ASUS ROG G56JR - Bezpečnostné opatrenia

background image

Bezpečnostné opatrenia

Nasledujúce bezpečnostné opatrenia zvýšia životnosť notebooku.

Postupujte podľa všetkých opatrení a pokynov. Okrem činností

popísaných v manuáli, všetky ostatné servisné činnosti zverte do rúk

kvalifikovanému personálu.

Bezpečnostné upozornenia

týkajúce sa batérie:
Batériu NEVHADZUJTE

do ohňa. Kontakty

NESKRATUJTE. Batériu

NEODPÁJAJTE.

Notebook NENECHÁVAJTE

na svojom lone alebo

akejkoľvek časti svojho tela,

čím zabezpečíte vlastné

pohodlie a zabránite

vystaveniu vysokým

teplotám.

NEVYSTAVUJTE pôsobeniu

prašných alebo špinavých

prostredí. NEPREVÁDZKUJTE

v prípade unikania plynu.

NEVYSTAVUJTE silným

magnetickým ani

elektrickým

poliam.

NEVYSTAVUJTE vplyvom

ani NEPOUŽÍVAJTE pod

vplyvom

kvapalín, dažďa alebo

vlhkosti. Modem

NEPOUŽÍVAJTE počas

búrky s výskytom bleskov.

Panel displeja NESTLÁČAJTE

a ani sa ho NEDOTÝKAJTE.

Neumiestňujte v blízkosti

malých predmetov, ktoré by

mohli zapríčiniť poškrabanie

alebo by mohli vniknúť do

notebooku.

NEUMIESTŇUJTE na

nerovné a nestabilné

pracovné povrchy. V

prípade poškodenia

skrinky vyhľadajte pomoc

servisného strediska.

Na vrchnú časť notebooku

NEUMIESTŇUJTE žiadne

predmety a žiadne

predmety do

notebooku NESTRKAJTE.

Pred čistením odpojte prívod striedavého prúdu a vyberte

batériu (batérie). Notebook utrite čistou celulózovou špongiou

alebo semišovou tkaninou namočenou v roztoku niekoľkých

kvapiek horúcej vody a čistiaceho prostriedku, ktorý nemá

brusné účinky. Prebytočnú vlhkosť odstráňte suchou tkaninou.

background image

8

Návod na obsluhu notebooku

BEZPEČNÉ TEPLOTY:

Tento notebook by sa

mal používať v

prostrediach s teplotou

okolia medzi 5°C (41°F)

až 35°C (95°F).

Notebook, ktorý je

pripojený do elektrickej

siete NEPRENÁŠAJTE a

ani ho NEZAKRÝVAJTE

materiálmi (ako je

napríklad brašna), ktoré

by mohli znížiť obeh

vzduchu.

Notebook NEVYHADZUJTE do komunálneho odpadu.

Tento výrobok bol navrhnutý tak, aby sa zabezpečilo

správne opätovné použitie súčastí a recyklovanie. Symbol

preškrtnutého odpadkového koša na kolieskach znamená,

že výrobok (elektrické alebo elektronické zariadenie a

článková batéria s obsahom ortuti) nie je možné likvidovať

spolu s bežným komunálnym odpadom. Overte si mieste

nariadenia týkajúce sa likvidácie elektronických výrobkov.

Batériu NEVYHADZUJTE do komunálneho odpadu. Symbol

preškrtnutého odpadkového koša na kolieskach znamená,

že batériu by ste nemali likvidovať spolu s komunálnym

odpadom.

VSTUPNÉ HODNOTY:

Pozrite sa na štítok so

vstupnými hodnotami

na spodnej strane

notebooku a uistite

sa, že vami používaný

sieťový adaptér je

v súlade s týmito

hodnotami.

Nesprávna inštalácia

batérie môže spôsobiť

výbuch a poškodenie

notebook.

NEPOUŽÍVAJTE sieťové

káble, príslušenstvo

alebo periférne

zariadenia, ktoré sú

poškodené.

Na povrchu notebooku,

alebo v jeho blízkosti

NEPOUŽÍVAJTE silné

rozpúšťadlá, ako sú

riedidlá, benzín, alebo

ostatné chemikálie.

background image

Návod na obsluhu notebooku

9

Opatrenia pri preprave

Notebook pripravíte na prepravu tak, že ho vypnete a odpojíte

všetky periférne zariadenia, čím zabránite poškodeniu

konektorov (prípojných článkov). Pri vypnutí sa hlava jednotky

pevného disku vtiahne, čím sa zabráni poškriabaniu povrchu

pevného disku počas prepravy. Preto by ste notebook nemali

prepravovať počas doby, kedy je zapnutý. Zatvorte panel displeja a

skontrolujte, že je bezpečne zablokovaný v polohe zatvorenia, čím

ochránite klávesnicu a panel displeja.

DÔLEŽITÉ! K strate lesku povrchu notebooku môže dôjsť v

prípade nesprávnej starostlivosti. Dávajte si pozor, aby ste

povrch notebooku nepoškriabali alebo neotierali.

Upozornenie na akustický tlak
Nadmerný akustický tlak zo slúchadiel alebo náhlavných slúchadiel

môže spôsobiť poškodenie alebo stratu sluchu. Dôležité je vedieť,

že nastavením regulátora hlasitosti alebo vyrovnávača nad strednú

polohu sa môže zvýšiť výstupné napätie zo slúchadiel alebo

náhlavných slúchadiel a tým úroveň akustického tlaku.

Informácie týkajúce sa adaptéra (líši sa podľa zakúpeného

modelu):
Vstupné napätie: 100–240V striedavý prúd
Vstupná frekvencia: 50-60Hz
Menovitý výstupný prúd: 4.74A (90W); 6.32A (120W)
Menovité výstupné napätie: 19V jednosmený prúd

Upozornenie na ventilátor napájaný jednosmerným prúdom
Nezabúdajte, že ventilátor na jednosmerný prúd je pohyblivá súčasť,

ktorá môže byť nebezpečná. Nepribližujte sa telom k pohybujúcim

sa lopatkám ventilátora.

background image

10

Návod na obsluhu notebooku

Upozornenia pre používanie na palubách lietadiel

Ak si želáte svoj notebook používať na palube lietadla, spojte sa

so zastúpením leteckej spoločnosti. Väčšina leteckých spoločností

má zavedené obmedzenia týkajúce sa používania elektronických

zariadení. Väčšina leteckých spoločností povolí používanie

elektronických zariadení v čase medzi vzletom a pristávaním, avšak

nie počas vzletu a pristávania.

DÔLEŽITÉ! Existujú tri hlavné typy zariadení bezpečnosti

letísk: Röntgenové zariadenia (používané v prípade položiek

umiestnených na prepravných pásoch), magnetické detektory

(používané v prípade osôb prechádzajúcich bezpečnostnou

kontrolou) a magnetické snímače (príručné zariadenia

používané v prípade ľudí alebo jednotlivých položiek). Svoj

notebook alebo diskety môžete nechať prejsť cez röntgenové

zariadenia používané na letiskách. Odporúča sa však, aby

ste svoj notebook alebo diskety nenechali prechádzať

magnetickými detektormi alebo magnetickými snímačmi

používanými na letiskách.

Batérie vymieňajte

Ak mienite využívať napájanie batériami, pred dlhou cestou sa

presvedčte, že tieto batérie, ako aj náhradné batérie sú úplne nabité.

Zapamätajte si, že sieťovým adaptérom nabíjate batérie počas doby

jeho pripojenia k sieti a k počítaču. Uvedomte, si, že nabiť batériu

počas doby, kedy sa notebook používa trvá dlhšiu dobu.

Notebook chráňte

Aby ste notebook ochránili pred špinou, vodou, nárazmi alebo

poškriabaním, zakúpte si brašnu určenú na prenášanie.

background image

Návod na obsluhu notebooku

11

Príprava notebooku

Pre používanie notebooku existuje iba niekoľko krátkych pokynov.

Nainštalujte batériu

Pripojte sieťový adaptér striedavého prúdu

1

2

1

3

110V-220V

2

background image

12

Návod na obsluhu notebooku

Otvorenie panela LCD displeja

1. Panel displeja opatrne zdvihnite palcom.
2. Panel displeja pomaly nakloňte dopredu alebo dozadu tak, aby

bol uhol sledovania pre vás pohodlný.

Zapnutie napájania

1. Stlačte a uvoľnite tlačidlo na spodnej strane LCD displeja.
2. Jas LCD nastavte pomocou [Fn]+[F5] alebo [Fn]+[F6].

background image

2

Ch