ASUS ROG G56JR - Atbildības ierobežojums

background image

Atbildības ierobežojums

Apstākļos, kas var rasties ASUS vai citu saistību nepildīšanas

rezultātā, jums ir tiesības pieprasīt no ASUS zaudējumu segšanu.

Tādā gadījumā, neskatoties uz kāda pamata jums ir tiesības pieprasīt

zaudējumu segšanu no ASUS, ASUS ir atbildīgs tikai par fiziskām

traumām (ieskaitot nāvi) un kaitējumu nekustamajam īpašumam un

personīgai materiālajam īpašumam, vai jebkuriem citiem reālajiem

un tiešajiem zaudējumiem, kas radušies šajos Garantijas nosacījumos

noteikto likumīgo pienākumu nepildīšanas rezultātā katra konkrētā

produkta noteiktās līgumcenas apmērā.
ASUS būs atbildīgs vai atlīdzinās jums vienīgi līgumā noteiktos

zaudējumus, kaitējumu vai prasījumus, un šajos Garantijas

nosacījumos noteiktos atlīdzināmos zaudējumus vai pārkāpumus.
Šis ierobežojums attiecas arī uz ASUS piegādātājiem un pārdevēju.

Tā ir ASUS, tā piegādātāju un jūsu pārdevēja maksimālā kolektīvā

atbildība.
ASUS NEKĀDĀ GADĪJUMĀ NEUZŅEMAS ATBILDĪBU PAR SEKOJOŠO:

(1) TREŠĀS PUSES IZVIRZĪTAJIEM PRASĪJUMIEM PRET JUMS PAR

ZAUDĒJUMU SEGŠANU; (2) JŪSU DOKUMENTĀCIJAS VAI DATU

ZAUDĒJUMU VAI BOJĀJUMU; VAI (3) SPECIĀLIEM, NEJAUŠIEM VAI

TIEŠIEM ZAUDĒJUMIEM VAI PAR JEBKURIEM NO EKONOMISKĀS

DARBĪBAS IZRIETOŠIEM ZAUDĒJUMIEM (IESKAITOT PEĻŅAS VAI

UZKRĀJUMU ZAUDĒJUMUS), PAT JA ASUS, TĀ PIEGĀDĀTĀJI VAI JŪSU

PĀRDEVĒJS IR INFORMĒTS PAR ŠĀDU APSTĀKĻU IESPĒJAMĪBU.