota

jednotky centrálneho procesora vysoká a skontrolujte či z

hlavného vetracieho otvoru vychádza vzduch.

2. Ak máte otvorených viac aplikácií (pozrite si na lište úloh),

zatvorte ich, čím znížite zaťaženie systému.

3. Problém môže by taktiež spôsobený niektorými vírusmi;

pomocou antivírového programu ich zistite.

4. Ak problém pretrváva, pokúste sa o obnovu systému pomocou

obnovovacej časti alebo DVD.

DÔLEŽITÉ: Je potrebné, aby ste pred obnovovaním

vykonali zálohu všetkých svojich údajov na inom mieste.

background image

Návod na obsluhu notebooku

P-13

UPOZORNENIE: Nepripájajte sa k internetu pred

nainštalovaním antivírového programu a bezpečnostnej

brány pre internet, aby ste takto chránili počítač pred

vírusmi.

Problém softvéru – Softvérový balík ASUS

Po zapnutí notebooku sa zobrazí hlásenie “Open policy file error

(Chyba pri otváraní súboru zásad)”

A. Kvôli vyriešeniu problému opätovne nainštalujte najnovšiu

verziu pomocného programu “Power4 Gear”. Je dostupný na

internetovej stránke ASUS.

Neznáma príčina – Modrá obrazovka s bielym textom

Po zavedení operačného systému sa zobrazí modrá obrazovka s

bielym textom.

1. Odinštalujte prídavnú pamäť. Ak bola prídavná pamäť

nainštalovaná po zakúpení, notebook vypnite. Odinštalujte

prídavnú pamäť a notebook zapnite, aby ste zistili, či je príčinou

problému nekompatibilná pamäť.

2. Odinštalujte softvérové aplikácie. Ak ste softvérové aplikácie

práve nainštalovali, nemusia by kompatibilné s vašim systémom.

Pokúste sa ich odinštalovať v bezpečnom režime Windows.

3. Preverte svoj systém na prítomnosť vírusov.
4. BIOS zaktualizujte na najnovšiu verziu pomocou WINFLASH

v prípade Windows alebo AFLASH v prípade režimu DOS.

Tieto pomocné programy a súbory BIOS si môžete stiahnu z

internetovej stránky spoločnosti ASUS

UPOZORNENIE: Presvedčte sa, že počas procesu

aktualizácie BIOS váš notebook nestráca výkon.

background image

P-14

Návod na obsluhu notebooku

5. Ak sa problém nepodarilo vyriešiť, použite proces obnovenia a

preinštalujte celý systém.

DÔLEŽITÉ: Je potrebné, aby ste pred obnovovaním vykonali

zálohu všetkých svojich údajov na inom mieste.

UPOZORNENIE: Nepripájajte sa k internetu pred

nainštalovaním antivírového programu a bezpečnostnej

brány pre internet, aby ste takto chránili počítač pred

vírusmi

.

POZNÁMKA: Presvedčte sa, že ste predtým nainštalovali

ovládače “Intel INF Update (Aktualizácia Intel INF)” a

“ATKACPI” a že tieto hardvérové zariadenia dokáže systém

spoznať

.

6. Ak problém pretrváva, spojte sa so svojim miestnym servisným

strediskom a o pomoc požiadajte technika.

background image

Návod na obsluhu notebooku

P-15

Problém softvéru - BIOS

Aktualizácia BIOS.

1. Overte si aký je presný model vášho notebooku a internetovej

stránke ASUS si stiahnite najnovší súbor BIOS; uložte ho na svoju

mechaniku flash disku.

2. Pripojte svoju mechaniku flash disku k notebooku a notebook

zapnite.

3. Použite funkciu „Jedn. flash“ na stránke Pokročilé pomocného

programu pre nastavenie BIOS. Dodržiavajte vyobrazené

pokyny.

4. Nájdite najnovší BIOS súbor a spustite aktualizáciu (bliká) BIOSu.

5. Po aktualizovaní (blikanie) BIOSu musíte na stránke Exit

(Ukončiť) „obnoviť prednastavené hodnoty“. .

: Select Screen

:

Select Item

Enter: Select
+/—: Change Opt.
F1: General Help
F9: Optimized Defaults
F10: Save ESC: Exit

Version 2.01.1208. Copyright (C) 2011 American Megatrends, Inc.

Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2011 American Megatrends, Inc.
Main

Advanced

Chipset Boot Security Save & Exit

POST Logo Type

[Static]

Start Easy Flash

Play POST Sound

[No]

Speaker Volume

[4]

Internal Pointing Device

[Enabled]

Wake On Lid Open

[Enabled]

ASUS USB Charger+ in battery mode

[Disabled]

Intel Virtualization Technology

[Disabled]

VT-d

[Enabled]

SATA Configuration
Intel(R) Anti-Theft Technology Configuration
USB Configuration
Intel(R) Smart Connect Technology
Network Stack

Press ENTER to run the utility
to select and update BIOS.

ASUS Tek. Easy Flash Utility

[

]: Switch [

] : Choose [q] : Exit

FLASH TYPE:

Generic Flash Type

Current Platform
Platform: G56
Version: 200
Build Date: Dec 6 2011

New Platform
Platform: Unkown
Version: Unkown
Build Date: Unkown

FS0

FS1

background image

P-16

Návod na obsluhu notebooku

Obnova systému notebooku

Používanie segmentu obnovy

Pomocou segmentu obnovy dokážete rýchlo obnoviť softvér

notebooku do jeho pôvodného prevádzkového stavu. Pred použitím

segmentu pre obnovenie si skopírujte súbory s údajmi (ako

napríklad PST súbory aplikácie Outlook) na diskety alebo sieťovú

mechaniku a poznačte si všetky konfiguračné nastavenia (ako

napríklad sieťové nastavenia).

O segmente pre obnovenie

Segment pre obnovenie predstavuje priestor rezervovaný na

mechanike pevného disku používaný na obnovenie operačného

systému, ovládačov a pomocných programov nainštalovaných vo

vašom notebooku počas výroby.

DÔLEŽITÉ: Nevymažte segment s názvom “RECOVERY”.

Segment pre obnovenie bol

vytvorený počas výroby a

v prípade jeho vymazania

užívateľom ho nie je možné

obnoviť. Ak máte problémy

s procesom obnovenia,

zoberte svoj notebook do autorizovaného servisného strediska

spoločnosti ASUS.

Používanie segmentu pre obnovenie:
1. Počas reštartovania stlačte [F9].
2. Stlačte [Enter], aby ste mohli vybrať nastavenie pre Windows

[EMS Enabled].

3.

Zvoľte jazyk pre obnovu a kliknite na alej.

4. Prečítajte si obrazovku „ASUS Preload Wizard (Sprievodca

predbežným zavedením ASUS)“ a kliknite na Next

(Nasledujúci).

5. Zvoľte možnosť pre segment a kliknite na Next (Nasledujúci).

Voľby pre segment:

Obnovenie Windows iba v rámci prvého segmentu.

Touto voľbou dôjde k vymazaniu prvého segmentu, pričom

budete môcť ostatné segmenty zachovať a vytvoriť nové

segmenty, ako napríklad mechaniku „C“.

Obnovenie Windows v rámci celého pevného disku.

Touto vobou dôjde k vymazaniu všetkých segmentov vášho

pevného disku a vytvorenie nového systémového segmentu

ako je mechanika „C.

background image

Návod na obsluhu notebooku

P-17

Obnovenie Windows v rámci celého pevného disku s dvoma

segmentmi.

Touto vobou dôjde k vymazaniu všetkých segmentov pevného

disku a vytvoreniu dvoch nových segmentov „C“ (40%) a „D“ (60 %).

6. Pre dokončenie procesu obnovenia postupujte podľa krokov na

obrazovke.

Aktualizované ovládače a pomocné programy nájdete na

stránke www.asus.com.

Používanie DVD pre obnovenie

(na vybraných modeloch)

Vytvorenie DVD pre obnovenie:

1. Na pracovnej ploche Windows dvakrát kliknite na ikonu AI

Recovery Burner (Napaľovačka pre obnovu AI).

2. Do optickej mechaniky vložte prázdne zapisovateľné DVD

a kliknutím na

Start (Štart) začnite s vytváraním DVD pre

obnovenie.

3. Počas procesu

vytvárania DVD

pre obnovenie

dodržiavajte

pokyny na obrazovke.

Na vytvorenie DVD obnovy si pripravte dostatočné množstvo

zapisovateľných DVD.

DÔLEŽITÉ! Externú mechaniku sekundárneho pevného disku

vyberte skôr než ste v rámci svojho notebooku vykonali obnovu

systému. Podľa spoločnosti Microsoft môže dôjsť k strate

dôležitých údajov, a to v prípade nastavenia systému Windows

na nesprávnej mechanike pevného disku, alebo v prípade

naformátovania nesprávneho segmentu mechaniky.

background image

P-18

Návod na obsluhu notebooku

Používanie DVD pre obnovenie:
1. Do optickej mechaniky vložte DVD pre obnovenie. Je potrebné,

aby bol notebook zapnutý.

2. Notebook reštartujte a počas zavádzania operačného systému

stlačte <Esc> a pomocou šípky smerujúcej nadol zvoľte optickú

mechaniku (môže byť označená ako “CD/DVD”). Následne

stlačte <Enter>, čím dôjde k zavedeniu systému z DVD pre

obnovenie.

3. Pre začatie obnovy obrazu zvoľte OK.
4. Pre potvrdenie obnovy systému zvoľte

OK.

Obnovou dôjde k prepísaniu vášho pevného disku. Pred

obnovou systému sa preto postarajte o zálohovanie dôležitých

údajov.

5. Pri dokončovaní procesu obnovy sa treba pridržiavať pokynov

na obrazovke.

UPOZORNENIE: Počas procesu obnovovania DVD pre obnovenie

z mechaniky nevyberajte (ani ak by ste boli na to vyzvaní). V

opačnom prípade budú segmenty nepoužíteľné.

Počas vykonávania obnovy systému k notebooku pripojte

sieťový adaptér. Nestabilný prívod elektrickej energie môže

spôsobiť zlyhanie obnovy.

Aktualizované ovládače a pomocné programy nájdete na

stránke www.asus.com .

background image

Návod na obsluhu notebooku

P-19

Informácie o DVD-ROM mechanike

Notebook sa dodáva s voliteľnou DVD-ROM mechanikou, alebo s

CD-ROM mechanikou. Aby ste mohli sledovať DVD tituly, je potrebné

nainštalovať vlastný softvér DVD prehrávača. Voliteľný softvér DVD

prehrávača je možné zakúpiť spolu s týmto notebookom. DVD-ROM

mechanika umožňuje prehrávanie CD aj DVD diskov.

Regionálne informácie týkajúce sa prehrávania

Prehrávanie filmových DVD titulov obsahuje dekódovanie MPEG2

videa, digitálneho AC3 zvuku a rozšifrovanie obsahu chráneného

CSS. CSS (niekedy sa nazýva ochranou kópie) je názov daný schéme

ochrany obsahu, ktorú prijal filmársky priemysel, aby takto uspokojil

potrebu ochrany pred neoprávneným kopírovaním obsahu.
Hoci existuje mnoho pravidiel schém uvalených na osoby udeľujúce

licenciu CSS, jedno pravidlo, ktoré je najdôležitejšie, sa týka obmedzení

prehrávania založených na regionalizovanom obsahu. Aby sa pomohlo

výrobe zemepisne diferencovaných filmov, DVD video tituly sa vyrábajú

pre špecifické zemepisné regióny, ktoré sú definované v odseku

“Definície regiónov”. Zákony o autorských právach vyžadujú, aby

všetky DVD filmy boli obmedzené pre určitý región (zvyčajne kódované

pre región, v ktorom sú predávané). Pokiaľ obsah DVD filmu môže

byť otvorený pre viac regiónov, pravidlá schémy CSS vyžadujú, aby

akýkoľvek systém, ktorý dokáže prehrávanie obsahu zakódovaného

pomocou CSS, dokázal prehrávať iba jeden región.

Nastavenie regiónu je možné pomocou softvéru prehliadača

zmeniť maximálne päť krát. Pri ďalšom pokuse o zmenu regiónu

bude možné prehrávať DVD filmy pre posledné nastavenie

regiónu. Ďalšiu zmenu kódu regiónu bude možné vykonať

formou výrobného obnovenia nastavení. Toto však nie je

zahrnuté do záruky. Ak je potrebné obnovenie nastavení,

náklady na prepravu a obnovenie nastavení bude znášať

užívateľ.

background image

P-20

Návod na obsluhu notebooku

Definície regiónov

Región 1
Kanada, USA, teritoriálne územia USA

Región 2

Česká republika, Egypt, Fínsko, Francúzsko, Nemecko, krajiny

Perzského zálivu, Maďarsko, Island, Irán, Irak, Írsko, Taliansko,

Japonsko, Holandsko, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Saudská Arábia,

Škótsko, Južná Afrika, Španielsko, Švédsko, Švajčiarsko, Sýria, Turecko,

Veľká Británia, Grécko, bývalé republiky Juhoslávie, Slovensko

Región 3
Barma, Indonézia, Južná Kórea, Malajzia, Filipíny, Singapur, Tchajvan,

Thajsko, Vietnam

Región 4
Austrália, Karibik (okrem teritoriálnych území USA), Stredná Amerika,

Nový Zéland, Tichomorské ostrovy, Južná Amerika

Región 5
SNŠ, India, Pakistan, zvyšok Afriky, Rusko, Severná Kórea

Región 6
Čína

background image

Návod na obsluhu notebooku

P-21

Informácie o Blu-ray ROM mechanike

(na vybraných modeloch)

Definície regiónov

Región A
Krajiny Severnej, Strednej a Južnej Ameriky a ich teritóriá; Taiwan,

Hong Kong, Macao, Japonsko, Kórea (Južná a Severná), krajiny

Juhovýchodnej Ázie a ich teritóriá.
Región B
Krajiny Európy, Afriky a Juhozápadnej Ázie a ich teritóriá; Austrália a

Nový Zéland.
Región C
Krajiny Strednej a Južnej Ázie, Východnej Európy a ich teritóriá; Čína

a Mongolsko.

Viac informácií nájdete na webovej stránke venovane diskom

Blu-ray na adrese www.blu-raydisc.com/en/Technical/FAQs/Blu-

rayDsicforVideo.html.

background image

P-22

Návod na obsluhu notebooku

Zhoda interného modemu

Notebook s modelom interného modemu je v zhode s JATE

(Japonsko), FCC (USA, Kanada, Kórea, Taiwan) a CTR21. Interný

modem bol schválený v súlade s Rozhodnutím Rady 98/482/ES

pre paneurópske pripojenie k verejnej komutovanej telefónnej

sieti (PSTN) pomocou pripojenia jedným terminálom. Predsa len

však kvôli rozdielom medzi jednotlivými PSTN v rôznych krajinách,

schválenie samo osebe neposkytuje bezvýhradné zaistenie

úspešnej činnosti na každom koncovom bode siete PSTN. V prípade

problémov by ste sa mali v prvom rade spojiť s dodávateľom

zariadenia.

Prehľad

4. augusta 1998 bolo v Oficiálnom vestníku ES publikované

Rozhodnutie Európskej rady týkajúce sa CTR 21. CTR 21 sa uplatňuje

v prípade všetkých nie hlasových koncových zariadení s vytáčaním

DTMF, ktoré sa nebudú pripájať k analógovej sieti PSTN (verejná

komutovaná telefónna sieť).
CTR 21 (Spoločné technické nariadenie) týkajúce sa požiadaviek

na príslušenstvo, a to pre pripojenie koncových zariadení (okrem

koncových zariadení podporujúcich službu hlasového telefonovania

pomocou počítača) k analógovým verejným komutovaným

telefónnym sieťam, v rámci ktorých sa adresovanie siete, ak je

poskytnutá, vykoná prostredníctvom multifrekvenčného signálu s

duálnym tónom.

Vyhlásenie o zhode siete

Vyhlásenie, ktoré urobí výrobca voči notifikovanému orgánu a

predajcovi: „Toto vyhlásenie označí siete, pre použitie v ktorých

bolo zariadenie navrhnuté a akékoľvek notifikované siete, v spojení

s ktorými môže mať zariadenie problémy s komunikáciou v rámci

prepojených systémov.“

background image

Návod na obsluhu notebooku

P-23

Vyhlásenie o zhode siete

Vyhlásenie, ktoré urobí výrobca voči užívateľovi: „Toto vyhlásenie

označí siete, pre použitie v ktorých bolo zariadenie navrhnuté

a akékoľvek notifikované siete, v spojení s ktorými môže mať

zariadenie problémy s komunikáciou v rámci prepojených

systémov.“ Výrobca pridá aj vyhlásenie, z ktorého bude jasné,

kedy kompatibilita siete závisí na fyzických nastaveniach a na

nastaveniach softvérových prepínačov. Taktiež odporučí užívateľovi

spojiť sa s predajcom v prípade ak uvažuje s používaním zariadenia v

rámci inej siete.“
Notifikovaný orgán CETECOM doteraz na základe CTR 21 vydal

niekoľko paneurópskych schválení. Výsledkom sú prvé európske

modemy, v prípade ktorých nie sú v jednotlivých krajinách Európy

potrebné regulačné schválenia.

Nie hlasové zariadenia

Telefónne odkazovače a hlasité telefónne prístroje prichádzajú

do úvahy podobne, ako aj modemy, faxy, automatické cieľové

číselníky a poplašné systémy. Vyňaté sú zariadenia, v prípade

ktorých je koncová kvalita hovoru riadené nariadeniami (napríklad

mikrotelefóny a v niektorých krajinách aj bezdrôtové telefóny).

background image

P-24

Návod na obsluhu notebooku

V tabuľke sú uvedené krajiny, na ktoré sa vzťahuje norma

CTR21.

Krajina

Vzťahuje sa

Viac testovania

Rakúsko

1

Áno

Nie

Belgicko

Áno

Nie

Česká republika

Nie

Nevzťahuje sa

Dánsko

1

Áno

Áno

Fínsko

Áno

Nie

Francúzsko

Áno

Nie

Nemecko

Áno

Nie

Grécko

Áno

Nie

Maďarsko

Nie

Nevzťahuje sa

Island

Áno

Nie

Írsko

Áno

Nie

Taliansko

Ešte sa prejednáva

Ešte sa prejednáva

Izrael

Nie

Nie

Lichtenštajnsko

Áno

Nie

Luxembursko

Áno

Nie

Holandsko

1

Áno

Áno

Nórsko

Áno

Nie

Poľsko

Nie

Nevzťahuje sa

Portugalsko

Nie

Nevzťahuje sa

Španielsko

Nie

Nevzťahuje sa

Švédsko

Áno

Nie

Švajčiarsko

Áno

Nie

Veľká Británia

Áno

Nie

background image

Návod na obsluhu notebooku

P-25

Tieto informácie boli prevzaté od CETECOM a boli poskytnuté bez

akejkoľvek zodpovednosti. Aktualizácie tejto tabuľky môžete nájsť

na stránke http://www.cetecom.de/technologies/ctr_21.html
1 Národné požiadavky sa uplatnia iba v prípade, ak smie zariadenie

využívať impulzné vytáčanie (výrobcovia môžu v návode na obsluhu

uviesť, že zariadenie je určené iba pre podporu signalizácie DTFM,

kvôli čomu by boli dodatočné skúšky zbytočné).
V Holandsku sa dodatočné testovanie vyžaduje v prípade sériových

spojení a zariadení s identifikáciou volajúceho.

background image

P-26

Návod na obsluhu notebooku

Vyhlásenia a bezpečnostné prehlásenia

Prehlásenie Amerického federálneho výboru pre

telekomunikácie (FCC)

Toto zariadenie je v súlade s Časťou 15 Pravidiel FCC. Prevádzka

podlieha dvom nasledujúcim podmienkam:

Toto zariadenie nesmie spôsobiť škodlivú interferenciu.

Toto zariadenie musí akceptovať prijatú interferenciu, a to

vrátane interferencie, ktorá môže spôsobiť neželateľnú činnosť.

Toto zariadenie bolo preskúšané a bolo zistené, že je v zhode

s limitnými hodnotami pre digitálne zariadenia triedy B, a to v

súlade s Časťou 15. Pravidiel Amerického federálneho výboru

pre telekomunikácie (FCC). Tieto medzné hodnoty sú navrhnuté

tak, aby poskytovali rozumnú ochranu proti rušivému vplyvu

v bytovej zástavbe. Tento výrobok generuje, využíva a môže aj

vyžarovať energiu s rádiovou frekvenciou, a ak nie je nainštalovaný

a nepoužíva sa v súlade s týmito inštrukciami, môže spôsobovať

škodlivé rušenie rádiovej komunikácie. Neexistuje však žiadna

záruka, že sa pri danej inštalácii nevyskytne takáto interferencia. Ak

toto zariadenie skutočne spôsobí škodlivú interferenciu týkajúcu

sa príjmu rozhlasového a televízneho vysielania, čo sa dá určiť

vypnutím a zapnutím zariadenia, užívateľ sa môže pokúsiť napraviť

interferenciu pomocou jedného alebo viacerých nasledujúcich

opatrení:

Zmeňte orientáciu alebo polohu antény pre príjem.

Zvýšte odstup medzi zariadením a prijímačom.

Pripojte zariadenie do zástrčky v inom obvode než je pripojený

prijímač.

Prekonzultujte túto náležitosť s dodávateľom alebo skúseným

rádiovým alebo televíznym technikom, ktorý Vám pomôže.

VÝSTRAHA! Vyžaduje sa používanie typu tieneného sieťového

kábla, a to kvôli súladu s hodnotami pre emisie, ktoré stanovil

FCC a kvôli tomu, aby sa predišlo interferencii s blízkym

rozhlasovým a televíznym príjmom. Je dôležité používať jedine

dodávaný sieťový kábel. Pre pripojenie I/O zariadení k tomuto

zariadeniu používajte iba tienené káble. Dávajte si pozor, pretože

zmeny alebo úpravy, ktoré neboli jednoznačne schválené

osobou kompetentnou pre zhodu, by mohli mať za následok

zrušenie vášho oprávnenia prevádzkovať zariadenie.

background image

Návod na obsluhu notebooku

P-27

(Pretlač zo Zákonníka federálnych smerníc č.47, časť 15.193, 1993.

Washington DC: Úrad federálneho registra, Správa národných

archívov a záznamov, Tlačiareň vlády USA.)

Prehlásenie FCC s upozornením týkajúcim sa

vystaveniu rádiovej frekvencii (RF)

Upozornenie FCC: Akékoľvek zmeny alebo úpravy, ktoré neboli

jednoznačne schválené osobou zodpovednou za zhodu

by mohli mať za následok zrušenie oprávnenia užívateľa

prevádzkovať zariadenie. “Výrobca prehlasuje, že toto zariadenie

je obmedzené pre používanie v rámci kanálu 1 až 11 v rámci

frekvencie 2,4 GHz, a to prostredníctvom špecifikovaného

mikroprogramového vybavenia regulovaného v USA.”

Toto zariadenie je v súlade s limitmi FCC na dobu ožiarenia

stanovenou pre nekontrolované okolité prostredie. Ak chcete

dodržať požiadavky kladené na limity FCC RF, vyvarujte sa počas

prenosu priameho kontaktu s prenosovou anténou. Koncový

užívateľ musí dodržiavať špecifické prevádzkové pokyny tak, aby

vyhovel dobe stanovenej pre RF.

Vyhlásenie o zhode (R&TTE directive 1999/5/EC)

Tieto položky boli skompletizované a považujú sa za relevantné a

postačujúce:

Základné požiadavky, ako ich stanovuje [Článok 3]

Požiadavky na ochranu zdravia a bezpečnosť, ako ich stanovuje

[Článok 3.1a]

Testovanie elektrickej bezpečnosti podľa normy [EN 60950]

Požiadavky na ochranu týkajúce sa elektromagnetickej

kompatibility, ako ich stanovuje [Článok 3.1b]

Testovanie elektromagnetickej kompatibility podľa noriem [EN

301 489-1] a [EN 301 489-17]

Účinne využitie rádiového spektra, ako ho stanovuje [Článok

3.2]

Sady rádiových testov podľa normy [EN 300 328-2]

background image

P-28

Návod na obsluhu notebooku

Prehlásenie týkajúce sa vystavenia IC žiareniu

platné pre Kanadu

Toto zariadenie spĺňa limity pre vystavenie účinkom IC žiarenia pre

neregulované prostredie. Aby ste zabezpečili zhodu s požiadavkami

pre vystavenie účinkom IC vysokofrekvenčného žiarenia, zabráňte

priamemu kontaktu s anténou vysielača počas doby odosielania

údajov. Koncoví užívatelia musia spĺňať špecifické prevádzkové

pokyny pre zabezpečenie zhody v oblasti vystavenia účinkom

vysokofrekvenčného žiarenia.
Prevádzka podlieha dvom nasledujúcim podmienkam:

Toto zariadenie nesmie spôsobiť škodlivú interferenciu a

Toto zariadenie musí akceptovať akúkoľvek interferenciu, a to

vrátane interferencie, ktorá môže spôsobiť neželateľnú činnosť

zariadenia.

Aby ste zabránili rádiovej interferencii so službami poskytovanými

na základe udelenej licencie (t.j. mobilné satelitné systémy so

spoločným kanálom), je potrebné toto zariadenie používať vo vnútri

a v dostatočnej vzdialenosti od okna, aby sa takto zabezpečilo

maximálne tienenie. Zariadenie (alebo je anténa jeho vysielača),

ktoré je nainštalované vonku podlieha prideleniu licencie.

Označenie CE

Označenie CE pre zariadenia bez bezdrôtovej LAN/Bluetooth

Dodávaná verzia tohto zariadenia vyhovuje požiadavkám smerníc

EHS č. 2004/108/ES „Elektromagnetická kompatibilita“ a č. 2006/95/

ES „Smernica o nízkom napätí“.

Označenie CE pre zariadenia s bezdrôtovou LAN/Bluetooth
Toto zariadenie vyhovuje požiadavkám smernice Európskeho

parlamentu a Komisie č. 1999/5/ES o rozhlasových a

telekomunikačných zariadeniach a vzájomnom uznávaní zhody z 9.

marca 1999.

background image

Návod na obsluhu notebooku

P-29

Kanál pre bezdrôtovú prevádzku pre rôzne

domény

Severná Amerika

2,412-2.462 GHz

Kanál 01 až Kanál 11

Japonsko

2,412-2.484 GHz

Kanál 01 až Kanál 14

Európa ETSI

2,412-2,472 GHz

Kanál 01 až Kanál 13

Vyhradené frekvenčné pásma pre bezdrôtové

spojenia vo Francúzsku

Niektoré časti Francúzska majú vyhradené frekvenčné pásma.

Najhoršie maximálne oprávnené výkony vo vnútri sú:

10mW pre celé pásmo 2,4 GHz (2400 MHz–2483,5 MHz)

100mW pre frekvencie medzi 2446,5 MHz a 2483,5 MHz

Kanály 10 až 13 vrátane pracujú v rozsahu pásma 2446,6 MHz až

2483,5 MHz.

Existuje niekoľko možností pre použitie vonku: Na súkromnom

majetku alebo na súkromnom majetku verejne činných osôb

používanie podlieha procedúre predbežného oprávnenia, ktorú

vykonáva Ministerstvo obrany, pričom maximálny oprávnený

výkon predstavuje 100mW v pásme 2446,5–2483,5 MHz. Vonkajšie

používanie na verejnom majetku nie je dovolené.
V dolu uvedených oblastiach pre celé pásmo 2,4 GHz:

Maximálny oprávnený výkon vo vnútri predstavuje 100mW

Maximálny oprávnený výkon vonku predstavuje 10mW

Oblasti, v ktorých je dovolené používanie pásma 2400 – 2483,5 MHz

s ekvivalentom vyžiareného izotropného výkonu (EIRP) menej ako

100mW vo vnútri a menej ako 10mW vonku:

01 Ain

02 Aisne

03 Allier

05 Hautes Alpes

08 Ardennes 09 Ariège

11 Aude

12 Aveyron

16 Charente

24 Dordogne

25 Doubs

26 Drôme

32 Gers

36 Indre

37 Indre et Loire

background image

P-30

Návod na obsluhu notebooku

41 Loir et Cher

45 Loiret

50 Manche

55 Meuse

58 Nièvre

59 Nord

60 Oise

61 Orne

63 Puy du Dôme

64 Pyrénées Atlantique

66 Pyrénées Orientales

67 Bas Rhin

68 Haut Rhin 70 Haute Saône

71 Saône et Loire

75 Paris

82 Tarn et Garonne

84 Vaucluse

88 Vosges

89 Yonne

90 Territoire de Belfort

94 Val de Marne

Táto požiadavka sa pravdepodobne časom zmení, čo vám umožní

používať svoju kartu pre bezdrôtovú LAN vo väčšom počte oblastí

Francúzska. Najnovšie informácie nájdete na stránke ARET na adrese

(http://www.arcep.fr)

Vaša WLAN karta vyžaruje menej ako 100mW, avšak viac ako

10mW.

background image

Návod na obsluhu notebooku

P-31

Bezpečnostné upozornenia podľa normy UL

Bezpečnostné upozornenia sú požadované normou UL 1459, ktorá

zahŕňa telekomunikačné zariadenia (telefóny), ktoré budú elektricky

pripojené k telekomunikačnej sieti s prevádzkovým napätím proti

zemi, ktoré v špičke nepresiahne 200V, medzi špičkami nepresiahne

300V a efektívna hodnota napätia je 105V, pričom zariadenie bude

nainštalované a používané v súlade s Predpismi o vykonávaní

elektrických inštalácií v USA (NFPA 70).
Pri používaní modemu notebooku je potrebné vždy dodržiavať

bezpečnostné pokyny na zníženie nebezpečenstva požiaru, úrazu

elektrickým šokom a zranenia osôb vrátane nasledovných pokynov:

Notebook nepoužívajte v blízkosti vody, napríklad vane,

nádob na umývanie, kuchynskej výlevky, nádob na pranie

bielizne, v prostredí vlhkého suterénu alebo v blízkosti bazéna.

Notebook nepoužívajte počas búrky s výskytom bleskov. Môže

dôjsť k riziku elektrického šoku spôsobeného bleskom.

Notebook

nepoužívajte v blízkosti unikajúceho plynu.

Bezpečnostné upozornenia sú požadované normou UL 1642, ktorá

zahŕňa primárne (nie nabíjateľné) a sekundárne (nabíjateľné) lítiové

batérie, ktoré sa používajú ako zdroj energie vo výrobkoch. Tieto

batérie obsahujú metalické lítium, zliatinu lítia alebo ión lítia a môžu

obsahovať jeden elektrochemický článok alebo dva elektrochemické

články zapojené sériovo, paralelne alebo kombinovane, pričom

tieto články premieňajú chemickú energiu na elektrickú energiu

prostredníctvom nevratnej alebo vratnej chemickej reakcie.

Batériu notebooku nevhadzujte do ohňa, pretože môže

vybuchnúť. Pozrite si miestne predpisy

týkajúce sa pokynov pre likvidáciu, aby ste takto znížili riziko

poranenia osôb vplyvom požiaru alebo výbuchu.

Nepoužívajte sieťové adaptéry alebo batérie iných zariadení,

aby ste takto znížili riziko poranenia osôb vplyvom požiaru

alebo výbuchu. Používajte iba sieťové adaptéry alebo batérie

certifikované spoločnosťou UL, ktoré dodáva výrobca, alebo

autorizovaní predajcovia.

background image

P-32

Návod na obsluhu notebooku

Bezpečnostná požiadavka týkajúca sa napájania

Výrobky s hodnotami elektrického prúdu do 6A a vážiace viac než

3kg sa musia používať so schválenými sieťovými káblami väčšími

alebo rovnajúcimi sa: H05VV-F, 3G, 0.75mm

2

alebo H05VV-F, 2G,

0.75mm

2

.

Oznámenia ohľadne REACH

Dodržiavajúc regulačný rámec REACH (Registrácia, hodnotenie,

autorizácia a obmedzovanie chemikálií) sme chemické látky používané

v našich výrobkoch uviedli na stránke ASUS REACH na adrese

HYPERLINK http://csr.asus.com/english/REACH.htm.

Upozornenia ohľadne TV tunera

(na vybraných modeloch)

Poznámka k inštalačnému programu pre systém CATV—Káblový

rozvodný systém by mal byť uzemnený podľa ANSI/NFPA 70,

Národného zákona o elektroinštaláciách (NEC), a to podľa časti

820.93 Uzemnenie vonkajšieho vodivého tienenia koaxiálnych

káblov - inštalácia by mala obsahovať pripojenie ochrany

koaxiálneho kábla k zemi pri vstupe do budovy.

background image

Návod na obsluhu notebooku

P-33

Škandinávske upozornenia týkajúce sa lítia

(pre lítium iónové batérie)

CAUTION! Danger of explosion if battery is incorrectly replaced.

Replace only with the same or equivalent type recommended

by the manufacturer. Dispose of used batteries according to the

manufacturer’s instructions. (English)
ATTENZIONE! Rischio di esplosione della batteria se sostituita in

modo errato. Sostituire la batteria con un una di tipo uguale o

equivalente consigliata dalla fabbrica. Non disperdere le batterie

nell’ambiente. (Italian)
VORSICHT! Explosionsgefahr bei unsachgemäßen Austausch der

Batterie. Ersatz nur durch denselben oder einem vom Hersteller

empfohlenem ähnlichen Typ. Entsorgung gebrauchter Batterien

nach Angaben des Herstellers. (German)
ADVARSELI! Lithiumbatteri - Eksplosionsfare ved fejlagtig håndtering.

Udskiftning må kun ske med batteri af samme fabrikat og type. Levér

det brugte batteri tilbage til leverandøren. (Danish)
VARNING! Explosionsfara vid felaktigt batteribyte. Använd

samma batterityp eller en ekvivalent typ som rekommenderas

av apparattillverkaren. Kassera använt batteri enligt fabrikantens

instruktion. (Swedish)
VAROITUS! Paristo voi räjähtää, jos se on virheellisesti asennettu. Vaihda

paristo ainoastaan laitevalmistajan sousittelemaan tyyppiin. Hävitä

käytetty paristo valmistagan ohjeiden mukaisesti. (Finnish)
ATTENTION! Il y a danger d’explosion s’il y a remplacement incorrect

de la batterie. Remplacer uniquement avec une batterie du mêre

type ou d’un type équivalent recommandé par le constructeur.

Mettre au rebut les batteries usagées conformément aux instructions

du fabricant. (French)
ADVARSEL! Eksplosjonsfare ved feilaktig skifte av batteri.

Benytt samme batteritype eller en tilsvarende type anbefalt

av apparatfabrikanten. Brukte batterier kasseres i henhold til

fabrikantens instruksjoner. (Norwegian)

(Japanese)
ВНИМАНИЕ! При замене аккумулятора на аккумулятор иного

типа возможно его возгорание. Утилизируйте аккумулятор в

соответствии с инструкциями производителя. (Russian)

background image

P-34

Návod na obsluhu notebooku

Bezpečnostné informácie týkajúce sa optickej

mechaniky
Bezpečnostné informácie týkajúce sa lasera

Interné alebo externé optické mechaniky predávané spolu s týmto

notebookom sú vybavené LASEROVÝM VÝROBKOM TRIEDY 1.

Klasifikácie laseru nájdete v slovníku na konci tohto návodu na

obsluhu.

VÝSTRAHA: Vykonávanie nastavení alebo vykonávanie postupov,

ktoré sú v rozpore s tými, ktoré sú uvedené v návode na obsluhu,

môže mať za následok rizikové vystavenie účinkom lasera.

Nepokúšajte sa optickú mechaniku rozmontovať. Kvôli vlastnej

bezpečnosti prenechajte servisné činnosti týkajúce sa optickej

mechaniky autorizovaným poskytovateľom servisných služieb.

Výstražný štítok pre servis

VÝSTRAHA: PO OTVORENÍ DOCHÁDZA K NEVIDITEĽNÉMU

VYŽAROVANIU LASERA. NEPOZERAJTE DO ZVÄZKU LÚČOV ANI

SA NEPOZERAJTE PRIAMO DO OPTICKÝCH PRÍSTROJOV.

Nariadenia Strediska pre prístroje a rádiologické

zdravotníctvo (CDRH)

Stredisko pre prístroje a rádiologické zdravotníctvo (CDRH) Úradu

pre kontrolu potravín a liekov USA zaviedlo 2. augusta 1976

nariadenia týkajúce sa laserových výrobkov. Tieto nariadenia sa

vzťahujú na laserové výrobky vyrobené po 1. auguste 1976. Zhoda je

povinná pre výrobky predávané v USA.

VÝSTRAHA: Používanie ovládacích prvkov, nastavení, alebo

používanie postupov iných ako sú tie, ktoré sú uvedené v tomto

návode, alebo v návode na inštaláciu laserového výrobku, môže

viesť k riziku vystavenia sa účinkom nebezpečného žiarenia.

background image

Návod na obsluhu notebooku

P-35

Oznam o výrobku spoločnosti Macrovision

Corporation

Súčasťou tohto výrobku je technológia ochrany autorských práv,

na ktorú sa vzťahuje ochrana technických riešení obsiahnutá v

určitých patentoch USA a iných právach duševného vlastníctva

vlastnených spoločnosťou Macrovision Corporation a inými

vlastníkmi práv. Použitie tejto technológie ochrany autorských práv

musí byť autorizované spoločnosťou Macrovision Corporation a je

určené pre domáce a iné obmedzené použitie s výnimkou prípadov

autorizovaných spoločnosťou Macrovision Corporation. Vratná

technická údržba alebo rozoberanie je zakázané.

Upozornenie o povrchovej úprave

DÔLEŽITÉ! Na zabezpečenie elektrickej izolácie a zachovanie

elektrickej bezpečnosti bola použitá povrchová úprava s cieľom

izolovať hlavnú časť notebooku, okrem bokov, kde sa nachádzajú

porty vstupov a výstupov.

Prevencia pred stratou sluchu

Aby sa zabránilo možnému poškodeniu sluchu,

nepočúvajte pri vysokých úrovniach hlasitosti po dlhšiu

dobu.

background image

P-36

Návod na obsluhu notebooku

Schválenie podľa CTR 21

(pre notebook so zabudovaným modemom)

Danish

Dutch

English

Finnish

French

German

Greek

Italian

Portuguese

background image

Návod na obsluhu notebooku

P-37

Spanish

Swedish

background image

P-38

Návod na obsluhu notebooku

Výrobok, ktorý vyhovuje požiadavkám programu ENERGY STAR

ENERGY STAR je společný program americké

Agentury pro ochranu životního prostředí a

amerického ministerstva energetiky, který nám

všem pomáhá ušetřit a zároveň chránit životní

prostředí díky energeticky úsporným výrobkům a

postupům.

Všechny produkty společnosti ASUS označené logem ENERGY STAR

vyhovují standardu ENERGY STAR a funkce řízení spotřeby je u

nich povolena ve výchozím nastavení.Tento monitor a pocítac jsou

automaticky nastaveny na prechod do režimu spánku po 15 a 30

minutách necinnosti uživatele. Počítač probudíte klepnutím myši

nebo stiskem libovolné klávesy na klávesnici.
Podrobné informace o řízení spotřeby a jeho přínosu pro

životní prostředí najdete na stránkách http://www.energy.gov/

powermanagement. Na stránkách http://www.energystar.gov dále

najdete podrobnosti o společném programu ENERGY STAR.

Program Energy Star NENÍ podporován v produktech s

operacními systémy Freedos a Linux.

Ekologický štítek Evropské Unie

Tento notebook byl oceněn štítkem s květem EU, což znamená, že

tento produkt má následující vlastnosti:
1. Snížená spotřeba energie během používání a v pohotovostním

režimu.

2. Omezené použití jedovatých těžkých kovů.
3. Omezené použití látek škodlivých pro životní prostředí a pro

zdraví.

4. Omezené použití přírodních zdrojů prostřednictvím podpory recyklace.
5. Navržený pro jednoduché aktualizace a dlouhou životnost,

pokud budou požívány kompatibilní náhradní díly, jako jsou

baterie, zdroje, klávesnice, paměť, a jestli je dostupná CD

mechanika nebo DVD mechanika.

6. Omezené vytváření pevného odpadu prostřednictvím odběru

použitých produktů.

Další informace o štítku s květem EU najdete na domovské stránce

ekologického štítku Evropské Unie: http://www.ecolabel.eu.

background image

Návod na obsluhu notebooku

P-39

Vyhlásenie zhody so svetovými nariadeniami

ohľadne ochrany životného prostredia

Spoločnosť ASUS počas realizovania návrhu a výroby svojich

výrobkov dodržiava koncept „zeleného“ dizajnu a zabezpečuje,

že počas každej fázy životného cyklu výrobku značky ASUS sú

dodržiavané svetové nariadenia ohľadne ochrany životného

prostredia. Okrem toho spoločnosť ASUS zverejňuje na základe

požiadaviek nariadení patričné informácie.
Viac informácií o zverejnení informácií spoločnosti ASUS na základe

požiadaviek nariadení nájdete na stránke http://csr.asus.com/

english/Compliance.htm:
Vyhlásenia o materiáloch pre Japonsko - JIS-C-0950

REACH SVHC - EÚ

RoHS - Kórea

Švajčiarske zákony o energiách

Recyklačný program ASUS / Služby spätného

prevzatia výrobkov

Programy recyklovania a vrátenia výrobkov spoločnosti ASUS

vychádzajú zo záväzkov voči najprísnejším normám pre ochranu

životného prostredia. Veríme, že vám poskytujeme riešenia na

zodpovedné recyklovanie našich výrobkov, ďalších komponentov

ako aj baliacich materiálov. Podrobné informácie o recyklovaní v

rôznych regiónoch si pozrite na internetovej stránke http://csr.asus.

com/english/Takeback.htm.

background image

P-40

Návod na obsluhu notebooku

Informácie o autorských právach

Žiadna časť tohto návodu na obsluhu, a to vrátane výrobkov a

softvéru v ňom popísaných, nesmie byť bez vyjadrenia spoločnosti

ASUSTeK COMPUTER INC. (“ASUS”), a to prostredníctvom písomného

súhlasu kopírovaná, prenášaná, prepisovaná, uložená do pamäte

vyhľadávacieho systému, alebo prekladaná do iného jazyka v

akejkoľvek forme alebo akýmikoľvek prostriedkami, a to okrem

dokumentácie kupujúceho slúžiacej pre potreby zálohovania.
SPOLOČNOSŤ ASUS POSKYTUJE TENTO NÁVOD NA OBSLUHU “TAK

AKO JE”, BEZ ZÁRUKY AKÉHOKOĽVEK DRUHU, ČI UŽ VÝSLOVNEJ

ALEBO ZAHRNUTEJ, VRÁTANE, ALE NIE OBMEDZENE NA ZAHRNUTÉ

ZÁRUKY ALEBO PODMIENKY TÝKAJÚCE SA NEPORUŠENIA,

PREDAJNOSTI ALEBO VHODNOSTI PRE URČITÝ ÚČEL. SPOLOČNOSŤ

ASUS, JEJ RIADITELIA, ÚRADNÍCI, ZAMESTNANCI ALEBO

PREDAJCOVIA NEBUDÚ ZODPOVEDNÍ ZA AKÉKOĽVEK NEPRIAME,

ZVLÁŠTNE, NÁHODNÉ ALEBO VYPLÝVAJÚCE ŠKODY (VRÁTANE ŠKÔD

SPÔSOBENÝCH STRATOU NA ZISKU, STRATOU V OBLASTI

PODNIKATEĽSKÝCH AKTIVÍT A PODOBNE), A TO AJ AK SPOLOČNOSŤ

ASUS BOLA OBOZNÁMENÁ S MOŽNOSŤOU TAKÝCHTO ŠKÔD, KTORÉ

SÚ DÔSLEDKOM CHYBY ALEBO OMYLU V RÁMCI TOHO NÁVODU

ALEBO V RÁMCI VÝROBKU.
Výrobky a firemné označenia, ktoré sa objavujú v tomto návode,

môžu a nemusia byť obchodnými značkami alebo autorskými

právami patričných spoločností a používajú sa iba na označenie

alebo na vysvetľovanie, a to v prospech ich vlastníkov a bez zámeru

ich porušovania.
TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE A INFORMÁCIE, KTORÉ SÚ SÚČASŤOU

TOHTO NÁVODU, SÚ UVEDENÉ IBA PRE INFORMATÍVNE ÚČELY A

MÔŽU BYŤ KEDYKOĽVEK ZMENENÉ BEZ PREDCHÁDZAJÚCEHO

OZNÁMENIA, PRIČOM BY TO NEMALO BYŤ INTERPRETOVANÉ AKO

POVINNOSŤ SPOLOČNOSTI ASUS. SPOLOČNOSŤ ASUS NEPREBERÁ

ZODPOVEDNOSŤ ANI ZA ZÁVÄZKY TÝKAJÚCE SA AKÝCHKOĽVEK

CHÝB ALEBO NEPRESNOSTÍ, KTORÉ SA MÔŽU V RÁMCI TOHTO

NÁVODU VYSKYTNÚŤ, A TO VRÁTANE V NÁVODE POPÍSANÝCH

VÝROBKOV A SOFTVÉRU.

Autorské práva © 2013 ASUSTeK COMPUTER INC. Všetky

práva sú vyhradené.

background image

Návod na obsluhu notebooku

P-41

Obmedzenie zodpovednosti

Môže dôjsť k okolnostiam, kedy kvôli zanedbaniu zo strany

spoločnosti ASUS, alebo kvôli inej

zodpovednosti máte nárok požadovať od spoločnosti náhradu

za škody. V každom takomto prípade, bez ohľadu na východisko,

na základe ktorého ste oprávnení požadovať u spoločnosti Asus

náhradu škôd, je spoločnosť Asus zodpovedná za nie viac, než za

osobné poranenie (vrátane smrti) a škodu na nehnuteľnom majetku

a hnuteľnom osobnom majetku, alebo za akékoľvek skutočné a

priame škody vyplývajúce zo zanedbania alebo zabudnutia splniť

zákonom stanovené povinnosti vyplývajúce z tohto prehlásenia o

záruke, a to do výšky uvedenej zmluvnej ceny každého výrobku.
Spoločnosť ASUS bude zodpovedná za, alebo vás odškodní za

stratu, poškodenia alebo nároky zmluvne ustanovené, alebo

vyplývajúce z porušenia alebo priestupku zo strany spoločnosti

Asus voči tejto záruke.
Táto hranica sa týka aj dodávateľov a predajcov spoločnosti ASUS.

Je to maximum, za ktoré sú spoločnosť ASUS, jej dodávatelia a váš

predajca spoločne zodpovední.
SPOLOČNOSŤ ASUS V ŽIADNOM PRÍPADE NEZODPOVEDÁ ZA

ŽIADNY Z NASLEDUJÚCICH BODOV: (1) ZA POŽIADAVKY TRETEJ

STRANY TÝKAJÚCE SA VAŠICH ŠKÔD; (2) ZA STRATU ALEBO

POŠKODENIE VAŠICH ZÁZNAMOV ALEBO ÚDAJOV; ALEBO (3)

ZA ZVLÁŠTNE, NÁHODNÉ ALEBO NEPRIAME ŠKODY ALEBO ZA

AKÉKOĽVEK EKONOMICKY VYPLÝVAJÚCE ŠKODY (VRÁTANE

STRATY ZISKU ALEBO ÚSPOR), A TO AJ AK BOLI SPOLOČNOSŤ

ASUS, JEJ DODÁVATELIA ALEBO VÁŠ PREDAJCA O TÝCHTO

MOŽNOSTIACH INFORMOVANÍ.

Servis a podpora

Navštívte našu viacjazyčnú stránku na adrese http://support.asus.com

background image

P-42

Návod na obsluhu notebooku

EC Declaration of Conformity

We, the undersigned,

Manufacturer:

ASUSTeK COMPUTER INC.

Address, City:

4F, No. 150, LI-TE Rd., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN

Country:

TAIWAN

Authorized representative in Europe:

ASUS COMPUTER GmbH

Address, City:

HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN

Country:

GERMANY

declare the following apparatus:

Product name :

Notebook PC

Model name :

N56J,R514J,R501J,G56J

conform with the essential requirements of the following directives:

2004/108/EC-EMC Directive

EN 55022:2010+AC:2011
EN 61000-3-2:2006+A2:2009

EN 55013:2001+A1:2003+A2:2006

EN 55024:2010
EN 61000-3-3:2008
EN 55020:2007+A11:2011

1999/5/EC-R &TTE Directive

EN 300 328 V1.7.1(2006-10)

EN 300 440-1 V1.6.1(2010-08)
EN 300 440-2 V1.4.1(2010-08)
EN 301 511 V9.0.2(2003-03)
EN 301 908-1 V5.2.1(2011-05)
EN 301 908-2 V5.2.1(2011-07)

EN 301 893 V1.6.1(2011-11)

EN 302 544-2 V1.1.1(2009-01)
EN 302 623 V1.1.1(2009-01)
EN 50360:2001
EN 62479:2010
EN 50385:2002

EN 62311:2008

EN 301 489-1 V1.9.2(2011-09)
EN 301 489-3 V1.4.1(2002-08)
EN 301 489-4 V1.4.1(2009-05)
EN 301 489-7 V1.3.1(2005-11)
EN 301 489-9 V1.4.1(2007-11)
EN 301 489-17 V2.2.1(2012-09)
EN 301 489-24 V1.5.1(2010-09)
EN 302 326-2 V1.2.2(2007-06)
EN 302 326-3 V1.3.1(2007-09)
EN 301 357-2 V1.4.1(2008-11)
EN 302 291-1 V1.1.1(2005-07)
EN 302 291-2 V1.1.1(2005-07)

2006/95/EC-LVD Directive

EN 60950-1 / A12:2011

EN 60065:2002 / A12:2011

2009/125/EC-ErP Directive

Regulation (EC) No. 1275/2008

Regulation (EC) No. 642/2009

Regulation (EC) No. 278/2009

Regulation (EC) No. 617/2013

2011/65/EU-RoHS Directive

Ver. 130816

CE marking

Declaration Date: 20/09/2013

Year to begin affixing CE marking:2013

Position : CEO

Name :

Jerry Shen

Signature :

__________

(EC conformity marking)