ASUS ROG G56JR - Προφυλάξεις ασφάλειας

background image

Προφυλάξεις ασφάλειας

Οι ακόλουθες� προφυλάξεις� θα αυξήσουν το χρόνο ζωής� του Notebook

PC. Ακολουθείτε όλες� τις� προφυλάξεις� και οδηγίες�. Πέρα από την τήρηση

των οδηγιών που περιγράφονται στο παρόν εγχειρίδιο, απευθυνθείτε για

σέρβις� στο κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό.

Προειδοποίηση

ασφάλειας� μπαταριών:
ΜΗΝ πετάτε την

μπαταρία σε φωτιά.

ΜΗΝ βραχυκυκλώνετε

τις� επαφές�. ΜΗΝ

αποσυναρμολογείτε τη

μπαταρία.

ΜΗΝ αφήνετε το

Notebook PC στα πόδια

σας� ή σε άλλο μέρος�

του σώματός� σας� για

να αποφύγετε πιθανή

δυσφορία ή τραυματισμό

από την έκθεση στη

θερμότητα.

ΜΗΝ εκθέτετε σε

βρώμικα ή σκονισμένα

περιβάλλοντα. ΜΗΝ το

λειτουργείτε κατά τη

διάρκεια διαρροής� αερίου.

ΜΗΝ εκθέτετε σε ισχυρά

μαγνητικά ή ηλεκτρικά

πεδία.

ΜΗΝ το εκθέτετε ή το

χρησιμοποιείτε κοντά σε

υγρά, βροχή, ή υγρασία.

ΜΗΝ χρησιμοποιείτε το

μόντεμ κατά τη διάρκεια

ηλεκτρικής� καταιγίδας�.

ΜΗΝ πιέζετε ή αγγίζετε

την οθόνη. Μην

τοποθετείτε μαζί με μικρά

αντικείμενα που μπορεί

να προκαλέσουν αμυχές�

ή να εισχωρήσουν στο

Notebook PC.

ΜΗΝ τοποθετείτε σε

ανώμαλη ή ασταθή

επιφάνεια εργασίας�.

Πηγαίνετε για σέρβις�

αν το περίβλημα έχει

τραυματιστεί.

ΜΗΝ τοποθετείτε ή

ρίχνετε αντικείμενα

πάνω και μην σπρώχνετε

αντικείμενα μέσα στο

Notebook PC.

Αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας� ρεύματος� AC

και αφαιρέστε τους� συσσωρευτές� πριν το καθάρισμα.

Καθαρίστε το Notebook PC με ένα καθαρό σφουγγάρι

από κυτταρίνη ή ύφασμα σαμοά που έχετε βρέξει σε

διάλυμα απορρυπαντικού που δεν προκαλεί τριβή και

μερικές� σταγόνες� ζεστού νερού και απομακρύνετε κάθε

παραμένουσα υγρασία με ένα στεγνό πανί.

background image

8

Εγχειρίδιο χρήσης� φορητού υπολογιστή

ΘΕΡΜΟΚΡ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ:

Το παρόν Notebook

PC πρέπει να

χρησιμοποιείται μόνο

σε περιβάλλοντα με

θερμοκρασίες� μεταξύ

��°C (5�°F) και �5°C

(95°F)

ΜΗΝ μεταφέρετε

ή καλύπτετε το

Notebook PC που είναι

ενεργοποιημένο με

οποιοδήποτε υλικό που

θα μειώσει τη ροή του

αέρα όπως� μια τσάντα

μεταφοράς�.

ΜΗΝ αποθέτετε το Notebook PC στα απορρίμματα του δήμου

της� περιοχής� σας�. Αυτή η συσκευή έχει σχεδιαστεί για να

επιτρέπει τη σωστή επαναχρησιμοποίηση των τμημάτων

και την ανακύκλωση. Το σύμβολο του διαγραμμένου

σκουπιδοτενεκέ δηλώνει πως� το προϊόν (ηλεκτρική,

ηλεκτρονική συσκευή και κυψέλη μπαταρίας� που περιέχει

μόλυβδο) δε θα πρέπει να διατίθενται μαζί με τα δημοτικά

απορρίμματα. Ελέγξτε τους� τοπικούς� κανονισμούς� απόθεσης�

απορριμμάτων ηλεκτρονικών προϊόντων.

ΜΗΝ απορρίψετε τη μπαταρία με τα δημοτικά απόβλητα. Το

σύμβολο του διαγραμμένου σκουπιδοτενεκέ δηλώνει πως�

η μπαταρία δε θα πρέπει να διατίθενται μαζί με τα δημοτικά

απορρίμματα.

ΠΑΡΟΧΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ:

Ανατρέξτε στην ετικέτα

που βρίσκεται στο κάτω

μέρος� του Notebook PC

και σιγουρευτείτε ότι ο

προσαρμογέας� ρεύματος�

που χρησιμοποιείτε

συμμορφώνεται με το

ρυθμό παροχής� ενέργειας�.

Η μη σωστή

εγκατάσταση της�

μπαταρίας� μπορεί να

προκαλέσει έκρηξη και

ζημία στο Notebok PC.

ΜΗ χρησιμοποιήσετε

κατεστραμμένα

καλώδια τροφοδοσίας�,

εξαρτήματα ή άλλα

περιφερειακά.

ΜΗ χρησιμοποιείτε

ισχυρούς� διαλύτες�,

όπως� διαλυτικά, βενζίνη

ή άλλα χημικά πάνω ή

κοντά στην επιφάνεια.

background image

Εγχειρίδιο χρήσης� φορητού υπολογιστή

9

Προφυλάξεις Μεταφοράς

Για να προετοιμάσετε το Notebook PC για μεταφορά, πρέπει να

το απενεργοποιήσετε και να αποσυνδέσετε όλα τα εξωτερικά

περιφερειακά για να προλάβετε πιθανή ζημιά στα βύσματα.

Η κεφαλή του οδηγού σκληρού δίσκου αποσύρεται με την

απενεργοποίηση για να προληφθούν αμυχές� της� επιφάνειας� του

σκληρού δίσκου κατά τη μεταφορά. Επομένως�, δεν πρέπει να

μεταφέρετε το Notebook PC όταν είναι ενεργοποιημένο. Κλείστε

την οθόνη και ελέγξτε ότι έχει ασφαλίσει στην κλειστή θέση για

προστασία του πληκτρολόγιου και της� οθόνης�.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! Η επιφάνεια του Notebook PC θαμπώνει εύκολα

αν δεν ληφθεί η κατάλληλη φροντίδα. Προσέχετε ώστε να μην

τρίβονται ή ξύνονται οι επιφάνειες� του Notebook PC.

Προειδοποίηση πίεσης ήχου
Μην αφήνετε τον φορητό σας� υπολογιστή ή τον μετασχηματιστή

να λειτουργούν με τη βάση να εδράζεται απευθείας� επάνω σε

εκτεθειμένο δέρμα για παρατεταμένες� χρονικές� περιόδους�. Η

επιφανειακή θερμοκρασία της� βάσης� θα αυξηθεί κατά τη διάρκεια

της� κανονικής� λειτουργίας�, ιδιαιτέρως� όταν υπάρχει AC ρεύμα.

Η συνεχής� επαφή με εκτεθειμένο δέρμα μπορεί να προκαλέσει

ενόχληση ή έγκαυμα.
Προειδοποίηση ΣΡ ανεμιστήρα
Προειδοποίηση: Να σημειωθεί ότι ο ανεμιστήρας� DC είναι

ένα κινούμενο εξάρτημα το οποίο μπορεί να είναι επικίνδυνο,

διατηρείτε το σώμα σας� μακριά από τις� μετακινούμενες� λεπίδες� του

ανεμιστήρα.
Προσαρμογέας Πληροφορίες
Τάση εισόδου: ���-�4�Vac

: ���-�4�Vac

Συχνότητα εισόδου: 5�-6�H�

: 5�-6�H�

Βαθμονόμηση ρεύματος� εξόδου: 4.74A (9�W)�� 6.��A (���W)

4.74A (9�W)�� 6.��A (���W)

Βαθμονόμηση τάσης� εξόδου:�9Vdc

�9Vdc

background image

��

Εγχειρίδιο χρήσης� φορητού υπολογιστή

Προφυλάξεις στο Αεροπλάνο

Επικοινωνήστε με την αεροπορική εταιρία σας� αν θέλετε να

χρησιμοποιήσετε το Notebook PC μέσα στο αεροπλάνο. Οι

περισσότερες� αεροπορικές� εταιρίες� θέτουν περιορισμούς� στη

χρήση ηλεκτρονικών συσκευών. Οι περισσότερες� αεροπορικές�

εταιρίες� επιτρέπουν τη χρήση μόνο μεταξύ και όχι κατά τη διάρκεια

απογειώσεων και προσγειώσεων.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! Υπάρχουν τρεις� κύριοι τύποι εξοπλισμού

ασφάλειας� αεροδρομίων: Οι συσκευές� ακτίνων-Χ

(χρησιμοποιούνται σε αντικείμενα που τοποθετούνται στους�

ταινιόδρομους�), μαγνητικούς� ανιχνευτές� (χρησιμοποιούνται

σε ανθρώπους� που περπατάνε στους� ελέγχους� ασφάλειας�) και

μαγνητικές� ράβδοι (συσκευές� χειρός� που χρησιμοποιούνται σε

ανθρώπους� ή ανεξάρτητα αντικείμενα). Μπορείτε να περάσετε

το Notebook PC και δισκέττες� από έλεγχο μηχανημάτων με

ακτίνες�-Χ. Όμως�, συνιστάται να μην περνάτε το Notebook

PC σας� ή δισκέττες� μέσα από μαγνητικούς� ανιχνευτές� του

αεροδρομίου ή να το εκθέτετε σε μαγνητικές� ράβδους�.

Κάλυψη του Notebook PC σας

Προμηθευτείτε τσάντα μεταφοράς� για να προστατεύσετε το

Notebook PC από βρωμιά, νερό, χτυπήματα και αμυχές�.

Φόρτιση των Μπαταριών σας

Αν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε ενέργεια από τη μπαταρία,

σιγουρευτείτε ότι έχετε φορτίσει το συσσωρευτή και κάθε

επιπλέον συσσωρευτή πριν πάτε μακρινό ταξίδι. Θυμηθείτε ότι ο

προσαρμογέας� ρεύματος� φορτίζει τη μπαταρία μόνο όταν είναι

συνδεδεμένος� στον υπολογιστή και σε μια πηγή ρεύματος� AC.

Λάβετε υπόψη ότι χρειάζεται πολύ περισσότερος� χρόνος� για να

φορτίσετε τη μπαταρία όταν το Notebook PC χρησιμοποιείται.

background image

Εγχειρίδιο χρήσης� φορητού υπολογιστή

��