ASUS ROG G56JR - Ettevaatusabinõud

background image

Ettevaatusabinõud

Järgmised ettevaatusabinõud pikendavad sülearvuti eluiga. Järgige

kõiki ettevaatusabinõusid ja juhiseid. Kui kasutusjuhendis pole teisiti

märgitud, laske kõik parandustööd teha kvalifitseeritud isikutel.

Ohutusnõuded akule:
ÄRGE visake akut

tulle. ÄRGE lühistage

aku kontakte. ÄRGE

võtke akut koost lahti.

ÄRGE hoidke sülearvutit

süles ega mõnel

kehaosal – kuumaga

kokkupuude võib

tekitada ebamugavust

või vigastusi.

ÄRGE hoidke sülearvutit

määrdunud ega tolmustel

pindadel. ÄRGE kasutage

seadet gaasilekke ajal.

ÄRGE laske akul

kokku puutuda

tugeva magnet- või

elektriväljaga.

ÄRGE kasutage

sülearvutit vihma

käes, vedelike

lähedal ega niiskes

keskkonnas. ÄRGE

kasutage modemit

magnettormide ajal.

ÄRGE vajutage

ega puudutage

ekraanipaneeli. Ärge

hoidke sülearvutit koos

väikeste esemetega, mis

võivad arvutit kriimustada

või selle sisse sattuda.

ÄRGE asetage akut

ebaühtlasele või

ebastabiilsele tööpinnale.

Kui aku ümbris on

kahjustada saanud,

pöörduge teenindusse.

ÄRGE pange

sülearvuti peale ega

sisse esemeid.

OLULINE! Enne puhastamist ühendage vahelduvvoolu toide

lahti ja eemaldage aku(d). Pühkige sülearvutit puhta käsna

või seemisnahast lapiga, mida on niisutatud mittesöövitava

puhastusvahendi ja vähese veega, ning eemaldage liigne niiskus

kuiva lapiga.

background image



Notebook PC kasutusjuhend

OHUTU

TEMPERATUUR:

Seda sülearvutit võib

kasutada ümbritseva

temperatuuri vahemikus

5°C (41°F) kuni 35°C

(95°F).

ÄRGE kandke SISSE

lülitatud sülearvutit

ega katke seda

materjalidega,

mis vähendavad

õhuringlust, näiteks

kandekotiga.

ÄRGE visake sülearvutit olmeprügi hulka. Selle

toote valmistamisel on kasutatud materjale, mis on

korduvkasutatavad ja ümbertöödeldavad. Läbikriipsutatud

ratastega prügikasti sümbol näitab, et toodet (elektrilist

või elektroonilist seadet ning elavhõbedat sisaldavat

nööppatareid) ei tohi olmeprügi hulka visata. Vt kohalikke

elektroonikatoodete kõrvaldamise eeskirju.

ÄRGE visake kasutuselt kõrvaldatud akut olmeprügi hulka.

Läbikriipsutatud ratastega prügikasti sümbol näitab, et akut

ei tohi olmeprügi hulka visata.

TOITEPINGE: Vaadake

sülearvuti põhjal asuvat

silti ja veenduge, et teie

toiteadapter vastab

toitepingele.

Aku ebaõige

paigaldamine võib

põhjustada plahvatuse

või kahjustada

Notebook PC-d.

ÄRGE kasutage

kahjustunud

toitejuhtmeid, lisa- ega

välisseadmeid.

ÄRGE kasutage

sülearvuti pinnal ega

selle lähedal tugevaid

lahusteid, näiteks

vedeldit, benseeni või

muid kemikaale.

background image

Notebook PC kasutusjuhend



Helirõhuga seotud hoiatus

Ülemäärane kõrvaklappide või kuularite helirõhk võib kahjustada

kuulmist või põhjustada kuulmiskadu. Helitugevuse ja ekvalaiseri

liugurid peavad olema keskmises asendis, et vältida kõrvaklappide

või kuularite väljundpinge ja seeläbi ka helirõhu taseme suurenemist.

Alalisvoolu ventilaatoriga seotud hoiatus

Arvestage palun, et alalisvoolu ventilaator on ohtlik liikuv osa;

hoidke end eemal pöörlevatest ventilaatorilabadest.

Adapteri andmed

Sisendpinge: 100-240VAC
Sisendsagedus: 50-60Hz
Nominaalne väljundvool: 4,74A(90W); 6,32A(120W)
Nominaalne väljundpinge: 19VDC

Transpordinõuded

Et sülearvuti transpordiks ette valmistada, lülitage see VÄLJA

ja ühendage konnektorite kahjustamise vältimiseks kõik

välisseadmed lahti. Kui toide VÄLJA lülitatakse, tõmbub

kõvakettaajami pea tagasi, et vältida kettaajami pinna kraapimist

transpordi ajal. Seetõttu ärge sülearvutit transportige, kui selle toide

veel SEES on. Sulgege ekraanipaneel, vajutades selle alla, et kaitsta

klaviatuuri ja ekraani.

ETTEVAATUST! Sülearvuti pind tuhmub kergesti, kui selle eest

ei hoolitseta. Olge arvuti käsitsemisel ettevaatlik, et vältida selle

pealispinna hõõrumist või kriimustamist.

background image

10

Notebook PC kasutusjuhend

Katke sülearvuti kinni

Ostke arvutikott, et kaitsta sülearvutit mustuse, vee, löökide ja

kriimustuste eest.

Akude laadimine

Kui plaanite akutoidet kasutada, laadige kindlasti akuplokk ja

täiendavad akuplokid enne pikematele reisidele minekut. Pidage

meeles, et toiteadapter laadib akut seni, kuni see on ühendatud

arvutiga ja lülitatud toiteallikasse. Pange tähele, et aku laadimine

võtab rohkem aega, kui sülearvutit samaaegselt kasutatakse.

Ettevaatusabinõud lennukis kasutamiseks

Kui soovite oma sülearvutit lennukis kasutada, võtke ühendust

lennufirmaga. Enamik lennufirmadest piirab elektroonikaseadmete

kasutamist. Enamik lennufirmadest lubab elektroonikat kasutada

vaid enne ja pärast õhkutõusmist ja maandumist, mitte nende ajal.

ETTEVAATUST! Lennujaamades on kolm peamist tüüpi

turvaseadmeid: röntgenmasinad (kasutatakse konveierlindil

asuvatel esemetel), magnetdetektorid (kasutatakse

turvakontrolli läbivatel inimestel) ja metalliotsijad (käes hoitavad

seadmed inimeste või üksikute esemete kontrollimiseks). Võite

oma sülearvuti ja disketid läbi lennujaama röntgenmasina

saata. Sellele vaatamata soovitatakse mitte saata sülearvutit ega

diskette läbi lennujaama magnetdetektorite ja vältida nende

kokkupuudet metalliotsijaga.

background image

Notebook PC kasutusjuhend

11