Βοήθεια ASUS ROG G56JR

background image

Εγχειρίδιο χρήσης

φορητού υπολογιστή

Οκτώβριος� ����

����

GK87�8

background image

Εγχειρίδιο χρήσης� φορητού υπολογιστή

Πίνακας Περιεχομένων

1. Εισαγωγή στο Notebook PC

Σχετικά με το παρόν εγχειρίδιο ..................................................................... 6
Σημειώσεις� για το εγχειρίδιο .......................................................................... 6
Προφυλάξεις� ασφάλειας� .................................................................................. 7
Προετοιμασία του Notebook PC σας� ........................................................��

2. Γνωριμία με τα εξαρτήματα

Πάνω όψη............................................................................................................�4
Κάτω όψη ............................................................................................................�7
Δεξιά όψη ............................................................................................................�9
Αριστερή όψη ....................................................................................................��
Πίσω όψη .............................................................................................................��
Μπροστινή όψη ................................................................................................��
Σύνδεση του υπογούφερ ..............................................................................�4

3. Αρχική θέση σε λειτουργία

Σύστημα Ρεύματος� ..........................................................................................�6

Χρήση ρεύματος� AC ......................................................................................�6
Χρήση ρεύματος� της� μπαταρίας� ...............................................................�8
Φροντίδα της� μπαταρίας� .............................................................................�9
Ενεργοποίηση του Notebook PC ..............................................................��
Αυτο-διάγνωση ενεργοποίησης� (POST) .................................................��
Έλεγχος� της� ισχύος� της� μπαταρίας� ...........................................................��
Φόρτιση του Συσσωρευτή ..........................................................................��
Επιλογές� Ισχύος� ...............................................................................................�4
Λειτουργίες� Διαχείρισης� Ισχύος�.................................................................�6
Αναμονή και Αδρανοποίηση ......................................................................�6
Έλεγχος� Θερμικής� Ισχύος� ............................................................................�8

Ειδικές� λειτουργίες� πληκτρολόγιου ...........................................................�9

Έγχρωμα Πλήκτρα Άμεσης� Πρόσβασης� (Hot Keys)
(σε επιλεγμένα μοντέλα) ..............................................................................�9
Πλήκτρα Microsoft Windows ......................................................................4�
Κουμπιά Ελέγχου Πολυμέσων (σε επιλεγμένα μοντέλα) ..................4�

Διακόπτες� και ενδείξεις� κατάστασης� ........................................................44

background image

Εγχειρίδιο χρήσης� φορητού υπολογιστή

Διακόπτες� ..........................................................................................................44
Ενδείξεις� Κατάστασης� ...................................................................................45

Χρησιμοποιώντας� το Άμεσο πλήκτρο .......................................................47

Χρήση του Άμεσου πλήκτρου για πρώτη φορά ..................................47

4. Χρήση του Notebook PC

Διάταξη Κατάδειξης� ........................................................................................5�

Χρήση του touchpad.....................................................................................5�
Απεικονίσεις� χρήσης� Touchpad .................................................................54
Φροντίδα του touchpad...............................................................................56
Αυτόματη απενεργοποίηση του touchpad ...........................................57

Διατάξεις� Αποθήκευσης�.................................................................................58

Μονάδα Οπτικού Δίσκου (σε επιλεγμένα μοντέλα) ...........................58
Αναγνώστης� Μνήμης� Flash .........................................................................6�
Μονάδα Σκληρού Δίσκου ............................................................................6�
Μνήμη RAM ......................................................................................................66

Συνδέσεις� ............................................................................................................67

Σύνδεση σε Δίκτυο .........................................................................................67
Ασύρματη Σύνδεση Δικτύου LAN (σε επιλεγμένα μοντέλα) ...........69
Σύνδεση ασύρματου δικτύου των Windows ........................................7�
Ασύρματη σύνδεση Bluetooth (σε επιλεγμένα μοντέλα) ...................7�

Φορτιστής� USB+ ...............................................................................................76

Παράρτημα

Προαιρετικά Εξαρτήματα ............................................................................Π-�

Προαιρετικές� Διασυνδέσεις� ......................................................................Π-�

Λειτουργικό σύστημα και λογισμικό .......................................................Π-�

Ρυθμίσεις� συστήματος� στο BIOS .............................................................Π-4
Συχνά προβλήματα και λύσεις� .............................................................. Π-��

Αποκατάσταση του φορητού υπολογιστή σας� ................................ Π-�6

Χρήση του διαμερίσματος� αποκατάστασης� ................................... Π-�6
Χρήση του DVD ανάκτησης� (σε επιλεγμένα μοντέλα) ................. Π-�7

Πληροφορίες� για τη μονάδα DVD-ROM.............................................. Π-�9
Πληροφορίες� μονάδας� Blu-ray ROM (σε επιλεγμένα μοντέλα) .. Π-��
Συμβατότητα εσωτερικού μόντεμ ........................................................ Π-��

background image

4

Εγχειρίδιο χρήσης� φορητού υπολογιστή

Δηλώσεις� και Υποδείξεις� Ασφάλειας� .................................................... Π-�6

Επισήμανση της� Ομοσπονδιακής� Επιτροπής�
Επικοινωνιών (FCC) ................................................................................... Π-�6
Επισήμανση Προφύλαξης� από Έκθεση σε
Ραδιοσυχνότητες� (RF) της� FCC .............................................................. Π-�7
Δήλωση Συμμόρφωσης� (Οδηγία R&TTE �999/5/EC) .................... Π-�7
Σήμανση CE ................................................................................................. Π-�8
Δήλωση Έκθεσης� σε Ακτινοβολία IC για τον Καναδά ................... Π-�8
Κανάλια Ασύρματης� Λειτουργίας� σε Διαφορετικές� Χώρες� ......... Π-�9
Ζώνες� Ασύρματων Συχνοτήτων μόνο για τη Γαλλία ..................... Π-�9
Υποδείξεις� Ασφάλειας� UL ....................................................................... Π-��
Απαιτήσεις� Ασφάλειας� Ρεύματος� ......................................................... Π-��
Ειδοποιήσεις� για την κάρτα τηλεόρασης�
(σε επιλεγμένα μοντέλα) ......................................................................... Π-��
Γνωστοποιήσεις� REACH ........................................................................... Π-��
Υποδείξεις� που αφορούν μπαταρίες� ιόντων λιθίου για τις�
Βόρειες� Χώρες� ............................................................................................ Π-��
Πληροφορίες� Ασφάλειας� Μονάδας� Οπτικού Δίσκου ................... Π-�4
Πληροφορίες� Ασφάλειας� Λέιζερ .......................................................... Π-�4
Υπόδειξη για το Σέρβις� ............................................................................ Π-�4
Κανονισμοί CDRH ...................................................................................... Π-�4
Υπόδειξη Προϊόντος� της� Macrovision Corporation ..................... Π-�5
Σημείωση επικάλυψης� ............................................................................. Π-�5
Πρόληψη κατά της� απώλειας� ακοής� ................................................... Π-�5
Έγκριησ CTR ��(για Φορητό Η/Υ με ενσωματωμένο μόντεμ) ... Π-�6
Οικολογική ετικέτα Ευρωπαϊκής� Ένωσης� ......................................... Π-�8
Σύμμορφο προϊόν ENERGY STAR ......................................................... Π-�8
Συμμόρφωση στους� Παγκόσμιους� Περιβαλλοντικούς�
κανονισμούς� και Δήλωση ...................................................................... Π-�9
Ανακύκλωση της� ASUS / Υπηρεσίες� Ανάκλησης� ............................ Π-�9

Σημείωση περί Δικαιωμάτων Πνευματικής� Ιδιοκτησίας� ............... Π-4�
Περιορισμός� Ευθύνης� ................................................................................ Π-4�
Σέρβις� και Υποστήριξη .............................................................................. Π-4�

background image

Εγχειρίδιο χρήσης� φορητού υπολογιστή

5